A A A A A

Gud: [Välsignelse]


Lukas 6:38
Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er."

Matteus 5:4
Saliga är de som sörjer,de skall bli tröstade.

Filipperbrevet 4:19
Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.

Psaltaren 67:7
Jorden ger sin gröda,och Gud, vår Gud, välsignar oss.Må Gud välsigna ossoch må alla jordens ändar frukta honom.

4 Mosebok 6:24-25
[24] Herren välsigne digoch bevare dig.[25] Herren låte sitt ansikte lysa över digoch vare dig nådig.

Filipperbrevet 4:6-7
[6] Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.[7] Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Jakobsbrevet 1:17
Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Jeremia 17:7-8
[7] Men välsignad är den man som förtröstar på Herren,den som har Herren till sin förtröstan.[8] Han är som ett träd planterat vid vattenoch som sträcker ut sina rötter till bäcken.Det fruktar inte om hetta kommer,dess löv är alltid gröna.Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer,och det upphör aldrig att bära frukt.

Jesaja 41:10
Frukta inte, ty jag är med dig,se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.Jag styrker dig, jag hjälper dig,jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Johannes 1:16
Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.

1 Mosebok 22:16-17
[16] "Jag svär vid mig själv, säger Herren: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende son,[17] skall jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma skall inta sina fienders portar.

1 Mosebok 27:28-29
[28] Gud skall ge dig av himlens daggoch av jordens fruktbarhet,säd och vin i riklig mängd.[29] Folk skall tjäna digoch folkslag falla ner för dig.Var en herre över dina bröder.Din mors söner skall falla ner för dig.Förbannad vare den som förbannar digoch välsignad den som välsignar dig!"

Psaltaren 1:1-3
[1] Salig är den som inte följer de ogudaktigas rådoch inte går på syndares vägeller sitter bland bespottare[2] utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt.[3] Han är som ett träd,planterat vid vattenbäckar,vilket bär sin frukt i rätt tidoch vars blad inte vissnar.Allt vad han gör lyckas väl.

Psaltaren 23:1-4
[1] En psalm av David.Herren är min herde,mig skall intet fattas.[2] Han låter mig vila på gröna ängar,han för mig till vatten där jag finner ro.[3] Han vederkvicker min själ,han leder mig på rätta vägarför sitt namns skull.[4] Om jag än vandrar i dödsskuggans dal,fruktar jag intet ont,ty du är med mig.Din käpp och stav, de tröstar mig.

2 Samuelsboken 22:3-4
[3] min Gud, min tillflykts klippa,min sköld och min frälsnings horn,mitt värn och min tillflykt,min frälsare, du som frälsar mig från våldet.[4] Till Herren, den högtlovade, ropar jag,och från mina fiender blir jag räddad.

1 Johannesbrevet 5:18
Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom, så att den onde inte kan röra honom.

Psaltaren 138:7
Om än min väg går genom nöd,håller du mig vid liv.Mot mina fienders vrede räcker du ut din hand.Din högra hand frälsar mig.

2 Korinthierbrevet 9:8
Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk.

Filipperbrevet 4:7
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln