A A A A A

Anghel at Demonyo: [Anghel]


Genesis 2:1
At nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon.

Colosas 1:16
Sapagkat sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya;

Job 38:1-7
[1] Nang magkagayoy sumagot ang Panginoon kay Job mula sa ipoipo, at nagsabi,[2] Sino ito na nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman?[3] Bigkisan mo ngayon ang iyong mga balakang na parang lalake: sapagkat tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin.[4] Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo, kung mayroon kang unawa.[5] Sinong naglagay ng mga sukat niyaon, kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat diyan?[6] Sa ano nalagay ang kaniyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon;[7] Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang-umaga. At ang lahat ng mga anak ng Dios ay naghihiyawan sa kagalakan?

Lucas 20:35-36
[35] Datapuwat ang mga inaaring karapatdapat magkamit ng sanlibutang yaon, at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay, ay hindi mangagaasawa, ni papagaasawahin:[36] Sapagkat hindi na sila maaaring mangamatay pa: sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel; at silay mga anak ng Dios, palibhasay mga anak ng pagkabuhay na maguli.

Apocalipsis 4:8
At ang apat na nilalang na buhay, na may anim na pakpak bawat isa sa kanila, ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob; at silay walang pahinga araw at gabi, na nagsasabi, Banal, banal, banal, ang Panginoong Dios, ang Makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating.

Mateo 22:30
Sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mangagaasawa, ni mga papagaasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit.

2 Samuel 14:17
Nang magkagayoy sinabi ng iyong lingkod, Isinasamo ko sa iyo na ang salita ng aking panginoon na hari ay sa ikaaaliw: sapagkat kung paano ang anghel ng Dios, ay gayon ang aking panginoon na hari na magdilidili ng mabuti at masama: at ang Panginoong iyong Dios ay sumaiyo nawa.

Lucas 15:10
Gayon din, sinasabi ko sa inyo, na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Dios, dahil sa isang makasalanang nagsisisi.

Apocalipsis 14:6
At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa, at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan;

Job 4:15-18
[15] Nang magkagayoy dumaan ang isang espiritu sa aking mukha. Ang balahibo ng aking balat ay nanindig.[16] Tumayong nakatigil, ngunit hindi ko mawari ang anyo niyaon; isang anyo ang nasa harap ng aking mga mata: tahimik, at akoy nakarinig ng tinig, na nagsasabi,[17] Magiging ganap pa ba ang taong may kamatayan kay sa Dios? Lilinis pa ba kaya ang tao kay sa Maylalang sa kaniya?[18] Narito, siyay hindi naglalagak ng tiwala sa kaniyang mga lingkod; at inaari niyang mga mangmang ang kaniyang mga anghel:

Isaias 14:12-14
[12] Anot nahulog ka mula sa langit, Oh tala sa umaga, anak ng umaga! paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa![13] At sinabi mo sa iyong sarili, Akoy sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Dios; at akoy uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan:[14] Akoy sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap; akoy magiging gaya ng Kataastaasan.

Jude 1:6
At ang mga anghel na hindi nangagingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw.

1 Pedro 3:21-22
[21] Na ayon sa tunay na kahawig ngayoy nagligtas, sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pagaalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Dios, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo;[22] Na nasa kanan ng Dios, pagkaakyat niya sa langit; na ipinasakop sa kaniya ang mga anghel at ang mga kapamahalaan ang mga kapangyarihan.

1 Pedro 1:12
Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayoy ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na itoy ninanasang mamasdan ng mga anghel.

Hebreo 12:22
Datapuwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion, at sa bayan ng Dios na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel,

Apocalipsis 5:11-12
[11] At nakita ko, at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda; at ang bilang nila ay sangpung libong tigsasangpung libo at libolibo;[12] Na nangagsasabi ng malakas na tinig, Karapatdapat ang Cordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan, at kayamanan, at karunungan, at kalakasan, at kapurihan, at kaluwalhatian, at pagpapala.

