A A A A A

Simbahan: [Diakono]


1 Timoteo 3:1-13
[1] Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa.[2] Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pagiisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo;[3] Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi;[4] Namamahalang mabuti ng kaniyang sariling sangbahayan, na sinusupil ang kaniyang mga anak na may buong kahusayan;[5] (Ngunit kung ang sinoman nga ay hindi marunong mamahala sa kaniyang sariling sangbahayan paanong makapamamahala sa iglesia ng Dios?)[6] Hindi baguhan, baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng diablo.[7] Bukod ditoy dapat din namang siyay magkaroon ng mabuting patotoo ng nangasa labas, baka mahulog sa kapintasan at silo ng diablo.[8] Gayon din naman ang mga diakono dapat ay mahuhusay, hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak, hindi mga sakim sa mahahalay na kapakinabangan;[9] Na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng malinis na budhi.[10] At ang mga ito rin naman ay subukin muna; kung magkagayoy mamahalang may pagka diakono, kung walang kapintasan.[11] Gayon din naman ang mga babae dapat ay mahuhusay, hindi palabintangin, mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay.[12] Maging asawa ang mga diakono ng tigiisa lamang na babae, na pamahalaang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sangbahayan.[13] Sapagkat ang nangamamahalang mabuti sa pagka diakono, ay nangagtatamo sa kanilang sarili ng isang mabuting kalagayan, at malaking katapangan sa pananampalataya na kay Cristo Jesus.

Filipos 1:1
Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono:

Gawa 6:1-7
[1] Nang mga araw ngang ito, nang dumadami ang bilang ng mga alagad, ay nagkaroon ng bulongbulungan ang mga Greco-Judio laban sa mga Hebreo, sapagkat ang kanilang mga babaing bao ay pinababayaan sa pamamahagi sa araw-araw.[2] At tinawag ng labingdalawa ang karamihang mga alagad, at sinabi, Hindi marapat na aming pabayaan ang salita ng Dios, at mangaglingkod sa mga dulang.[3] Magsihanap nga kayo, mga kapatid, sa inyo, ng pitong lalake na may mabuting katunayan, puspos ng Espiritu at ng karunungan, na ating mailalagay sa gawaing ito.[4] Datapuwat magsisipanatili kaming matibay sa pananalangin, at sa ministerio ng salita.[5] At minagaling ng buong karamihan ang pananalitang ito: at kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, at si Felipe, at si Procoro, at si Nicanor, at si Timon, at si Parmenas, at si Nicolas na taga Antioquia na naging Judio;[6] Na siyang iniharap nila sa mga apostol: at nang silay mangakapanalangin na, ay ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga yaon.[7] At lumago ang salita ng Dios; at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad; at nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang maraming saserdote.

Roma 16:1
Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Cencrea:

Tito 1:7
Sapagkat dapat na ang obispo ay walang kapintasan, palibhasa siyay katiwala ng Dios; hindi mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaaway, hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan;

Gawa 6:3
Magsihanap nga kayo, mga kapatid, sa inyo, ng pitong lalake na may mabuting katunayan, puspos ng Espiritu at ng karunungan, na ating mailalagay sa gawaing ito.

John 8:32
At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanay magpapalaya sa inyo.

Efeso 4:11
At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol; at ang mga ibay propeta; at ang mga ibay evangelista; at ang mga ibay pastor at mga guro;

Gawa 20:28
Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanilay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo.

John 6:54
Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siyay aking ibabangon sa huling araw.

Marka 6:3
Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon? at hindi baga nangaririto sa atin ang kaniyang mga kapatid na babae? At siyay kinatitisuran nila.

1 Corinto 12:28
At ang Dios ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at ibat ibang mga wika.

Galacia 1:19
Ngunit wala akong nakita sa mga ibang apostol, maliban na kay Santiago na kapatid ng Panginoon.

Malakias 1:11
Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga Gentil; at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan, at ng dalisay na handog: sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga Gentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

Hebreo 13:17
Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayoy pasakop sa kanila: sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang itoy gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagkat sa ganitoy di ninyo mapapakinabangan.

John 3:3-5
[3] Sumagot si Jesus at sa kaniyay sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang taoy ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios.[4] Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siyay matanda na? makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak?[5] Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang taoy ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios.

Hebreo 12:14
Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala itoy sinoman ay di makakakita sa Panginoon:

Gawa 6:4
Datapuwat magsisipanatili kaming matibay sa pananalangin, at sa ministerio ng salita.

1 Timoteo 3:1-7
[1] Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa.[2] Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pagiisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo;[3] Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi;[4] Namamahalang mabuti ng kaniyang sariling sangbahayan, na sinusupil ang kaniyang mga anak na may buong kahusayan;[5] (Ngunit kung ang sinoman nga ay hindi marunong mamahala sa kaniyang sariling sangbahayan paanong makapamamahala sa iglesia ng Dios?)[6] Hindi baguhan, baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng diablo.[7] Bukod ditoy dapat din namang siyay magkaroon ng mabuting patotoo ng nangasa labas, baka mahulog sa kapintasan at silo ng diablo.

1 Timoteo 2:12
Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalake, kundi tumahimik.

Gawa 14:23
At nang makapaglagay na sa kanila ng mga matanda sa bawat iglesia, at nang makapanalanging may pagaayuno, ay ipinagtagubilin sila sa Panginoong kanilang sinampalatayanan.

1 Timoteo 5:17
Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo.

Hebreo 13:7
Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya.

Tito 1:8
Kundi mapagpatuloy, maibigin sa mabuti, mahinahon ang pagiisip, matuwid, banal, mapagpigil;

1 Pedro 5:2
Pangalagaan ninyo ang kawan ng Dios na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno, na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Dios; ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pagiisip;

Tito 1:6
Kung ang sinoman ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang, na may mga anak na nagsisisampalataya, na hindi maisusumbong sa pangliligalig o suwail.

1 Timoteo 5:22
Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba: ingatan mong malinis ang iyong sarili.

Tito 1:5
Dahil ditoy iniwan kita sa Creta, upang husayin mo ang mga bagay na nagkukulang, at maghalal ng mga matanda sa bawat bayan, na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo;

Galacia 4:19
Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905