A A A A A

Misteryo: [Kapalaran]


Eclesiastes 6:10
Anomang nangyari, ang pangalan niyaon ay natawag nang malaon, at kilala na siyay tao: ni hindi maaaring makipagtalo siya sa lalong makapangyarihan kay sa kaniya.

Habacuc 2:3
Sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa, at nagmamadali sa pagkatapos, at hindi magbubulaan: bagaman nagluluwat ay hintayin mo; sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal.

Isaias 46:10
Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula nang mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari; na nagsasabi, Ang payo ko ay mananayo, at gagawin ko ang aking buong kaligayahan:

Isaias 55:11
Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko: hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko, at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan.

Jeremias 1:5
Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay-bata ay pinapaging banal kita; inihalal kitang propeta sa mga bansa.

Jeremias 17:10
Akong Panginoon, ay sumisiyasat ng pagiisip, aking tinatarok ang mga puso, upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanikaniyang lakad, ayon sa bunga ng kanikaniyang mga gawain.

John 16:33
Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayoy magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: ngunit laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan.

Numero 23:19
Ang Dios ay hindi tao na magsisinungaling, Ni anak ng tao na magsisisi; Sinabi ba niya, at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya, at hindi niya isasagawa?

Kawikaan 16:3
Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag.

Kawikaan 19:20-24
[20] Makinig ka ng payo, at tumanggap ka ng turo, upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas.[21] May maraming katha sa puso ng tao; ngunit ang payo ng Panginoon, ay siyang tatayo.[22] Yaong nakagagawa sa isang tao upang siyay maging kanaisnais ay ang kaniyang kagandahang-loob: at ang isang dukha ay maigi kay sa isang sinungaling.[23] Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan; at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan: hindi siya dadalawin ng kasamaan.[24] Idinadampot ng tamad ang kaniyang kamay sa pinggan, at hindi na magsusubo pa sa kaniyang bibig uli.

Awit 37:37
Tandaan mo ang sakdal na tao, at masdan mo ang matuwid: sapagkat may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan.

Awit 138:8
Pasasakdalin ng Panginoon ang tungkol sa akin: ang iyong kagandahang-loob, Oh Panginoon, ay magpakailan man; huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong sariling mga kamay.

Apocalipsis 20:12
At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan; at nangabuksan ang mga aklat: at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay: at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa.

Roma 12:2
At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios.

Roma 8:28-29
[28] At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa.[29] Sapagkat yaong mga nang una pay kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid:

Efeso 2:8-9
[8] Sapagkat sa biyaya kayoy nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at itoy hindi sa inyong sarili, itoy kaloob ng Dios;[9] Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri.

1 Pedro 2:8-9
[8] At, Batong katitisuran, at bato na pangbuwal; Sapagkat sila ay natitisod sa salita, palibhasay mga suwail: na dito rin naman sila itinalaga,[9] Datapuwat kayoy isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan:

1 Corinto 2:7-9
[7] Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin:[8] Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagkat kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian:[9] Datapuwat gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya.

Jeremias 29:11-14
[11] Sapagkat nalalaman ko ang mga pagiisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pagiisip tungkol sa kapayapaan, at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pagasa sa inyong huling wakas.[12] At kayoy magsisitawag sa akin, at kayoy magsisiyaon at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo.[13] At inyong hahanapin ako, at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso.[14] At akoy masusumpungan sa inyo, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik uli kayo na mula sa inyong pagkabihag, at aking pipisanin kayo mula sa lahat ng bansa, at mula sa lahat ng dako na aking pinagtabuyan sa inyo, sabi ng Panginoon; at aking ibabalik kayo uli sa dakong mula sa aking pinagdalhang bihag sa inyo.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905