Awit 78:25-49
[25] Kumain ang tao ng tinapay ng makapangyarihan: pinadalhan niya sila ng pagkain hanggang sa nangabusog.[26] Kaniyang pinahihip ang hanging silanganan sa mga langit: at sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan ay pinatnubayan niya ang hanging timugan.[27] Pinaulanan naman niya sila ng karne na parang alabok, at ng mga ibong parang buhangin sa mga dagat:[28] At pinalagpak niya sa gitna ng kanilang kampamento, sa palibot ng kanilang mga tahanan.[29] Sa gayoy nagsikain sila, at nangabusog na mabuti; at ibinigay niya sa kanila ang kanilang pita.[30] Hindi sila nagsihiwalay sa kanilang pita, ang kanilang pagkain ay nasa kanila pang mga bibig,[31] Nang ang galit ng Dios ay paitaas laban sa kanila, at pumatay sa mga pinakamataba sa kanila, at sinaktan ang mga binata sa Israel.[32] Sa lahat ng ito ay nangagkasala pa sila, at hindi naniwala sa kaniyang kagilagilalas na mga gawa.[33] Kayat kaniyang pinaram ang kanilang mga kaarawan sa walang kabuluhan, at ang kanilang mga taon ay sa mga kakilabutan.[34] Nang kaniyang patayin sila, silay nangagusisa sa kaniya: at silay nagsibalik, at nagsihanap ng tapat sa Dios.[35] At kanilang naalaala na ang Dios ay kanilang malaking bato, at ang Kataastaasang Dios ay kanilang manunubos.[36] Ngunit tinutuya nila siya ng kanilang bibig, at pinagbubulaanan nila siya ng kanilang dila.[37] Sapagkat ang kanilang puso ay hindi matuwid sa kaniya, ni tapat man sila sa kaniyang tipan.[38] Ngunit siya, palibhasay puspos ng kaawaan, ay pinatawad ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipol: Oo, madalas na inihiwalay ang kaniyang galit, at hindi pinukaw ang buo niyang poot.[39] At naalaala niyang silay laman lamang; hanging dumadaan, at hindi bumabalik.[40] Kay dalas na nanghimagsik nila laban sa kaniya sa ilang, at pinapanglaw nila siya sa ilang![41] At silay nagsibalik uli, at tinukso ang Dios, at minungkahi ang Banal ng Israel.[42] Hindi nila inalaala ang kaniyang kamay, ni ang araw man nang kaniyang tubusin sila sa kaaway.[43] Kung paanong kaniyang inilagay ang kaniyang mga tanda sa Egipto, at ang kaniyang mga kababalaghan sa parang ng Zoan;[44] At pinapaging dugo ang kanilang mga ilog, at ang kanilang mga bukal, na anopat hindi sila makainom.[45] Nagsugo rin siya sa gitna nila ng mga pulutong ng mga bangaw na lumamon sa kanila; at mga palaka, na nagsigiba sa kanila.[46] Ibinigay rin niya ang kanilang bunga sa tipaklong, at ang kanilang pakinabang sa balang.[47] Sinira niya ang kanilang ubasan ng granizo, at ang mga puno nila ng sikomoro ng escarcha.[48] Ibinigay rin naman niya ang kanilang mga hayop sa granizo, at sa mga lintik ang kanilang mga kawan.[49] Ibinugso niya sa kanila ang kabangisan ng kaniyang galit, poot at galit, at kabagabagan, pulutong ng mga anghel ng kasamaan.

Awit 91:11
Sapagkat siyay magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad.

Awit 103:20
Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong mga anghel niya: ninyong makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kaniyang salita, na nakikinig sa tinig ng kaniyang salita.

Mateo 4:6-11
[6] At sa kaniyay sinabi, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay magpatihulog ka: sapagkat nasusulat, Siyay magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo: at, Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato.[7] Sinabi sa kaniya ni Jesus, Nasusulat din naman, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios.[8] Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamalas sa kaniya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan, at ang kaluwalhatian nila;[9] At sinabi niya sa kaniya, Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatirapa at sasambahin mo ako.[10] Nang magkagayoy sinabi sa kaniya ni Jesus, Humayo ka, Satanas: sapagkat nasusulat, Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran.[11] Nang magkagayoy iniwan siya ng diablo; at narito, nagsidating ang mga anghel at siyay pinaglingkuran.

Mateo 16:27
Sapagkat ang Anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ang kaniyang mga anghel; at kung magkagayoy bibigyan ang bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa.

Mateo 18:10
Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito: sapagkat sinasabi ko sa inyo, na ang kanilang mga anghel sa langit ay nangakakakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit.

Mateo 24:31-35
[31] At susuguin ang kaniyang mga anghel na may matinding pakakak, at kanilang titipunin ang kaniyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila.[32] Sa puno ng igos nga ay pagaralan ninyo ang kaniyang talinghaga: pagka nananariwa ang kaniyang sanga, at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tagaraw;[33] Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siyay malapit na, nasa mga pintuan nga.[34] Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi lilipas ang lahing ito, hanggang sa mangaganap ang lahat ng mga bagay na ito.[35] Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapuwat ang aking mga salita ay hindi lilipas.

Lucas 4:10
Sapagkat nasusulat, Siyay magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ikaw ay ingatan:

John 20:11-12
[11] Ngunit si Maria ay nakatayo sa labas ng libingan na umiiyak: sa gayon, samantalang siyay umiiyak, siyay yumuko at tumingin sa loob ng libingan;[12] At nakita niya ang dalawang anghel na nararamtan na nangakaupo, ang isay sa ulunan, at ang isay sa paanan, ng kinalalagyan ng bangkay ni Jesus.

Colosas 2:18
Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman,

Hebreo 1:14
Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan?

Hebreo 2:6-13
[6] Ngunit pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siyay iyong alalahanin? O ang anak ng tao, upang siyay iyong dalawin?[7] Siyay ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siyay pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siyay inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay:[8] Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. Sapagkat nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay.[9] Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao.[10] Sapagkat marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit.[11] Sapagkat ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil ditoy hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid,[12] Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo.[13] At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios.

Hebreo 13:2
Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagkat sa pamamagitan nito ang ibay walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel.

2 Pedro 2:4
Sapagkat kung ang Dios ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang mangagkasala ang mga yaon, kundi silay ibinulid sa impierno, at kinulong sa mga hukay ng kadiliman, upang ilaan sa paghuhukom;

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905