A A A A A

Matematiska tecken: [Nummer 8]


Uppenbarelseboken 13:18
Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

5 Mosebok 6:4
Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.

3 Mosebok 20:13
Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De skall straffas med döden. De bär på blodskuld.

1 Korinthierbrevet 6:9-11
[9] Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant,[10] varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.[11] Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.

Uppenbarelseboken 11:2-3
[2] Men utelämna templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna, och den heliga staden skall de trampa under fötterna i fyrtiotvå månader.[3] Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg."

3 Mosebok 20:27
När någon, man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelse eller spådom, skall den personen straffas med döden. Han bär på blodskuld och skall stenas.

5 Mosebok 18:10-12
[10] Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri,[11] ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda.[12] Ty avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren, din Gud, dem för dig.

2 Kungaboken 21:6
Han lät sin son gå genom eld, utövade teckentyderi och svartkonst och skaffade sig andebesvärjare och spåmän. Han gjorde mycket som var ont i Herrens ögon så att han väckte hans vrede.

Mika 5:12
Jag skall utrota all trolldom hos dig,inga spåmän skall mer finnas bland dig.

Jesaja 47:12
Träd då fram med dina besvärjelseroch dina många trolldomskonster,som du har tröttat ut dig med alltifrån din ungdom.Kanske kan du få hjälp,kanske kan du skrämma bort faran.

Apostlagärningarna 8:11-24
[11] De hade hållit sig till honom, därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster.[12] Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor.[13] Också Simon kom till tro, och sedan han blivit döpt höll han sig till Filippus. Han blev mycket häpen, när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes.[14] Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes.[15] Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige Ande,[16] eftersom Anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn.[17] Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande.[18] När Simon såg att Anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar[19] och sade: "Ge också mig denna kraft, så att den jag lägger händerna på får den helige Ande."[20] Petrus sade till honom: "Till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar.[21] Du har inte någon del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud.[22] Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske skall han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta.[23] Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band."[24] Simon svarade: "Be ni för mig till Herren, så att inget av det ni har sagt kommer över mig."

1 Mosebok 1:24-31
[24] Gud sade: "Jorden skall frambringa levande varelser efter deras slag, boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag." Och det skedde så.[25] Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och alla kräldjur på marken efter deras slag. Och Gud såg att det var gott.[26] Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden."[27] Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.[28] Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!"[29] Och Gud sade: "Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta skall ni ha till föda.[30] Men åt alla djur på jorden, åt alla fåglar under himlen och åt allt som krälar på jorden, åt allt som har liv ger jag alla gröna örter till föda." Och det skedde så.[31] Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.

1 Korinthierbrevet 6:9
Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant,

Johannes 1:8
Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset.

Uppenbarelseboken 4:6-8
[6] Framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall.Mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen, som hade fullt med ögon framtill och baktill.[7] Det första väsendet liknade ett lejon, det andra en ung tjur, det tredje hade ett ansikte som en människa, och det fjärde liknade en flygande örn.[8] Vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar, och de hade fullt med ögon, runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger de utan uppehåll:"Helig, helig, helig är Herren Gud,den Allsmäktige, han som var och som äroch som kommer."

1 Mosebok 3:15
Jag skall sätta fiendskapmellan dig och kvinnanoch mellan din avkommaoch hennes avkomma.Han skall krossa ditt huvudoch du skall hugga honom i hälen."

Uppenbarelseboken 13:5
Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader.

2 Mosebok 7:11
Då kallade farao till sig sina vise män och trollkarlar, och även dessa, de egyptiska spåmännen, gjorde samma tecken genom sina magiska konster.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln