A A A A A

Masamang Katangian: [Pananakot]


1 Juan 2:9
Ang nagsasabing siyay nasa liwanag at napopoot sa kaniyang kapatid, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon.

1 Juan 3:15
Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan.

2 Timoteo 1:7
Sapagkat hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan.

Deuteronomio 31:6
Kayoy magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila; sapagkat ang Panginoon mong Dios ay siyang yumayaong kasama mo; hindi ka niya iiwan ni pababayaan ka niya.

Efeso 4:29
Anomang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig.

Efeso 6:12
Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan.

Levitico 19:18
Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon.

Mateo 5:11
Mapapalad kayo pagka kayoy inaalimura, at kayoy pinaguusig, at kayoy pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin.

Kawikaan 17:9
Ang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng pagibig: ngunit ang nagdadadaldal tungkol sa anoman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik.

Kawikaan 22:10
Itaboy mo ang manglilibak, at ang pagtatalo ay maalis; Oo, ang pagkakaalit at pagduwahagi ay matitigil.

Kawikaan 24:16
Sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito, at bumabangon uli: ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan.

Awit 138:7
Bagaman akoy lumakad sa gitna ng kabagabagan, iyong bubuhayin ako; iyong iuunat ang iyong kamay laban sa poot ng aking mga kaaway, at ililigtas ako ng iyong kanan.

Roma 2:1
Dahil ditoy wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagkat sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay.

Roma 12:18-19
[18] Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao.[19] Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios: sapagkat nasusulat, Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ng Panginoon.

Roma 12:20-21
[20] Kayat kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo; kung siyay mauhaw, painumin mo: sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kaniyang ulo.[21] Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama.

Lucas 6:27-28
[27] Datapuwat sinasabi ko sa inyong nangakikinig, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang nangapopoot sa inyo,[28] Pagpalain ninyo ang sa inyoy sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyoy lumalait.

Mateo 5:44-45
[44] Datapuwat sinasabi ko sa inyo, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyoy nagsisiusig;[45] Upang kayoy maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit: sapagkat pinasisikat niya ang kaniyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap.

Isaias 41:11-13
[11] Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mangapapahiya at mangalilito: silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mangapapahamak.[12] Iyong hahanapin sila, at hindi mo mangasusumpungan, sa makatuwid bagay silang nangakikipaglaban sa iyo: silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw, at gaya ng bagay ng wala.[13] Sapagkat akong Panginoon mong Dios, ay hahawak ng iyong kanang kamay, na magsasabi sa iyo, Huwag kang matakot; aking tutulungan ka.

Mateo 5:38-41
[38] Narinig ninyong sinabi, Mata sa mata, at ngipin sa ngipin:[39] Datapuwat sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong makilaban sa masamang tao: kundi sa sinomang sa iyoy sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kaniya ang kabila.[40] At sa magibig na ikaw ay ipagsakdal, at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kaniya ang iyong balabal.[41] At sa sinomang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng isang milya, ay lumakad ka ng dalawang milya na kasama niya.

Awit 34:12-18
[12] Sinong tao ang nagnanasa ng buhay, at umiibig sa maraming kaarawan upang makakita siya ng mabuti?[13] Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama. At ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan.[14] Lumayo ka sa kasamaan, at gumawa ka ng mabuti; hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo.[15] Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kaniyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing.[16] Ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan, upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa.[17] Ang matuwid ay nagsidaing, at dininig ng Panginoon, at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan.[18] Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso, at inililigtas ang mga may pagsisising diwa.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905