A A A A A

Gud: [Kom som du är]


Matteus 11:27-30
[27] Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, och ingen känner Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.[28] Kom till mig, alla ni som sliter och tyngs av bördor, jag ska ge er vila.[29] Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna vila för era själar.[30] För mitt ok är skonsamt och min packning är lätt.ˮ

Johannes 6:63-65
[63] Det är Anden som ger liv, det mänskliga uträttar ingenting. De ord som jag har talat till er är Ande och liv.[64] Men det är några bland er som inte tror.ˮ — Jesus visste från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. —[65] Han fortsatte: ˮDärför sa jag till er att ingen kan komma till mig om det inte ges honom av Fadern.ˮ

Matteus 11:28
Kom till mig, alla ni som sliter och tyngs av bördor, jag ska ge er vila.

Matteus 15:7-9
[7] Ni hycklare! Jesaja profeterade rätt om er när han sa:[8] Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.[9] De dyrkar mig förgäves, de förkunnar läror som är människobud. ˮ

Markus 10:13-16
[13] Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna tillrättavisade dem.[14] När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem: ˮLåt de små barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana.[15] Det jag säger till er är sant: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig in dit.ˮ[16] Och han omfamnade barnen och lade händerna på dem och välsignade dem.

Jakobsbrevet 4:6-8
[6] Men större är den nåd han ger. Därför heter det: Gud är de högmodigas motståndare, men de ödmjuka skänker han nåd.[7] Underordna er därför Gud. Gör motstånd mot djävulen och han ska fly ifrån er.[8] Närma er Gud och han ska närma sig er. Rengör era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni med kluvna själar.

2 Korinthierbrevet 5:17
Om någon därför är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, det nya har kommit!

Johannes 5:24
Det jag säger till er är verkligen sant: Den som lyssnar till mitt ord och tror på honom som har sänt mig har evigt liv. Han kommer inte att bli fördömd utan har passerat från döden till livet.

Romarbrevet 12:1-2
[1] Bröder, jag uppmanar er därför vid Guds barmhärtighet att överlämna era kroppar som ett levande offer, heligt och välbehagligt för Gud. Det ska vara er andliga och förnuftiga gudstjänst.[2] Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja — vad som är gott och fullkomligt och välbehagligt för honom.

Hebreerbrevet 12:1
När vi därför har en så stor mängd av vittnen omkring oss, låt oss lägga av oss varje tyngd och den hårt ansättande synden. Låt oss löpa uthålligt i loppet framför oss,

Johannes 5:40
Men ni vill inte komma till mig för att få liv.

Johannes 6:44-45
[44] Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska resa honom upp på den yttersta dagen.[45] Det står skrivet hos profeterna: De ska alla bli undervisade av Gud. Var och en som har hört och lärt av Fadern kommer till mig.

Johannes 7:37-39
[37] På den sista och mest betydelsefulla dagen i högtiden ställde sig Jesus och ropade: ˮOm någon törstar, så kom till mig och drick![38] Den som tror på mig, ur hans innersta ska flyta strömmar av levande vatten, som Skriften säger.ˮ[39] Detta sa han om Anden, vilken de som trodde på honom skulle få. För Anden hade ännu inte blivit given, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Hebreerbrevet 4:14-16
[14] Då vi nu har en stor överstepräst som stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, så låt oss hålla fast vid bekännelsen.[15] För vi har inte en överstepräst som saknar förmåga att ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allting liksom vi, men var syndfri.[16] Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd när vi behöver hjälp.

Uppenbarelseboken 22:16-17
[16] Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling, den strålande morgonstjärnan.ˮ[17] Anden och bruden säger: ˮKom!ˮ Och den som hör det ska säga: ˮKom!ˮ Och den törstige ska komma. Den som vill får ta emot livets vatten som gåva.

Johannes 6:37
Alla som Fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag verkligen inte avvisa.

Uppenbarelseboken 22:17
Anden och bruden säger: ˮKom!ˮ Och den som hör det ska säga: ˮKom!ˮ Och den törstige ska komma. Den som vill får ta emot livets vatten som gåva.

Uppenbarelseboken 12:9
Han kastades ner till jorden, den store draken, den urtida ormen, som kallas Djävul och Satan, han som vilseleder hela världen. Och hans änglar kastades ner med honom.

Filipperbrevet 1:6
Jag förlitar mig på att han som har börjat ett gott verk i er ska fullborda det intill Kristi Jesu dag.

Uppenbarelseboken 21:4
Han ska torka varje tår från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och inget skrik och ingen smärta. För det som förut var är borta.ˮ

Hebreerbrevet 10:19-22
[19] Bröder, därför kan vi i Jesu blod frimodigt gå in i det allra heligaste[20] på en ny och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget — sin kropp.[21] Vi har en stor präst över Guds hus.[22] Låt oss därför träda fram med uppriktigt hjärta i övertygad tro, med vårt hjärta renat från ont samvete och med en kropp badad i rent vatten.

Swedish Bible (SB) 2016
Copyright © Svenskbibel, 2012, 2013, 2016 Ragnar Blomfelt