A A A A A

Palatandaan ng matematika: [Bilang 8]


Apocalipsis 13:18
Ditoy may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagkat siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay Anim na raan at anim na put anim.

Deuteronomio 6:4
Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon:

Levitico 20:13
At kung ang isang lalake ay sumiping sa kapuwa lalake, na gaya ng pagsiping sa babae: ay kapuwa sila nagkasala ng karumaldumal: silay papatayin na walang pagsala: mabububo ang kanilang dugo sa kanila.

1 Corinto 6:9-11
[9] O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios? Huwag kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa diosdiosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapuwa lalake.[10] Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Dios.[11] At ganyan ang mga ilan sa inyo: ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring-ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at sa Espiritu ng ating Dios.

Apocalipsis 11:2-3
[2] At ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo, at huwag mong sukatin; sapagkat ibinigay sa mga Gentil; at kanilang yuyurakang apat na put dalawang buwan ang banal na siudad.[3] At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi, at silay magsisipanghulang isang libo at dalawang daan at anim na pung araw, na nararamtan ng magagaspang na kayo.

Levitico 20:27
Ang isang lalake rin naman o kayay ang isang babae na inaalihan ng masamang espiritu, o mangkukulam, ay papatayin na walang pagsala, silay babatuhin ng mga bato: mabububo ang kanilang dugo sa kanila.

Deuteronomio 18:10-12
[10] Huwag makakasumpong sa iyo ng sinomang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalake o babae, o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o enkantador, o manggagaway,[11] O enkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay.[12] Sapagkat sinomang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon: at dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalalayas sila ng Panginoon mong Dios sa harap mo.

2 Hari 21:6
At kaniyang pinaraan ang kaniyang anak sa apoy, at nagpamahiin, at nagsanay ng panghuhula, at nakipagsanggunian sa masamang espiritu, at sa mga mahiko: siyay gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon, upang mungkahiin niya siya sa galit.

Mikas 5:12
At aking ihihiwalay ang mga panghuhula sa iyong kamay; at hindi ka na magkakaroon ng mga manghuhula:

Isaias 47:12
Tumayo ka ngayon sa iyong mga enkanto, at sa karamihan ng iyong panggagaway, na iyong ginawa mula sa iyong kabataan: marahil makikinabang ka, marahil mananaig ka.

Gawa 8:11-24
[11] At siyay pinakinggan nila, sapagkat mahabang panahong pinahahanga niya sila ng kaniyang mga panggagaway.[12] Datapuwat nang magsipaniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Dios at sa pangalan ni Jesucristo, ay nangabautismuhan ang mga lalaket mga babae.[13] At si Simon man ay naniwala rin: at nang mabautismuhan na, ay nanatili siyang kasama ni Felipe; at nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa, ay napahanga siya.[14] Nang mabalitaan nga ng mga apostol na nangasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Dios, ay sinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan:[15] Na nang silay makalusong, ay ipinanalangin nila sila, upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo.[16] Sapagkat itoy hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila: kundi silay nangabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus.[17] Nang magkagayoy ipinatong sa kanila ang kanilang mga kamay, at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo.[18] Nang makita nga ni Simon na sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay ibinigay ang Espiritu Santo, ay inalok niya sila ng salapi,[19] Na sinasabi, Bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihang ito, upang sinomang patungan ko ng aking mga kamay, ay tumanggap ng Espiritu Santo.[20] Datapuwat sinabi sa kaniya ni Pedro, Ang iyong salapiy mapahamak na kasama mo, sapagkat inisip mong tamuhin ang kaloob ng Dios sa pamamagitan ng salapi.[21] Wala kang bahagi ni kapalaran man sa bagay na ito: sapagkat ang puso moy hindi matuwid sa harap ng Dios.[22] Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito, at manalangin ka sa Panginoon, baka sakaling ipatawad sa iyo ang pagiisip ng iyong puso.[23] Sapagkat nakikita kong ikaw ay nasa apdo ng kapaitan at sa tali ng katampalasanan.[24] At sumagot si Simon at sinabi, Ipanalangin ninyo ako sa Panginoon, upang huwag mangyari sa akin ang alin mang bagay sa mga sinasabi ninyo.

Genesis 1:24-31
[24] At sinabi ng Dios, Bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal, ayon sa kanikaniyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad, at ng mga ganid sa lupa, ayon sa kanikaniyang uri: at nagkagayon.[25] At nilikha ng Dios ang ganid sa lupa ayon sa kaniyang uri, at ang hayop ayon sa kaniyang uri, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanikaniyang uri: at nakita ng Dios na mabuti.[26] At sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis: at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa.[27] At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalake at babae.[28] At silay binasbasan ng Dios, at sa kanilay sinabi ng Dios, Kayoy magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin; at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa.[29] At sinabi ng Dios, Narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi, na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi; sa inyoy magiging pagkain:[30] At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid; at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain; at nagkagayon.[31] At nakita ng Dios ang lahat ng kaniyang nilikha, at, narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw.

1 Corinto 6:9
O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios? Huwag kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa diosdiosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapuwa lalake.

John 1:8
Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw.

Apocalipsis 4:6-8
[6] At sa harapan ng luklukan, ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin; at sa gitna ng luklukan, at sa palibot ng luklukan, ay may apat na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran.[7] At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon, at ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka, at ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng sa isang tao, at ang ikaapat na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad.[8] At ang apat na nilalang na buhay, na may anim na pakpak bawat isa sa kanila, ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob; at silay walang pahinga araw at gabi, na nagsasabi, Banal, banal, banal, ang Panginoong Dios, ang Makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating.

Genesis 3:15
At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi: ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong.

Apocalipsis 13:5
At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan: at binigyan siya ng kapamahalaan, upang magpatuloy na apat na put dalawang buwan.

Exodo 7:11
Nang magkagayoy tinawag naman ni Faraon ang mga marunong at ang mga manghuhula, at sila naman na mga mahiko sa Egipto, ay gumawa sa gayon ding paraan ng kanilang mga pag-enkanto.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905