A A A A A

Gud: [Välsignelse]


Lukas ౬:౩౮
Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er."

Matteus 5:4
Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade.

Filipperbrevet ౪:౧౯
Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver.

Psaltaren 67:7
Jorden ger sin gröda och Gud, vår Gud, välsignar oss.

4 Mosebok 6:24-25
[24] HERREN välsigne dig och bevare dig.[25] HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.

Filipperbrevet ౪:౬-౭
[౬] Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse.[౭] Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Jakobsbrevet 1:17
Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens Far, som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker.

Jeremia ౧౭:౭-౮
[౭] Men välsignad är den som litar till HERREN och har HERREN till sin trygghet.[౮] Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år, och det slutar aldrig att bära frukt.

Jesaja 41:10
Var inte rädd, för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand.

Johannes 1:16
Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.

1 Mosebok 22:16-17
[16] ”Jag svär vid mig själv, säger HERREN: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende son,[17] ska jag välsigna dig rikligt och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma ska inta sina fienders portar.

1 Mosebok 27:28-29
[28] Gud ska ge dig av himlens dagg och av jordens fruktbarhet, säd och vin i riklig mängd.[29] Folk ska tjäna dig och folkslag falla ner för dig. Var en herre över dina bröder, din mors söner ska falla ner för dig. Förbannad den som förbannar dig och välsignad den som välsignar dig!”

Psaltaren ౧:౧-౩
[౧] Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare,[౨] utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord både dag och natt.[౩] Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl.

Psaltaren 23:1-4
[1] En psalm av David. HERREN är min herde, mig ska inget fattas.[2] Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro.[3] Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.[4] Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.

2 Samuelsboken 22:3-4
[3] min Gud, min klippa och min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn och mitt skydd, min frälsare som frälser mig från våldet.[4] Till HERREN, den högt lovade, ropar jag, och jag blir frälst från mina fiender.

1 Johannesbrevet 5:18
Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom så att den onde inte kan röra honom.

Psaltaren ౧౩౮:౭
När jag går genom nöd håller du mig vid liv, du sträcker ut din hand mot mina fienders vrede, din högra hand frälser mig.

2 Korinthierbrevet 9:8
Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.

Filipperbrevet ౪:౭
Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Swedish Bible (SFB) 2015
Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten © 1998, 2015