A A A A A

Simbahan: [Papasok sa Simbahan]


Hebreo 10:24-25
[24] At tayoy mangagtinginan upang tayoy mangaudyok sa pagiibigan at mabubuting gawa;[25] Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isat isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw.

Mateo 18:20
Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila.

Colosas 3:16
Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayoy mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isat isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios.

Efeso 4:11-13
[11] At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol; at ang mga ibay propeta; at ang mga ibay evangelista; at ang mga ibay pastor at mga guro;[12] Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Cristo:[13] Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, at ang pagkakilala sa Anak ng Dios, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Cristo:

Gawa 2:42
At silay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasamasama, sa pagpuputolputol ng tinapay at sa mga pananalangin.

Roma 10:17
Kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo.

Mateo 16:18
At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.

Gawa 9:31-32
[31] Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria palibhasay pinagtibay; at, sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo, ay nagsisidami.[32] At nangyari, na sa paglalakad ni Pedro sa lahat ng dako, siyay naparoon naman sa mga banal na nangananahan sa Lidda.

Mateo 6:33
Datapuwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.

James 1:22
Datapuwat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili.

2 Timoteo 4:2
Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo.

Mateo 28:19-20
[19] Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na silay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:[20] Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, akoy sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905