A A A A A

Simbahan: [Pag-uusig sa Simbahan]


Gawa 8:1
At si Saulo ay sumangayon sa kaniyang pagkamatay. At nang araw na yaoy nangyari ang isang malaking paguusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem; at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol.

Mateo 5:44
Datapuwat sinasabi ko sa inyo, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyoy nagsisiusig;

2 Timoteo 3:12
Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig.

John 15:20
Alalahanin ninyo ang salitang sa inyoy aking sinabi, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon. Kung akoy kanilang pinagusig, kayo man ay kanilang paguusigin din; kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din.

Apocalipsis 2:10
Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin: narito, malapit ng ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayoy masubok; at magkakaroon kayo ng kapighatiang sangpung araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay.

Roma 8:35
Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak?

Mateo 5:11
Mapapalad kayo pagka kayoy inaalimura, at kayoy pinaguusig, at kayoy pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin.

Roma 12:14
Pagpalain ninyo ang mga sa inyoy nagsisiusig; pagpalain ninyo, at huwag ninyong sumpain.

John 5:16
At dahil ditoy pinagusig ng mga Judio si Jesus, sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng sabbath.

Mateo 5:10-12
[10] Mapapalad ang mga pinaguusig dahil sa katuwiran: sapagkat kanila ang kaharian ng langit.[11] Mapapalad kayo pagka kayoy inaalimura, at kayoy pinaguusig, at kayoy pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin.[12] Mangagalak kayo, at mangagsayang totoo: sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit: sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo.

2 Corinto 12:10
Kaya nga akoy nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis, dahil kay Cristo: sapagkat pagka akoy mahina, ako ngay malakas.

Gawa 13:50
Datapuwat inudyukan ng mga Judio ang mga babaing masisipag sa kabanalan na may mga kalagayang mahal, at ang mga mahal na tao sa bayan, at nangagbangon ng paguusig laban kay Pablo at kay Bernabe, at kanilang pinalayas sila sa kanilang mga hangganan.

Gawa 7:52
Alin sa mga propeta ang hindi pinagusig ng inyong mga magulang? at kanilang pinatay ang nangagpahayag ng una ng pagdating ng Matuwid na Ito; na sa kaniyay kayo ngayon ay nangaging mga tagapagkanulo at mamamatay-tao;

Marka 4:17
At hindi nangaguugat sa kanilang sarili, kundi sangdaling tumatagal; kayat pagkakaroon ng kapighatian o ng mga paguusig dahil sa salita, pagdakay nangatisod sila.

Galacia 4:29
Datapuwat kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon.

Marka 10:30
Na hindi siya tatanggap ng tigisang daan ngayon sa panahong ito, ng mga bahay, at mga kapatid na lalake, at mga kapatid na babae, at mga ina, at mga anak, at mga lupa, kalakip ng mga paguusig; at sa sanglibutang darating ay ng walang hanggang buhay.

Mateo 13:21
Gayon may wala siyang ugat sa kaniyang sarili, kundi sangdaling tumatagal; at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdakay natitisod siya.

Gawa 22:4
At aking pinagusig ang Daang ito hanggang sa mamatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalake at gayon din ang mga babae.

Mateo 5:10
Mapapalad ang mga pinaguusig dahil sa katuwiran: sapagkat kanila ang kaharian ng langit.

Galacia 6:12
Yaong lahat na may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman, ay siyang pumipilit sa inyo na mangagtuli; upang huwag lamang silang pagusigin dahil sa krus ni Cristo.

Lucas 21:12
Datapuwat bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ay huhulihin kayo, at paguusigin kayo, na kayoy ibibigay sa mga sinagoga at sa mga bilangguan, na kayoy dadalhin sa harapan ng mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan.

Marka 10:29-30
[29] Sinabi ni Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Walang taong nagiwan ng bahay, o mga kapatid na lalake, o mga kapatid na babae, o ina, o ama, o mga anak, o mga lupa, dahil sa akin, at dahil sa evangelio,[30] Na hindi siya tatanggap ng tigisang daan ngayon sa panahong ito, ng mga bahay, at mga kapatid na lalake, at mga kapatid na babae, at mga ina, at mga anak, at mga lupa, kalakip ng mga paguusig; at sa sanglibutang darating ay ng walang hanggang buhay.

Roma 8:35-37
[35] Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak?[36] Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kamiy pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan.[37] Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayoy higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig.

