A A A A A

Kyrka: [Diakoner]


1 Timotheosbrevet 3:1-13
[1] Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift.[2] En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare.[3] Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär.[4] Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt.[5] Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand om Guds församling?[6] Han skall inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av den som förtalar honom.[7] Han skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.[8] Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar.[9] De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete.[10] Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem.[11] Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt.[12] En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. Han skall ta väl hand om sina barn och sin familj.[13] De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Filipperbrevet 1:1
Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna.

Apostlagärningarna 6:1-7
[1] Vid den tiden då antalet lärjungar ökade, började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen.[2] Då kallade de tolv till sig alla lärjungarna och sade: "Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden.[3] Nej, bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och är uppfyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften.[4] Själva skall vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst."[5] Alla de församlade tyckte att förslaget var gott, och de valde Stefanus, en man uppfylld av tro och den helige Ande, vidare Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiokia.[6] Dessa förde de fram inför apostlarna, som bad och lade händerna på dem.[7] Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron.

Romarbrevet 16:1
Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för.

Titusbrevet 1:7
Församlingsledaren skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig,

Apostlagärningarna 6:3
Nej, bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och är uppfyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften.

Johannes 8:32
och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."

Efesierbrevet 4:11
Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.

Apostlagärningarna 20:28
Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

Johannes 6:54
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.

Markus 6:3
Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss?" Och de tog anstöt av honom.

1 Korinthierbrevet 12:28
Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål.

Galaterbrevet 1:19
Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, Herrens bror.

Malaki 1:11
Från solens uppgång till dess nedgångskall mitt namn bli stort bland hednafolken,på alla orter skall man bära fram rökofferoch rena offergåvor åt mitt namn.Ja, stort skall mitt namn bli bland hednafolken,säger Herren Sebaot.

Hebreerbrevet 13:17
Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Johannes 3:3-5
[3] Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."[4] Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?"[5] Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

Hebreerbrevet 12:14
Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.

Apostlagärningarna 6:4
Själva skall vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst."

1 Timotheosbrevet 3:1-7
[1] Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift.[2] En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare.[3] Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär.[4] Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt.[5] Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand om Guds församling?[6] Han skall inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av den som förtalar honom.[7] Han skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.

1 Timotheosbrevet 2:12
Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet,

Apostlagärningarna 14:23
I varje församling insatte de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren, som de hade kommit till tro på.

1 Timotheosbrevet 5:17
Sådana äldste som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Hebreerbrevet 13:7
Tänk på era ledare, som har predikat Guds ord för er. Se, hur de slutade sin levnad, och följ deras tro.

Titusbrevet 1:8
utan gästfri, godhjärtad och förståndig, pålitlig, gudfruktig och behärskad.

1 Petrusbrevet 5:2
var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta.

Titusbrevet 1:6
En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga.

1 Timotheosbrevet 5:22
Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Titusbrevet 1:5
När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste efter mina anvisningar.

Galaterbrevet 4:19
Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er,

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln