A A A A A

Masamang Katangian: [Kapaitan]


Gawa 8:23
Sapagkat nakikita kong ikaw ay nasa apdo ng kapaitan at sa tali ng katampalasanan.

Colosas 3:8-13
[8] Datapuwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig:[9] Huwag kayong mangagbubulaan sa isat isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa,[10] At kayoy nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya:[11] Dooy hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat.[12] Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod:[13] Mangagtiisan kayo sa isat isa, at mangagpatawaran kayo sa isat isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin:

Eclesiastes 7:9
Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban: sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang.

Efeso 4:26
Kayoy mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit:

Ezekiel 3:14
Sa gayoy itinaas ako ng Espiritu, at akoy dinala; at akoy yumaong namamanglaw, sa pagiinit ng aking kalooban; at ang kamay ng Panginoon ay naging malakas sa akin.

Isaias 38:17
Narito, sa aking ikapapayapa ay nagtamo ako ng malaking paghihirap: Ngunit ikaw, sa pagibig mo sa aking kaluluwa ay iyong iniligtas sa hukay ng kabulukan; Sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran.

Job 7:11
Kayat hindi ko pipigilin ang aking bibig; akoy magsasalita sa kadalamhatian ng aking diwa; akoy dadaing sa kahirapan ng aking kaluluwa.

Job 10:1
Ang aking kaluluwa ay nalulunos sa aking buhay; aking palalayain ang aking daing; akoy magsasalita sa kapaitan ng aking kaluluwa.

Job 21:25
At ang ibay namamatay sa paghihirap ng kaluluwa, at kailan man ay hindi nakakalasa ng mabuti.

Marka 11:25
At kailan man kayoy nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo, kung mayroon kayong anomang laban sa kanino man; upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan.

Kawikaan 10:12
Ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan: ngunit tinatakpan ng pagibig ang lahat ng pagsalangsang.

Kawikaan 14:10
Nalalaman ng puso ang kaniyang sariling kapaitan; at ang tagaibang lupa ay hindi nakikialam ng kaniyang kagalakan.

Kawikaan 15:1
Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit.

Kawikaan 17:25
Ang mangmang na anak ay hirap sa kaniyang ama, at kapaitan sa nanganak sa kaniya.

Roma 3:14
Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan:

Mateo 6:14-15
[14] Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan.[15] Datapuwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan.

James 1:19-20
[19] Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit;[20] Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Dios.

Hebreo 12:14-15
[14] Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala itoy sinoman ay di makakakita sa Panginoon:[15] Na pakaingatan na baka ang sinomay di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayoy bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil ditoy mahawa ang marami;

Efeso 4:31-32
[31] Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala:[32] At magmagandang-loob kayo sa isat isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isat isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905