Gawa 11:19-21
[19] Yaon ngang nagsipangalat sa ibang lupain dahil sa kapighatian na nangyari tungkol kay Esteban ay nangaglakbay hanggang sa Fenicia, at sa Chipre, at sa Antioquia, na hindi nagsaysay kanino man ng salita kundi sa mga Judio lamang.[20] Datapuwat may ilan sa kanila, mga taong taga Chipre at taga Cirene, na, nang silay magsidating sa Antioquia, ay nangagsalita naman sa mga Griego, na ipinangangaral ang Panginoong Jesus.[21] At sumasa kanila ang kamay ng Panginoon: at ang lubhang marami sa nagsisisampalataya ay nangagbalik-loob sa Panginoon.

Gawa 9:4-5
[4] At siyay nasubasob sa lupa, at nakarinig ng isang tinig na sa kaniyay nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinaguusig?[5] At sinabi niya, Sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, Akoy si Jesus na iyong pinaguusig:

Galacia 5:11
Ngunit ako, mga kapatid, kung ipinangangaral ko pa ang pagtutuli, bakit akoy pinaguusig pa? kung gayon ay natapos na ang katitisuran sa krus.

Mateo 10:23
Datapuwat pagka kayoy pinagusig nila sa isang bayang ito, ay magsitakas kayo tungo sa kasunod na bayan: sapagkat sa katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi ninyo matatapos libutin ang mga bayan ng Israel, hanggang sa pumarito ang Anak ng tao.

Mateo 5:12
Mangagalak kayo, at mangagsayang totoo: sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit: sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo.

1 Timoteo 1:13
Bagaman nang una akoy naging mamumusong, at manguusig; at mangaalipusta: gayon may kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya;

Mateo 5:11-12
[11] Mapapalad kayo pagka kayoy inaalimura, at kayoy pinaguusig, at kayoy pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin.[12] Mangagalak kayo, at mangagsayang totoo: sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit: sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo.

Lucas 11:49
Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Dios, Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol; at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at paguusigin;

1 Tesalonica 3:3-4
[3] Upang ang sinomay huwag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapighatiang ito; sapagkat kayo rin ang nangakaaalam na itinalaga kami sa bagay na ito.[4] Sapagkat sa katotohanan, nang kami ay kasama ninyo ay aming sinabi nang una sa inyo na kami ay mangagbabata ng kapighatian; gaya nga na nangyari, at nalalaman ninyo.

Hebreo 11:36-38
[36] At ang ibay nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, oo, bukod ditoy sa mga tanikala at bilangguan naman:[37] Silay pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak: silay nagsilakad na paroot parito na may balat ng mga tupat kambing: na mga salat, nangapipighati, tinatampalasan;[38] (Na sa mga yaon ay hindi karapatdapat ang sanglibutan), na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib, at sa mga lungga ng lupa.

John 15:20-21
[20] Alalahanin ninyo ang salitang sa inyoy aking sinabi, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon. Kung akoy kanilang pinagusig, kayo man ay kanilang paguusigin din; kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din.[21] Datapuwat ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo.

Mateo 10:21-23
[21] At ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan, at ng ama ang kaniyang anak: at mangaghihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang, at silay ipapapatay.[22] At kayoy kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan: datapuwat ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas.[23] Datapuwat pagka kayoy pinagusig nila sa isang bayang ito, ay magsitakas kayo tungo sa kasunod na bayan: sapagkat sa katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi ninyo matatapos libutin ang mga bayan ng Israel, hanggang sa pumarito ang Anak ng tao.

Mateo 24:8-10
[8] Datapuwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan.[9] Kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian, at kayoy papatayin: at kayoy kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan.[10] At kung magkagayoy maraming mangatitisod, at mangagkakanuluhan ang isat isa, at mangagkakapootan ang isat isa.

Lucas 21:12-19
[12] Datapuwat bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ay huhulihin kayo, at paguusigin kayo, na kayoy ibibigay sa mga sinagoga at sa mga bilangguan, na kayoy dadalhin sa harapan ng mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan.[13] Itoy magiging patotoo sa inyo.[14] Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso, na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot:[15] Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan, na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit.[16] Datapuwat kayoy ibibigay ng kahit mga magulang, at mga kapatid, at mga kamaganak, at mga kaibigan; at ipapapatay nila ang iba sa inyo.[17] At kayoy kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan.[18] At hindi mawawala kahit isang buhok ng inyong ulo.[19] Sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa.

1 Corinto 4:8-13
[8] Kayoy mga busog na, kayoy mayayaman na, kayoy nangaghari nang wala kami: at ibig ko sanang mangaghari kayo, upang kami namay mangagharing kasama ninyo.[9] Sapagkat iniisip ko, na pinalitaw ng Dios kaming mga apostol na mga kahulihulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan: sapagkat kamiy ginawang panoorin ng sanglibutan, at ng mga anghel, at ng mga tao.[10] Kamiy mga mangmang dahil kay Cristo, ngunit kayoy marurunong kay Cristo; kamiy mahihina, ngunit kayoy malalakas; kayoy may karangalan, datapuwat kami ay walang kapurihan.[11] Hanggang sa oras na itoy nangagugutom kami, at nangauuhaw, at mga hubad, at mga tinampal, at wala kaming tiyak na tahanan;[12] At kamiy nangagpapagal, na nangagsisigawa ng aming sariling mga kamay: bagamat inuupasala, ay kamiy nangagpapala; bagamat mga pinaguusig, ay nangagtitiis kami;[13] Bagamat mga sinisiraangpuri, ay aming pinamamanhikan: kamiy naging tulad ng yagit sa sanglibutan, sukal ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon.

Hebreo 10:32-34
[32] Datapuwat alalahanin ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayoy maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata;[33] Na una una ay naging isang katawatawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan; at sa ikalawa, ay naging kasama niyaong mga inaring gayon.[34] Sapagkat kayoy nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasay inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal.

Hebreo 11:33-38
[33] Na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalatayay nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon,[34] Nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurong ng mga hukbong taga ibang lupa.[35] Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli: at ang ibay nangamatay sa hampas, na hindi tinanggap ang kanilang katubusan; upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli:[36] At ang ibay nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, oo, bukod ditoy sa mga tanikala at bilangguan naman:[37] Silay pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak: silay nagsilakad na paroot parito na may balat ng mga tupat kambing: na mga salat, nangapipighati, tinatampalasan;[38] (Na sa mga yaon ay hindi karapatdapat ang sanglibutan), na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib, at sa mga lungga ng lupa.

Gawa 12:1-19
[1] Nang panahon ngang yaon ay iniunat ni Herodes ang kaniyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia.[2] At pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan.[3] At nang makita niya na itoy ikinatutuwa ng mga Judio, ay kaniya namang ipinagpatuloy na hulihin si Pedro. At nooy mga araw ng mga tinapay na walang lebadura.[4] At nang siyay mahuli na niya, ay kaniyang inilagay siya sa bilangguan at siyay ibinigay sa apat na tigaapat na kawal upang siyay bantayan; na inaakalang siyay iharap sa bayan pagkatapos ng Paskua.[5] Kaya ngat si Pedro ay iningatan sa bilangguan: datapuwat ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Dios patungkol sa kaniya.[6] At nang siyay malapit nang ilabas ni Herodes, nang gabi ring yaon ay natutulog si Pedro sa gitna ng dalawang kawal, na nagagapos ng dalawang tanikala: at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nangagbabantay ng bilangguan.[7] At narito, tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon, at lumiwanag ang isang ilaw sa silid na kulungan: at tinapik si Pedro sa tagiliran, at siyay ginising, na sinasabi, Magbangon kang madali. At nangalaglag ang kaniyang mga tanikala sa kaniyang mga kamay.[8] At sinabi sa kaniya ng anghel, Magbigkis ka, at itali mo ang iyong mga pangyapak. At gayon ang ginawa niya. At sinabi niya sa kaniya. Isuot mo sa iyo ang damit mo, at sumunod ka sa akin.[9] At siyay lumabas, at sumunod; at hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel kundi ang isip niyay nakakita siya ng isang pangitain.[10] At nang kanilang maraanan na ang una at ang pangalawang bantay, ay nagsirating sila sa pintuang-bakal na patungo sa bayan; na kusang nabuksan sa kanila: at silay nagsilabas, at nangagpatuloy sa isang lansangan; at pagdakay humiwalay sa kaniya ang anghel.[11] At nang si Pedro ay pagsaulian ng isip, ay kaniyang sinabi, Ngayoy nalalaman kong sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kaniyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pagasa ng bayan ng mga Judio.[12] At nang siyay makapagnilay na, ay naparoon siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na may pamagat na Marcos; na kinaroroonan ng maraming nangagkakatipon at nagsisipanalangin.[13] At nang siyay tumuktok sa pintuang-daan, ay lumabas upang sumagot, ang isang dalagang nagngangalang Rode.[14] At nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa tuway hindi niya binuksan ang pintuan, kundi nagtakbo sa loob, ipinagbigay-alam na nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan.[15] At kanilang sinabi sa kaniya, Nauulol ka. Datapuwat buong tiwala niyang pinatunayan na gayon nga. At kanilang sinabi, na yaoy kaniyang anghel.[16] Datapuwat nanatili si Pedro nang pagtuktok: at nang kanilang buksan, ay nakita nila siya, at silay nangamangha.[17] Datapuwat siya, nang mahudyatan sila ng kaniyang kamay na silay tumahimik, ay isinaysay sa kanila kung paanong inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya, Ipagbigay-alam ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago, at sa mga kapatid. At siyay umalis, at napasa ibang dako.[18] Nang maguumaga na ay hindi kakaunti ang kaguluhang nangyari sa mga kawal, tungkol sa kung anong nangyari kay Pedro.[19] At nang siyay maipahanap na ni Herodes, at hindi siya nasumpungan, ay siniyasat niya ang mga bantay, at ipinagutos na silay patayin. At siya buhat sa Judea ay lumusong sa Cesarea, at doon tumira.

Gawa 9:1-14
[1] Datapuwat si Saulo, na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon, ay naparoon sa dakilang saserdote,[2] At humingi sa kaniya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga, upang kung siyay makasumpong ng sinoman sa mga nasa Daan, maging mga lalake o mga babae, ay kaniya silang madalang gapos sa Jerusalem.[3] At sa kaniyang paglalakad, ay nangyari na siyay malapit sa Damasco: at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit:[4] At siyay nasubasob sa lupa, at nakarinig ng isang tinig na sa kaniyay nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinaguusig?[5] At sinabi niya, Sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, Akoy si Jesus na iyong pinaguusig:[6] Ngunit magtindig ka, at ikaw ay pumasok sa bayan, at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin.[7] At ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita, na naririnig ang tinig, datapuwat walang nakikitang sinoman.[8] At nagtindig sa lupa si Saulo; at pagkadilat ng kaniyang mga mata, ay di siya nakakita ng anoman; at kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco.[9] At siyay tatlong araw na walang paningin, at hindi kumain ni uminom man.[10] Ngayon ngay may isang alagad sa Damasco, na nagngangalang Ananias; at sinabi sa kaniya ng Panginoon sa pangitain, Ananias. At sinabi niya, Narito ako, Panginoon.[11] At sinabi sa kaniya ng Panginoon, Magtindig ka, at pumaroon sa lansangang tinatawag na Matuwid, at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa na nagngangalang Saulo, lalaking taga Tarso: sapagkat narito, siyay nananalangin;[12] At nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumapasok, at ipinapatong ang kaniyang mga kamay sa kaniya, upang tanggapin niya ang kaniyang paningin.[13] Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem:[14] At dito siyay may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na gapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan.

Galacia 1:13
Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay nang nakaraang panahon sa relihion ng mga Judio, kung paanong aking inuusig na malabis, at nilipol ang iglesia ng Dios:

Apocalipsis 2:8-10
[8] At sa anghel ng iglesia sa Smirna ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay, at muling nabuhay:[9] Nalalaman ko ang iyong kapighatian, at ang iyong kadukhaan (datapuwat ikaw ay mayaman), at ang pamumusong ng mga nagsasabing silay mga Judio, at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas.[10] Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin: narito, malapit ng ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayoy masubok; at magkakaroon kayo ng kapighatiang sangpung araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay.

Gawa 26:9-11
[9] Tunay na ako may nagisip na dapat akong gumawa ng maraming mga bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret.[10] At ginawa ko rin ito sa Jerusalem: at kinulong ko sa mga bilangguan ang marami sa mga banal, pagkatanggap ko ng kapamahalaan sa mga pangulong saserdote, at nang silay ipinapapatay, ay ibinibigay ko ang aking pagsangayon laban sa kanila.[11] At madalas sa pagpaparusa ko sa kanila sa lahat ng mga sinagoga, ay pinipilit ko silang magsipamusong; at sa totoong pagkagalit ko sa kanila, ay silay pinaguusig ko hanggang sa mga bayan ng ibang lupain.

1 Corinto 4:12
At kamiy nangagpapagal, na nangagsisigawa ng aming sariling mga kamay: bagamat inuupasala, ay kamiy nangagpapala; bagamat mga pinaguusig, ay nangagtitiis kami;

Gawa 12:1
Nang panahon ngang yaon ay iniunat ni Herodes ang kaniyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia.

Filipos 3:6
Tungkol sa pagsisikap, ay manguusig sa iglesia; tungkol sa kabanalan na nasa kautusan, ay walang kapintasan.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905