A A A A A

Ytterligare: [Överflöd]


1 Timotheosbrevet 5:8
Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.

2 Korinthierbrevet 9:8
Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk.

5 Mosebok 29:12
för att du må träda in i Herrens, din Guds, förbund, det edsförbund som Herren, din Gud, i dag sluter med dig.

Efesierbrevet 3:20
Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss,

2 Mosebok 34:6
Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade: " Herren! Herren! - en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning,

Jakobsbrevet 1:17
Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Johannes 10:10
Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.

Lukas 6:38
Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er."

Lukas 6:45
En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.

Matteus 6:33
Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Filipperbrevet 4:19
Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.

Ordspråksboken 3:5-10
[5] Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta,förlita dig inte på ditt förstånd.[6] Räkna med honom på alla dina vägar,så skall han göra dina stigar jämna.[7] Håll dig inte själv för vis,frukta Herren och fly det onda.[8] Det skall ge hälsa åt din kropp,ny styrka åt alla dess ben.[9] Ära Herren med dina ägodelaroch ge honom det första av all din gröda.[10] Dina lador skall då fyllas av riklig skördoch dina pressar flöda över av vin.

Psaltaren 23:5
Du dukar för mig ett bordi mina ovänners åsyn.Du smörjer mitt huvud med oljaoch låter min bägare flöda över.

Psaltaren 36:8
Hur dyrbar är inte din nåd, Gud!Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga.

Psaltaren 37:11
Men de ödmjuka skall ärva landetoch glädja sig över stor frid.

Psaltaren 65:11
Dess fåror vattnar duoch jämnar det som är upplöjt.Med regnskurar mjukar du upp jordenoch välsignar det som växer på den.

Psaltaren 72:16
Må säden växa rikligt i landet,ända upp till bergens topp.Må dess frukt vaja som Libanons skog,och folket i städerna blomstra som örter på marken.

Romarbrevet 15:13
Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

Psaltaren 66:8-12
[8] Prisa, ni folk, vår Gud,låt hans lov ljuda högt,[9] ty han har givit vår själ liv,han har inte låtit vår fot vackla.[10] Väl prövade du oss, Gud,du luttrade oss som silver luttras.[11] Du lät oss fastna i nätet,du lade en tung börda på vår rygg.[12] Du lät människor fara fram över vårt huvud,vi gick genom eld och vatten.Men du förde oss ut och gav oss överflöd.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln