A A A A A

Mabuting Katangian: [Pag-aalaga]


1 Timoteo 5:4
Ngunit kung ang sinomang babaing bao ay may mga anak o mga apo, magsipagaral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbahayan, at magsiganti sa kanilang mga magulang: sapagkat itoy nakalulugod sa paningin ng Dios.

1 Timoteo 3:15
Ngunit kung akoy magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan.

John 8:32
At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanay magpapalaya sa inyo.

Apocalipsis 17:5
At sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, HIWAGA, DAKILANG BABILONIA, INA NG MGA PATUTOT AT NG MGA KASUKLAMSUKLAM SA LUPA.

James 1:27
Ang dalisay na relihion at walang dungis sa harapan ng ating Dios at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian, at pagingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan.

John 6:54
Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siyay aking ibabangon sa huling araw.

Marka 6:3
Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon? at hindi baga nangaririto sa atin ang kaniyang mga kapatid na babae? At siyay kinatitisuran nila.

John 14:6
Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.

Genesis 1:1-7
[1] Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa.[2] At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.[3] At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.[4] At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.[5] At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw.[6] At sinabi ng Dios, Magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapuwa tubig.[7] At ginawa ng Dios ang kalawakan, at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan, sa tubig na nasa itaas ng kalawakan: at nagkagayon.

1 Timoteo 5:8
Datapuwat kung ang sinoman ay hindi nagkakandili sa mga sariling kaniya, lalong lalo na sa kaniyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kay sa hindi sumasampalataya.

Galacia 1:19
Ngunit wala akong nakita sa mga ibang apostol, maliban na kay Santiago na kapatid ng Panginoon.

Malakias 1:11
Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga Gentil; at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan, at ng dalisay na handog: sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga Gentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

Genesis 2:7
At nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang may buhay.

John 3:3-5
[3] Sumagot si Jesus at sa kaniyay sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang taoy ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios.[4] Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siyay matanda na? makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak?[5] Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang taoy ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios.

Hebreo 12:14
Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala itoy sinoman ay di makakakita sa Panginoon:

Apocalipsis 17:18
At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan, na naghahari sa mga hari sa lupa.

Mateo 16:18
At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.

Genesis 1:1
Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa.

Exodo 15:3
Ang Panginooy isang mangdidigma: Panginoon ang kaniyang pangalan.

Apocalipsis 17:9
Narito ang pagiisip na may karunungan. Ang pitong ulo ay pitong bundok na kinauupuan ng babae:

Filipos 4:6-7
[6] Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios.[7] At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus.

Galacia 4:19
Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo.

1 Pedro 3:15
Kundi inyong ariing banal si Cristo na Panginoon sa inyong mga puso: na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot:

Apocalipsis 17:1
At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok, at nagsalita sa akin, na nagsasabi, Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig;

Mateo 18:15-18
[15] At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka, at ipakilala mo sa kaniya ang kaniyang kasalanan na ikaw at siyang magisa: kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid.[16] Datapuwat kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita.[17] At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia: at kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa Gentil at maniningil ng buwis.[18] Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit: at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit.

Efeso 1:22-23
[22] At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kaniyang mga paa, at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia,[23] Na siyang katawan niya, na kapuspusan niyaong pumupuspos ng lahat sa lahat.

Efeso 5:23
Sapagkat ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan.

Gawa 4:32
At ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nangagkakaisa ang puso at kaluluwa: at sinomay walang nagsabing kaniyang sarili ang anoman sa mga bagay na kaniyang inaari: kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan.

1 Corinto 1:10
Ngayoy ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayoy mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol.

John 12:48
Ang nagtatakuwil sa akin, at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kaniya: ang salitang aking sinalita, ay siyang sa kaniyay hahatol sa huling araw.

John 14:28
Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Kung akoy inyong iniibig, kayoy mangagagalak, dahil sa akoy pasasa Ama: sapagkat ang Ama ay lalong dakila kay sa akin.

Hebreo 1:14
Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan?

Mateo 18:10
Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito: sapagkat sinasabi ko sa inyo, na ang kanilang mga anghel sa langit ay nangakakakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit.

Efeso 6:12
Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan.

John 3:16
Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniyay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

John 17:17
Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita moy katotohanan.

Apocalipsis 2:9
Nalalaman ko ang iyong kapighatian, at ang iyong kadukhaan (datapuwat ikaw ay mayaman), at ang pamumusong ng mga nagsasabing silay mga Judio, at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas.

Awit 68:5
Ama ng mga ulila, at hukom ng mga babaing bao, ang Dios sa kaniyang banal na tahanan.

Awit 146:9
Iniingatan ng Panginoon ang mga taga ibang lupa; kaniyang inaalalayan ang ulila at babaing bao; ngunit ang lakad ng masama ay kaniyang ibinabaligtad.

Galacia 2:10
Ang kanila lamang hinihiling ay aming alalahanin ang mga dukha; na ang bagay ring itoy aking pinagsisikapan gawain.

Roma 3:23
Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios;

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905