A A A A A

Ytterligare: [Avsky]


Daniel 11:31
Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.

Daniel 12:11
Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1 290 dagar.

5 Mosebok 22:5
En kvinna skall inte bära manskläder, och en man skall inte klä sig i kvinnoplagg. Ty var och en som gör så är avskyvärd för Herren, din Gud.

5 Mosebok 23:18
Du får inte komma med lönen från kvinnlig eller manlig prostitution till Herrens, din Guds, hus på grund av något löfte, för Herren, din Gud, avskyr bådadera.

5 Mosebok 24:4
då får inte hennes förste man som skickade i väg henne på nytt ta henne till sin hustru, sedan hon blivit orenad. Detta vore något avskyvärt inför Herren. Du skall inte dra synd över det land som Herren, din Gud, ger dig till arvedel.

Jesaja 1:13
Bär inte längre fram meningslösa matoffer.Röken av dem är avskyvärd för mig.Jag står inte ut med nymånader, sabbater och utlysta fester -ondska tillsammans med högtidsförsamlingar.

3 Mosebok 7:18
Om någon på tredje dagen äter av köttet från gemenskapsoffret, blir offret inte välbehagligt. Han som offrat det får inte räkna sig det tillgodo, utan köttet anses som orent. Den som äter av det kommer att bära på skuld.

3 Mosebok 18:22
Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.

Ordspråksboken 11:1
Herren avskyr falsk våg,full vikt behagar honom.

Ordspråksboken 11:20
De som har förvända hjärtan är en styggelse för Herren,de som lever ostraffligt behagar honom.

Ordspråksboken 12:22
Lögnaktiga läppar är en styggelse för Herren,de som handlar rättfärdigt behagar honom.

Ordspråksboken 15:8
De ogudaktigas offer är avskyvärda för Herren,de rättsinnigas bön behagar honom.

Ordspråksboken 15:26
För Herren är ondskans planer avskyvärda,men milda ord är rena.

Ordspråksboken 16:5
Herren avskyr de högmodiga,de blir förvisso inte ostraffade.

Ordspråksboken 17:15
Den som frikänner en brottslingoch den som fördömer en rättfärdigär båda styggelser för Herren.

Ordspråksboken 20:10
Två slags vikt och två slags mått,Herren avskyr bådadera.

Ordspråksboken 20:23
Herren avskyr två slags vikter,falsk våg är av ondo.

Ordspråksboken 28:9
Om någon vänder bort sitt öra och ej vill höra lagen,då är också hans bön en styggelse.

Uppenbarelseboken 21:27
Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.

Markus 13:14
När ni ser 'förödelsens styggelse' stå där han inte skulle stå - den som läser detta bör noga lägga märke till det - då skall de som bor i Judeen fly bort till bergen.

Matteus 24:15
När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det -

Romarbrevet 1:26-27
[26] Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga.[27] På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.

3 Mosebok 20:12-13
[12] Om någon ligger med sin svärdotter, skall de båda straffas med döden. De har begått en avskyvärd handling. De bär på blodskuld.[13] Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De skall straffas med döden. De bär på blodskuld.

Ordspråksboken 6:16-20
[16] Sex ting är det som Herren hatar,ja, sju som han avskyr:[17] stolta ögon, en lögnaktig tunga,händer som utgjuter oskyldigt blod,[18] ett hjärta som smider onda planer,fötter som skyndar till det som är ont,[19] den som främjar lögn genom att vittna falsktoch den som vållar trätor mellan bröder.[20] Min son, bevara din fars budoch förkasta inte din mors undervisning.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln