A A A A A

Kasalanan: [Pagkagumon]


1 Corinto 10:13-14
[13] Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwat tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayoy tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang itoy inyong matiis.[14] Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan.

1 Juan 2:16
Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan.

1 Corinto 15:33
Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali.

James 4:7
Pasakop nga kayo sa Dios; datapuwat magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo.

1 Corinto 6:12
Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid; ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid; ngunit hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anoman.

1 Pedro 5:10
At ang Dios ng buong biyaya na sa inyoy tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayoy makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo.

Awit 50:15
At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan; ililigtas kita, at iyong luluwalhatiin ako.

Roma 5:3-5
[3] At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan;[4] At ang katiyagaan, ng pagpapatunay; at ang pagpapatunay, ng pagasa:[5] At ang pagasa ay hindi humihiya; sapagkat ang pagibig ng Dios ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin.

1 Corinto 6:9-11
[9] O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios? Huwag kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa diosdiosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapuwa lalake.[10] Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Dios.[11] At ganyan ang mga ilan sa inyo: ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring-ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at sa Espiritu ng ating Dios.

Tito 2:12
Na nagtuturo sa atin, upang, pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito;

James 1:2-3
[2] Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayoy mangahulog sa sarisaring tukso;[3] Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis.

Hebreo 4:15-16
[15] Sapagkat tayoy walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon may walang kasalanan.[16] Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayoy magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan.

John 3:16-17
[16] Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniyay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.[17] Sapagkat hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya.

Filipos 4:13
Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin.

Awit 95:8
Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso, gaya sa Meriba, gaya sa kaarawan ng Masa sa ilang:

Mateo 6:13
At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man. Siya nawa.

Mateo 26:41
Kayoy mangagpuyat at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso: ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapuwat mahina ang laman.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905