A A A A A

Gud: [Kom som du är]


Matteus 11:27-30
[27] Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.[28] Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.[29] Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.[30] Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Johannes 6:63-65
[63] Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv.[64] Men det är några bland er som inte tror." - Jesus visste från början, vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. -[65] Han sade vidare: "Därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern."

Matteus 11:28
Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.

Jesaja 1:18
Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren.Om era synder än är blodröda,skall de bli snövita,om de än är röda som scharlakan,skall de bli vita som ull.

Jesaja 55:1-3
[1] Hör på, alla ni som törstar,kom hit till vattnet,och ni som inte har pengar,kom hit och köp säd och ät.Ja, kom hit och köp säd utan pengaroch för intet både vin och mjölk.[2] Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd,era inkomster för det som inte kan mätta?Hör på mig, så skall ni få äta gottoch njuta av utsökt mat.[3] Böj ert öra hit och kom till mig!Hör, så får er själ leva!Jag vill sluta med er ett evigt förbund:Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David.

Matteus 15:7-9
[7] Ni hycklare, rätt profeterade Jesaja om er:[8] Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.[9] Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud."

Markus 10:13-16
[13] Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem.[14] När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana.[15] Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in."[16] Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.

Jakobsbrevet 4:6-8
[6] Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.[7] Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.[8] Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna.

2 Korinthierbrevet 5:17
Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

Johannes 5:24
Amen, amen säger jag er: Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv.

Romarbrevet 12:1-2
[1] Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst.[2] Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Hebreerbrevet 12:1
När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss.

3 Mosebok 25:44
Men om du vill skaffa dig en slav eller slavinna, skall du köpa en sådan från hednafolken som bor runt omkring er.

Psaltaren 32:8-10
[8] Jag vill lära dig och undervisa digom den väg du skall vandra,jag vill ge dig rådoch låta mitt öga vaka över dig.[9] Var inte utan förstånd, som en häst eller mula,som man måste tämja med töm och betsel,för att de skall komma till dig.[10] Den ogudaktige har många plågor,men den som förtröstar på Herrenomger han med nåd.

Jesaja 29:13
Herren har sagt:Eftersom detta folk nalkas mig med sin munoch ärar mig med sina läpparmen låter sitt hjärta vara långt ifrån mig,är fruktan för migbara ett inlärt människobud.

Johannes 5:40
Jag tar inte emot ära av människor.

Johannes 6:44-45
[44] Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.[45] Det står skrivet hos profeterna: De skall alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig.

Johannes 7:37-39
[37] På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick![38] Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger."[39] Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Hebreerbrevet 4:14-16
[14] Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse.[15] Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.[16] Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Uppenbarelseboken 22:16-17
[16] Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan."[17] Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det må säga: "Kom!" Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.

Johannes 6:37
Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.

Uppenbarelseboken 22:17
Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det må säga: "Kom!" Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.

Jesaja 13:6-8
[6] Jämra er, ty Herrens dag är nära.Som våld från den Allsmäktige kommer den.[7] Därför sjunker alla händer,och alla människohjärtan blir uppgivna.[8] De blir slagna av skräck,plågor och kval griper dem,de våndas som en barnaföderska.Häpen stirrar den ene på den andre,deras ansikten blossar som eldslågor.

Uppenbarelseboken 12:9
Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.

Filipperbrevet 1:6
Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.

Uppenbarelseboken 21:4
Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta."

Hebreerbrevet 10:19-22
[19] Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste[20] på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.[21] Vi har en stor präst över Guds hus.[22] Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten.

Joel 2:32
Och det skall skeatt var och en som åkallar Herrens namnskall bli frälst.Ty på Sions berg och i Jerusalemskall det finnas en räddad skara så som Herren har sagt,bland kvarlevan som Herren kallar.

Psaltaren 104:9
En gräns satte du som vattnen ej fick överskrida.Aldrig mer kommer de att övertäcka jorden.

1 Mosebok 6:12
Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad, eftersom alla människor levde i fördärv på jorden.

1 Mosebok 8:9
Men duvan hittade ingen plats där hon kunde vila sin fot utan kom tillbaka till honom i arken, eftersom vatten täckte hela jorden. Då räckte Noa ut handen och tog in duvan till sig i arken.

1 Mosebok 9:11
Jag skall upprätta mitt förbund med er: Aldrig mer skall allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer skall en flod komma och fördärva jorden."

1 Mosebok 7:20
Femton alnar över topparna steg vattnet, och bergen blev övertäckta.

1 Mosebok 8:5
Vattnet fortsatte att minska fram till den tionde månaden. Första dagen i den månaden blev bergstopparna synliga.

Ordspråksboken 31:30
Älskvärdhet kan bedra och skönhet är en vindfläkt,men prisas skall den hustru som fruktar Herren.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln