A A A A A

Bra Karaktär: [Djärvhet]


Apostlagärningarna 4:29-31
[29] Manje-ke, Nkosi, bheka ukusongela kwabo, unike izinceku zakho ukuba zikhulume izwi lakho ngaso sonke isibindi[30] ngokwelula isandla sakho ukuphulukisa, kwenziwe izibonakaliso nezimangaliso ngegama leNceku yakho engcwele uJesu.”[31] Kwathi sebekhulekile, kwazanyazanyiswa indawo lapho bebebuthene khona, bagcwaliswa bonke nguMoya oNgcwele, bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi.

2 Korinthierbrevet 3:12
Då vi alltså har ett sådant hopp uppträder vi frimodigt

Apostlagärningarna 14:3
Därför stannade de där en lång tid och talade frimodigt i Herren, som bekräftade sitt nådens ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer.

Apostlagärningarna 13:46
Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: ˮDet var nödvändigt att Guds ord först skulle talas till er. Men eftersom ni avvisar det och inte anser er själva värdiga det eviga livet så vänder vi oss till hednafolken.

Apostlagärningarna 19:8
Paulus gick till synagogan, och under tre månader talade han frimodigt och förde övertygande samtal med dem om det som rör Guds rike.

Filemonbrevet 1:8
Även om jag därför i Kristus med full frihet kunde ålägga dig att göra det som borde göras,

Apostlagärningarna 18:26
Och han började frimodigt tala i synagogan. Då Priscilla och Aquila hörde honom tog de honom avsides och förklarade Guds väg för honom än mer utförligt.

Markus 15:43
kom Josef från Arimataia dit, en högt ansedd rådsherre som även han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp.

Apostlagärningarna 28:31
Utan restriktioner förkunnade han Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus.

Apostlagärningarna 4:29-30
[29] Och Herre, se nu hur de hotar oss. Låt dina tjänare frimodigt förkunna ditt ord[30] genom att du sträcker ut din hand till helande och låter tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.ˮ

Efesierbrevet 3:12
I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud.

Johannes 4:17
Kvinnan svarade: ˮJag har ingen man.ˮ Jesus sa: ˮDu har rätt när du säger att du inte har någon man,

Hebreerbrevet 10:19
Bröder, därför kan vi i Jesu blod frimodigt gå in i det allra heligaste

Hebreerbrevet 4:16
Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd när vi behöver hjälp.

Hebreerbrevet 13:6
Därför kan vi förtröstansfullt säga: Herren är min hjälpare, jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig?

Efesierbrevet 6:19-20
[19] Be också för mig att orden ges mig när jag börjar tala, så att jag frimodigt gör känt evangeliets hemlighet[20] för vilket jag är ett sändebud i bojor. Be att jag får frimodighet att tala om detta så som det åligger mig.

Apostlagärningarna 4:13
När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att båda var outbildade lekmän blev de förvånade. Men de kände till att de hade varit med Jesus.

1 Timotheosbrevet 3:13
För de som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

1 Thessalonikerbrevet 2:2
Som ni vet hade vi tidigare plågats och skymfats i Filippi. Men vår Gud gav oss frimodighet att tala Guds evangelium till er trots hårt motstånd.

Filipperbrevet 1:20
Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska bli besviken, utan att jag nu och alltid är frimodig så att Kristus blir förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör.

2 Timotheosbrevet 1:7
För Gud har inte skänkt oss en feghetens Ande, utan kraftens och kärlekens och omdömets.

1 Korinthierbrevet 16:13
Var vaksamma, stå stadigt i tron, uppträd som män, var starka.

Romarbrevet 1:16
För jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden men också hedningen.

1 Korinthierbrevet 15:58
Mina kära bröder, stå därför orubbligt fasta. Och arbeta alltid hängivet för Herren, då ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

Efesierbrevet 6:10
Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.

Johannes 14:27
Frid lämnar jag åt er. Jag ger er min frid. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan vara oroliga eller ängsliga.

Markus 5:36
Men Jesus hörde deras ord och sa till föreståndaren: ˮVar inte rädd, tro endast.ˮ

Filipperbrevet 1:28
och inte på något sätt låter er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går till förtappelsen och att ni blir frälsta, och det av Gud.

Johannes 7:26
Titta, här talar han öppet och de säger ingenting till honom! Har rådsherrarna kanske insett att han verkligen är Kristus?

Apostlagärningarna 5:29
Men Petrus och apostlarna svarade: ˮVi måste lyda Gud mer än människor.

Apostlagärningarna 9:29
Och han talade och diskuterade med de grekisktalande judarna. Men de stod i begrepp att döda honom.

Filipperbrevet 1:1
Från Paulus och Timotheos, Kristi Jesu tjänare. Till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, med församlingsledarna och församlingstjänarna.

1 Timotheosbrevet 3:1
Det här är ett trovärdigt budskap: om någon gärna vill bli församlingsledare så önskar han sig ett förnämligt arbete.

1 Korinthierbrevet 3:12
Om någon bygger på den grunden med guld, silver, ädelstenar, trä, hö eller halm,

Hebreerbrevet 10:1
För lagen utgör bara en skugga av det kommande goda och inte tingens verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma upprepade offer som årligen frambärs fullkomna dem som träder fram.

1 Petrusbrevet 5:10
Efter att ni en kort tid har lidit ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, fullända er, stödja och styrka er, och göra er orubbliga.

Swedish Bible (SB) 2016
Copyright © Svenskbibel, 2012, 2013, 2016 Ragnar Blomfelt