A A A A A

Mabuting Katangian: [Pag-iiwas]


2 Corinto 12:21
Baka pagka akoy dumating na muli ay akoy pababain ng Dios ko sa harapan ninyo, at akoy malumbay dahil sa marami sa nangagkasalang una, at hindi nangagsisi sa karumihan at sa pakikiapid at sa kalibugan na ginawa nila.

2 Timoteo 2:22
Datapuwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pagibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis.

Gawa 15:20
Kundi sumulat tayo sa kanila, na silay magsilayo sa mga ikahahawa sa diosdiosan, at sa pakikiapid, at sa binigti, at sa dugo.

Colosas 3:5
Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iyay pagsamba sa mga diosdiosan;

Efeso 5:3
Ngunit ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal;

Galacia 5:19
At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan,

1 Corinto 6:18-19
[18] Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan; ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling katawan.[19] O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Dios? at hindi kayo sa inyong sarili;

1 Corinto 7:2
Datapuwat, dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalake ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa, at bawat babae ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa.

1 Corinto 10:13
Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwat tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayoy tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang itoy inyong matiis.

1 Pedro 2:11
Mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay, na kayoy magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman, na nakikipaglaban sa kaluluwa;

Hebreo 13:4
Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios.

Jude 1:7
Gayon din ang Sodoma at Gomorra, at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa, na silay nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan.

Mateo 5:8
Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagkat makikita nila ang Dios.

Kawikaan 31:30
Ang lingap ay magdaraya, at ang kagandahan ay walang kabuluhan: ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon, ay siyay pupurihin.

Roma 12:1
Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba.

Roma 13:13
Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan.

1 Tesalonica 4:3-4
[3] Sapagkat ito ang kalooban ng Dios, sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayoy magsiilag sa pakikiapid;[4] Na ang bawat isa sa inyoy makaalam na maging mapagpigil sa kaniyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan,

Galacia 5:19-21
[19] At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan,[20] Pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya,[21] Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito; tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios.

Genesis 39:7-10
[7] At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na tinitigan si Jose ng asawa ng kaniyang panginoon at sinabi, Sipingan mo ako.[8] Datapuwat siyay tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kaniyang panginoon, Narito, ang aking panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay, at lahat ng kaniyang tinatangkilik ay ipinamahala sa aking kamay;[9] Walang sinomang dakila kay sa akin sa bahay na ito; walang ipinagkait sa aking anomang bagay, kung di ikaw lamang, sapagkat ikaw ay kaniyang asawa: paano ngang aking magagawa itong malaking kasamaan, at kasalanan laban sa Dios?[10] At nangyari, na nakikiusap man siya kay Jose araw-araw, ay hindi nakikinig sa kaniya na siyay sipingan, o pakisamahan.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905