A A A A A

Anghel at Demonyo: [Archangels]


Jude 1:9
Datapuwat ang arkanghel Miguel, nang makipaglaban sa diablo, na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kaniya ng isang hatol na may pagalipusta, kundi sinabi, Sawayin ka nawa ng Panginoon.

Daniel 10:13-21
[13] Ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persia ay nakipagpunyagi sa akin na dalawang put isang araw; ngunit, narito, si Miguel ay isa sa mga punong prinsipe, dumating upang tulungan ako: at akoy natira doon na kasama ng mga hari sa Persia.[14] Ngayoy naparito ako upang ipatalastas sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyong bayan sa mga huling araw; sapagkat ang pangitain ay ukol sa maraming mga araw pa.[15] At nang kaniyang masalita sa akin ang ayon sa mga salitang ito, ay aking itinungo ang aking mukha sa lupa, at akoy napipi.[16] At, narito, isang gaya ng kahawig ng mga anak ng mga tao ay humipo ng aking mga labi: nang magkagayoy ibinuka ko ang aking bibig, at akoy nagsalita, at nagsabi sa kaniya na tumayo sa harap ko, Oh panginoon ko, dahil sa pangitain ay nagbalik sa akin ang aking mga kapanglawan, at hindi nananatili sa akin ang lakas.[17] Sapagkat paanong makikipagusap ang lingkod nitong aking panginoon sa panginoon kong ito? sapagkat tungkol sa akin, ay biglang nawalan ako ng lakas, ni may naiwan mang hininga sa akin.[18] Nang magkagayoy hinipo uli ako roon ng isa na kamukha ng tao, at kaniyang pinalakas ako.[19] At kaniyang sinabi, Oh taong minamahal na mainam, huwag kang matakot: kapayapaan ang sumaiyo, magpakalakas ka, oo, magpakalakas ka. At nang siyay magsalita sa akin, akoy lumakas, at nagsabi, Magsalita ang aking panginoon; sapagkat iyong pinalakas ako.[20] Nang magkagayoy sinabi niya, Talastas mo baga kung bakit akoy naparito sa iyo? at ngayoy babalik ako upang makipaglaban sa prinsipe sa Persia: at pagka akoy lumabas, narito, ang prinsipe sa Grecia ay darating.[21] Ngunit aking sasaysayin sa iyo ang nakasulat sa kasulatan ng katotohanan: at walang sinomang tutulong sa akin laban sa mga ito, kundi si Miguel na inyong prinsipe.

Daniel 12:1
At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan; at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan, na hindi nangyari kailan man mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon: at sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat.

1 Tesalonica 4:16
Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Dios: at ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli;

Daniel 9:21
Oo, samantalang akoy nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel, na aking nakita sa pangitain nang una, na pinalipad ng maliksi, hinipo ako sa panahon ng pagaalay sa hapon.

Daniel 8:11-16
[11] Oo, nagmalaki, hanggang sa prinsipe ng hukbo; at inalis niya sa kaniya ang palaging handog na susunugin, at ang dako ng kaniyang santuario ay ibinagsak.[12] At ang hukbo ay nabigay sa kaniya na kasama ng palaging handog na susunugin dahil sa pagsalangsang; at kaniyang iniwaksi ang katotohanan sa lupa, at gumawa ng kaniyang maibigan at guminhawa.[13] Nang magkagayoy narinig ko ang isang banal na nagsalita; at ibang banal ay nagsabi sa isang yaon na nagsalita, Hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palaging handog na susunugin, at ang pagsalangsang na sumisira, upang magbigay ng santuario at ng hukbo upang mayapakan ng paa?[14] At sinabi niya sa akin, Hanggang sa dalawang libo at tatlong daan na hapon at umaga; kung magkagayoy malilinis ang santuario.[15] At nangyari, nang ako, sa makatuwid bagay akong si Daniel, ay makakita ng pangitain, na aking pinagsikapang maunawaan; at, narito, nakatayo sa harap ko ang isang kawangis ng isang tao.[16] At narinig ko ang tinig ng isang tao sa pagitan ng mga pangpang ng Ulai, na tumatawag at nagsasabi, Gabriel, ipaaninaw mo sa taong ito ang pangitain.

Apocalipsis 12:7-9
[7] At nagkaroon ng pagbabaka sa langit: si Miguel at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon; at ang dragon at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka;[8] At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit.[9] At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan; siyay inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya.

Lucas 1:26
Nang ikaanim na buwan ngay sinugo ng Dios ang anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret,

Hebreo 1:14
Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan?

Joshua 5:13-15
[13] At nangyari, nang si Josue ay malapit sa Jerico, na kaniyang itiningin ang kaniyang mga mata at tumingin, at, narito, nakatayo ang isang lalake sa tapat niya na may kaniyang tabak sa kaniyang kamay na bunot: at si Josue ay naparoon sa kaniya, at sinabi sa kaniya, Ikaw bay sa amin, o sa aming mga kaaway?[14] At kaniyang sinabi, Hindi; kundi akoy naparito ng parang prinsipe ng hukbo ng Panginoon. At si Josue ay nagpatirapa sa lupa at sumamba, at nagsabi sa kaniya, Anong sabi ng aking panginoon sa kaniyang lingkod?[15] At sinabi ng prinsipe ng hukbo ng Panginoon kay Josue, Hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong paa; sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal. At ginawang gayon ni Josue.

Mateo 18:10
Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito: sapagkat sinasabi ko sa inyo, na ang kanilang mga anghel sa langit ay nangakakakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit.

Exodo 3:2
At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya, sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy; at siyay nagmasid, at, narito, ang kahoy ay nagniningas sa apoy, at ang kahoy ay hindi natutupok.

Apocalipsis 1:4
Si Juan sa pitong iglesia na nasa Asia: Biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa kaniya na ngayon, at nang nakaraan at darating; at mula sa pitong Espiritu na nasa harapan ng kaniyang luklukan;

Mateo 22:30
Sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mangagaasawa, ni mga papagaasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit.

Job 1:6
Isang araw nga nang ang mga anak ng Dios ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila.

Lucas 20:36
Sapagkat hindi na sila maaaring mangamatay pa: sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel; at silay mga anak ng Dios, palibhasay mga anak ng pagkabuhay na maguli.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905