A A A A A

Karagdagan: [Kanibalismo]


Jeremias 19:9
At pakakanin ko sila ng laman ng kanilang mga anak na lalake at ang laman ng kanilang mga anak na babae; at kakain bawat isa sa kanila ng laman ng kaniyang kaibigan, sa pagkakulong at sa kagipitan, na igigipit sa kanila ng kanilang mga kaaway, at ng nagsisiusig ng kanilang buhay.

Ezekiel 5:10
Kayat kakanin ng mga magulang ang mga anak sa gitna mo, at kakanin ng mga anak ang kanilang mga magulang; at akoy maglalapat ng mga kahatulan sa iyo; at ang buong nalabi sa iyo ay aking pangangalatin sa lahat ng dako.

Levitico 26:29
At kakanin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalake, at ang mga laman ng inyong mga anak na babae ay inyong kakanin.

2 Hari 6:28-29
[28] At sinabi ng hari sa kaniya, Anong nangyayari sa iyo? At siyay sumagot, Sinabi ng babaing ito sa akin, Ibigay mo ang iyong anak, upang makain natin siya ngayon, at kakanin natin ang anak ko bukas.[29] Sa gayoy pinakuluan namin ang anak ko, at kinain namin siya: at sinabi ko sa kaniya sa sumunod na araw, Ibigay mo ang iyong anak, upang makain natin siya; at kaniyang ikinubli ang kaniyang anak.

Pagpipighati 4:10
Ang mga kamay ng mga mahabaging babae ay nangagluto ng kanilang sariling mga anak; mga naging kanilang pagkain sa pagkapahamak ng anak na babae ng aking bayan.

Pagpipighati 2:20
Tingnan mo, Oh Panginoon, at masdan mo, kung kanino mo ginawa ang ganito! Kakanin baga ng mga babae ang kanilang ipinanganak, ang mga anak na kinakalong sa mga kamay? Papatayin baga ang saserdote at ang propeta sa santuario ng Panginoon?

Deuteronomio 28:53-57
[53] At kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan, ng laman ng iyong mga anak na lalake at babae, na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Dios, sa pagkakubkob at sa kagipitan, na igigipit sa iyo ng iyong mga kaaway.[54] Ang lalaking mahabagin sa gitna mo, at totoong maramdamin, ay magiging masama ang kaniyang mata sa kaniyang kapatid, at sa asawa ng kaniyang sinapupunan, at sa labis sa kaniyang mga anak na ititira:[55] Na anopat hindi niya ibibigay sa kaninoman sa kanila ang laman ng kaniyang mga anak na kaniyang kakanin, sapagkat walang natira sa kaniya, sa pagkubkob at sa kagipitan na igigipit sa iyo ng iyong mga kaaway sa lahat ng iyong mga pintuang-bayan.[56] Ang mahabagin at maramdaming babae sa gitna mo, na hindi pa natitikmang itungtong ang talampakan ng kaniyang paa sa lupa dahil sa kahinhinan at pagkamahabagin, ay magiging masama ang kaniyang mata sa asawa ng kaniyang sinapupunan, at sa kaniyang anak na lalake, at babae;[57] At sa kaniyang sanggol na lumalabas sa pagitan ng kaniyang mga paa at sa kaniyang mga anak na kaniyang ipanganganak; sapagkat kaniyang kakanin ng lihim sila dahil sa kakulangan ng lahat ng mga bagay, sa pagkubkob at sa kagipitan, na igigipit sa iyo ng iyong mga kaaway sa iyong mga pintuang-bayan.

Genesis 1:26-27
[26] At sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis: at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa.[27] At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalake at babae.

2 Corinto 5:8
Na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan, at mapasa tahanan na kasama ng Panginoon.

Lucas 16:19-26
[19] Mayroon ngang isang taong mayaman, at siyay nagdaramit ng kulay ube at maselang lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana:[20] At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kaniyang pintuan,[21] At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman; oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kaniyang mga sugat.[22] At nangyari, na namatay ang pulubi at siyay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham: at namatay naman ang mayaman, at inilibing.[23] At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kaniyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kaniyang sinapupunan.[24] At siyay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro, upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kaniyang daliri, at palamigin ang aking dila; sapagkat naghihirap ako sa alab na ito.[25] Datapuwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay: datapuwat ngayon, ay inaaliw siya rini, at ikaw ay nasa kahirapan.[26] At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga magibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin.

Apocalipsis 20:11-15
[11] At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon, na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas; at walang nasumpungang kalalagyan nila.[12] At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan; at nangabuksan ang mga aklat: at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay: at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa.[13] At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya; at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila: at silay hinatulan bawat tao ayon sa kanikaniyang mga gawa.[14] At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagatdagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagatdagatang apoy.[15] At kung ang sinoman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagatdagatang apoy.

Deuteronomio 28:53
At kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan, ng laman ng iyong mga anak na lalake at babae, na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Dios, sa pagkakubkob at sa kagipitan, na igigipit sa iyo ng iyong mga kaaway.

1 Corinto 14:34-35
[34] Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia: sapagkat silay walang kapahintulutang mangagsalita; kundi silay pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan.[35] At kung ibig nilang maalaman ang anomang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay; sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia.

Lucas 1:37
Sapagkat walang salitang mula sa Dios na di may kapangyarihan.

John 1:1
Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.

Deuteronomio 28:57
At sa kaniyang sanggol na lumalabas sa pagitan ng kaniyang mga paa at sa kaniyang mga anak na kaniyang ipanganganak; sapagkat kaniyang kakanin ng lihim sila dahil sa kakulangan ng lahat ng mga bagay, sa pagkubkob at sa kagipitan, na igigipit sa iyo ng iyong mga kaaway sa iyong mga pintuang-bayan.

1 Timoteo 2:11-15
[11] Ang babaey magaral na tumahimik na may buong pagkapasakop.[12] Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalake, kundi tumahimik.[13] Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva;[14] At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang;[15] Ngunit ililigtas siya sa pamamagitan ng panganganak, kung silay magsisipamalagi sa pananampalataya at pagibig at sa pagpapakabanal na may hinahon.

1 Timoteo 5:3-16
[3] Papurihan mo ang mga babaing bao na tunay na bao.[4] Ngunit kung ang sinomang babaing bao ay may mga anak o mga apo, magsipagaral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbahayan, at magsiganti sa kanilang mga magulang: sapagkat itoy nakalulugod sa paningin ng Dios.[5] Kayat ang tunay na babaing bao at walang nagaampon, ay may pagasa sa Dios, at nananatili sa mga pagdaing at mga panalangin gabit araw.[6] Datapuwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay.[7] Ang mga bagay na itoy iutos mo rin naman, upang silay mawalan ng kapintasan.[8] Datapuwat kung ang sinoman ay hindi nagkakandili sa mga sariling kaniya, lalong lalo na sa kaniyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kay sa hindi sumasampalataya.[9] Huwag itala na gaya ng babaing bao samantalang walang anim na pung taon, na naging asawa ng isang lalake,[10] Na may mabuting patotoo tungkol sa mabubuting gawa; kung siyay nagalaga sa mga anak, kung siyay nagpatuloy sa mga taga ibang bayan, kung siyay naghugas ng mga paa ng mga banal, kung siyay umabuloy sa mga napipighati, kung ginanap niya na may kasipagan ang bawat mabuting gawa.[11] Ngunit tanggihan mo ang mga batang babaing bao: sapagkat pagkakaroon nila ng masamang pita na hiwalay kay Cristo, ay nagsisipagnasang magasawa;[12] Na nagkakaroon ng kahatulan, sapagkat itinakuwil nila ang unang pananampalataya.[13] At bukod dito ay nangagaaral din naman na maging mga tamad, na nagpapalipatlipat sa bahay-bahay; at hindi lamang mga tamad, kundi matatabil din naman at mga mapakialam, na nagsisipagsalita ng mga bagay na di nararapat.[14] Ibig ko ngang magsipagasawa ang mga batang babaing bao, magsipanganak, magsipamahala ng sangbahayan, huwag magbigay sa kaaway ng anomang pagkadahilanan ng ikalilibak:[15] Sapagkat ang mga ibay nagsibaling na sa hulihan ni Satanas.[16] Kung ang sinomang babaing nanampalataya ay may inaampong mga babaing bao, ay umabuloy sa kanila, at huwag pabigatan ang iglesia, upang maabuluyan nito ang mga tunay na bao.

1 Corinto 11:2-16
[2] Kayoy aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo.[3] Datapuwat ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawat lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios.[4] Ang bawat lalaking nanalangin, o nanghuhula na may takip ang ulo, ay niwawalan ng puri ang kaniyang ulo.[5] Datapuwat ang bawat babaing nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kaniyang ulo, niwawalan ng puri ang kaniyang ulo; sapagkat gaya rin ng kung kaniyang inahitan.[6] Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman; ngunit kung kahiyahiya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong siya.[7] Sapagkat katotohanang ang lalake ay hindi dapat maglambong sa kaniyang ulo, palibhasay larawan siya at kaluwalhatian ng Dios: ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalake.[8] Sapagkat ang lalake ay hindi sa babae; kundi ang babae ay sa lalake:[9] Sapagkat hindi nilalang ang lalake dahil sa babae; kundi ang babae dahil sa lalake;[10] Dahil ditoy nararapat na ang babae ay magkaroon sa kaniyang ulo ng tanda ng kapamahalaan, dahil sa mga anghel.[11] Gayon man, ang babae ay di maaaring walang lalake at ang lalake ay di maaaring walang babae, sa Panginoon.[12] Sapagkat kung paanong ang babae ay sa lalake, gayon din naman ang lalake ay sa pamamagitan ng babae; datapuwat ang lahat ng mga bagay ay sa Dios.[13] Hatulan ninyo sa inyo-inyong sarili: nararapat baga na manalangin ang babae sa Dios nang walang lambong?[14] Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo, na kung may mahabang buhok ang lalake, ay mahalay sa kaniya?[15] Datapuwat kung ang babae ang may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya; sapagkat ang buhok sa kaniyay ibinigay na pangtakip.[16] Datapuwat kung tila mapagtunggali ang sinoman, walang gayong ugali kami, ni ang iglesia man ng Dios.

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905