A A A A A

Mabuting Katangian: [Pananagutan]


Roma 14:12
Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili.

Roma 1:20
Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa nang lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka Dios; upang silay walang madahilan:

Kawikaan 27:17
Ang bakal ay nagpapatalas sa bakal; gayon ang tao ay nagpapatalas sa mukha ng kaniyang kaibigan.

James 5:16
Mangagpahayagan nga kayo sa isat isa ng inyong mga kasalanan, at ipanalangin ng isat isa ang iba, upang kayoy magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid.

Roma 2:12
Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mangapapahamak din naman ng walang kautusan: at ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan;

Lucas 12:47-48
[47] At yaong aliping nakaaalam ng kalooban ng kaniyang panginoon, at hindi naghanda, at hindi gumawa ng alinsunod sa kaniyang kalooban ay papaluin ng marami;[48] Datapuwat ang hindi nakaaalam, at gumawa ng mga bagay na karapatdapat sa mga palo, ay papaluin ng kaunti. At sa sinomang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kaniya: at sa sinomang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo nang marami ang hihingin sa kaniya.

1 Tesalonica 5:11
Dahil dito kayoy mangagpangaralan, at mangagpatibayan sa isat isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa.

James 4:17
Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, at hindi ginagawa, itoy kasalanan sa kaniya.

Roma 4:15
Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit; datapuwat kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang.

1 Timoteo 1:10
Dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapuwa lalake, dahil sa mga nagnanakaw ng tao, dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, at kung mayroon pang ibang bagay laban sa mabuting aral;

Mateo 12:36
At sinasabi ko sa inyo, na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom.

Lucas 12:48
Datapuwat ang hindi nakaaalam, at gumawa ng mga bagay na karapatdapat sa mga palo, ay papaluin ng kaunti. At sa sinomang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kaniya: at sa sinomang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo nang marami ang hihingin sa kaniya.

Ezekiel 18:20
Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay: ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak; ang katuwiran ng matuwid ay sasa kaniya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kaniya.

Efeso 5:21
Na pasakop kayo sa isat isa sa takot kay Cristo.

Hebreo 10:25
Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isat isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw.

Ezekiel 33:8
Pagka aking sinabi sa masama, Oh masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at ikaw ay hindi nagsasalita upang magbigay alam sa masama ng kaniyang lakad: ang masamang yaon ay mamamatay sa kaniyang kasamaan, ngunit ang kaniyang dugo ay sisiyasatin ko sa iyong kamay.

Mateo 12:36-37
[36] At sinasabi ko sa inyo, na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom.[37] Sapagkat sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka.

Galacia 6:1-2
[1] Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso.[2] Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isat isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo.

Hebreo 10:24
At tayoy mangagtinginan upang tayoy mangaudyok sa pagiibigan at mabubuting gawa;

Awit 51:5
Narito, akoy inanyuan sa kasamaan; at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina,

1 Juan 2:2
At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman.

2 Corinto 5:10
Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Cristo; upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama.

2 Corinto 4:17-18
[17] Sapagkat ang aming magaang kapighatian, na sa isang sangdali lamang, ay siyang gumagawa sa amin ng lalot lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan;[18] Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita: sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan; datapuwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan.

Efeso 4:25
Kaya nga, pagkatakuwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuwa: sapagkat tayoy mga sangkap na isat isa sa atin.

Galacia 6:2
Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isat isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo.

Gawa 14:17
At gayon man ay hindi nagpabayang di nagbigay patotoo, tungkol sa kaniyang sarili, na gumawa ng mabuti at nagbigay sa inyo ng ulang galing sa langit at ng mga panahong sagana, na pinupuno ang inyong mga puso ng pagkain at ng katuwaan.

2 Corinto 2:6
Sukat na sa gayon ang kaparusahang ito na ipinarusa ng marami;

1 Samuel 16:7
Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kaniyang mukha, o ang taas ng kaniyang kataasan; sapagkat aking itinakuwil siya: sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao: sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso.

1 Corinto 1:10
Ngayoy ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayoy mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol.

2 Hari 12:4-5
[4] At sinabi ni Joas sa mga saserdote, Ang buong salapi ng mga bagay na itinalaga na napasok sa bahay ng Panginoon, na karaniwang salapi, na salapi na inihalaga sa mga pagkatao na hiniling sa bawat isa, at ang buong salapi na nagudyok sa puso ng sinomang lalake na dalhin sa bahay ng Panginoon.[5] Kunin ng mga saserdote, ng bawat isa sa kaniyang kakilala: at kanilang huhusayin ang mga sira ng bahay saan man makakasumpong ng anomang sira.

Awit 82:1
Ang Dios ay tumatayo sa kapisanan ng Dios; siyay humahatol sa gitna ng mga dios.

Awit 82:6
Aking sinabi, Kayoy mga dios, at kayong lahat ay mga anak ng Kataastaasan.

Job 1:6-12
[6] Isang araw nga nang ang mga anak ng Dios ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila.[7] At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Saan ka nanggaling? Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon, at nagsabi, Sa pagpaparoot parito sa lupa, at sa pagmamanhik manaog doon.[8] At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalake, na natatakot sa Dios at humihiwalay sa kasamaan.[9] Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon, at nagsabi, Natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Dios?[10] Hindi mo ba kinulong siya, at ang kaniyang sangbahayan, at ang lahat niyang tinatangkilik, sa bawat dako? iyong pinagpala ang gawa ng kaniyang mga kamay, at ang kaniyang pag-aari ay dumami sa lupain.[11] Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon, at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik, at itatakuwil ka niya ng mukhaan,[12] At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Narito, lahat niyang tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan; siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon.

Job 2:1-7
[1] Nangyari uli na sa araw nang pagparoon ng mga anak ng Dios upang magsiharap sa Panginoon, na nakiparoon din si Satanas, upang humarap sa Panginoon.[2] At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Saan ka nanggaling? At si Satanas ay sumagot sa Panginoon, at nagsabi, Sa pagpaparoot parito sa lupa, at sa pagmamanhik manaog doon.[3] At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalake, na natatakot sa Dios, at humihiwalay sa kasamaan: at siyay namamalagi sa kaniyang pagtatapat, bagaman akoy kinilos mo laban sa kaniya, upang ilugmok siya ng walang kadahilanan.[4] At si Satanas ay sumagot sa Panginoon, at nagsabi, Balat kung balat, oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kaniyang buhay.[5] Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay, at galawin mo ang kaniyang buto at ang kaniyang laman, at kaniyang itatakuwil ka ng mukhaan.[6] At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, Narito, siyay nasa iyong kamay; ingatan mo lamang ang kaniyang buhay.[7] Sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon, at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kaniyang paa hanggang sa kaniyang puyo.

1 Cronica 28:8
Ngayon ngay sa paningin ng buong Israel, ng kapisanan ng Panginoon, at sa pakinig ng ating Dios, sundin at suriin ang lahat na utos ng Panginoon ninyong Dios: upang inyong ariin ang mabuting lupaing ito, at maiwang pinakamana sa inyong mga anak pagkamatay ninyo, magpakailan man.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905