A A A A A

Palatandaan ng matematika: [Bilang 7]


2 Hari 5:10
At si Eliseo ay nagsugo ng sugo sa kaniya, na nagsasabi, ikaw ay yumaon, at maligo sa Jordan na makapito, at ang iyong laman ay sasauli sa iyo, at ikaw ay magiging malinis.

Deuteronomio 5:12
Iyong ipagdiwang ang araw ng sabbath, upang ipangilin, gaya ng iniuutos sa iyo ng Panginoon mong Dios.

Exodo 22:30
Gayon din ang gagawin mo sa iyong mga baka, at sa iyong mga tupa: pitong araw na mapapa sa kaniyang ina; sa ikawalong araw ay ibibigay mo sa akin.

John 6:35
Sa kanilay sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan may hindi mauuhaw.

Mateo 26:26
At samantalang silay nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay, at pinagpala, at pinagputolputol; at ibinigay sa mga alagad, at sinabi, Kunin ninyo, kanin ninyo; ito ang aking katawan.

Numero 4:7
At sa ibabaw ng dulang ng tinapay na handog ay maglalatag sila ng isang kayong bughaw, at kanilang ilalagay sa ibabaw nito ang mga pinggan, at ang mga sandok, at ang mga mangkok, at ang mga tasa upang buhusan; at ang namamalaging tinapay ay malalagay sa ibabaw niyaon.

Joshua 6:3-4
[3] At iyong liligirin ang bayan, lahat ng mga lalaking pangdigma, na liligid na minsan sa bayan. Ganito mo gagawin na anim na araw.[4] At pitong saserdote sa unahan ng kaban ay magdadala ng pitong pakakak na mga sungay ng tupa: at sa ikapitong araw ay inyong liligiring makapito ang bayan, at ang mga saserdote ay hihipan ang mga pakakak.

Genesis 2:1-3
[1] At nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon.[2] At nang ikapitong araw ay nayari ng Dios ang kaniyang gawang ginawa; at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa.[3] At binasbasan ng Dios ang ikapitong araw at kaniyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Dios sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa.

Genesis 9:12-16
[12] At sinabi ng Dios, Ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon:[13] Ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap, at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa.[14] At mangyayari, pagka akoy magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa, na makikita ang bahaghari sa alapaap.[15] At aalalahanin ko ang aking tipan, na inilagda ko sa akin at sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman; at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng laman.[16] At ang bahaghari ay pasa sa alapaap, at aking mamasdan, upang aking maalaala, ang walang hanggang tipan ng Dios at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905