A A A A A

Änglar och demoner: [Änglar]


1 Mosebok ൨:൧
Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns.

Kolosserbrevet 1:16
ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom.

Job 38:1-7
[1] Herren svarade Job ur stormen:[2] Vem är du som höljer min visa plan i mörker med ord utan förnuft?[3] Gör dig redo, var en man, ge mig besked när jag frågar![4] Var var du när jag lade jordens grund? Låt höra, om du vet och kan![5] Vem bestämde dess mått? Det vet du nog! Vem spände mätsnöret över den?[6] Var fick dess grundvalar fäste, vem lade dess hörnsten,[7] medan alla morgonens stjärnor sjöng och gudasönerna jublade?

Lukas ൨൦:൩൫-൩൬
[൩൫] men de som befinns värdiga att komma till den andra världen och uppstå från de döda, de gifter sig inte och blir inte bortgifta.[൩൬] De kan ju inte mera dö, de är som änglar, och de är Guds söner, eftersom de har fått uppstå.

Uppenbarelseboken ൪:൮
De fyra varelserna hade vardera sex vingar, och de hade fullt med ögon, utåt och inåt. Utan att vila säger de dag och natt: Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren, han som var och som är och som kommer.

Matteus 22:30
Vid uppståndelsen gifter man sig inte eller blir bortgift, utan alla är som änglarna i himlen.

2 Samuelsboken ൧൪:൧൭
Kungens ord skall skänka lugn, tänkte jag, min herre och konung är som Guds ängel och kan urskilja vad som är rätt och vad som är fel. Må Herren, din Gud, vara med dig.«

Lukas 15:10
På samma sätt, säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig.«

Uppenbarelseboken ൧൪:൬
Och jag såg en annan ängel flyga över himlens mitt. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla länder och stammar och språk och folk,

Job 4:15-18
[15] En vind drog förbi, en storm som fick mig att rysa.[16] Då stod där något jag aldrig sett, en gestalt trädde fram för min syn. I tystnaden hörde jag en röst:[17] »Kan en människa ha rätt mot Gud, kan en man vara ren inför sin skapare?«[18] Nej, inte ens sina tjänare litar han på, även hos änglarna ser han brister,

Jesaja 14:12-14
[12] Ack, fallit har du från himlen, lysande stjärna, gryningens son, du har krossats mot jorden, du som betvingade folken.[13] Det var du som sade till dig själv: »Upp till himlen skall jag stiga. Ovan Guds stjärnor skall jag resa min tron och ta säte på gudaberget längst uppe i norr.[14] Jag skall stiga upp ovan molnen, jag skall bli som den Högste.«

Judasbrevet ൧:൬
Och tänk på de änglar som inte slog vakt om sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist: dem håller han förvarade i underjorden med eviga bojor fram till domen på den stora dagen.

1 Petrusbrevet 3:21-22
[21] På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått,[22] han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom.

1 Petrusbrevet ൧:൧൨
Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande, sänd från himlen, kommit till er med evangeliet, detta som änglarna längtar efter att få blicka in i.

Hebreerbrevet 12:22
Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och står inför mångtusende änglar,

Uppenbarelseboken ൫:൧൧-൧൨
[൧൧] Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste; deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen,[൧൨] och de sade med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång.

Psaltaren ൭൮:൨൫-൪൯
[൨൫] Människor fick äta änglars bröd. Han sände dem föda och de blev mätta.[൨൬] Från himlen lät han östanvinden blåsa, han drev fram sunnanvinden med sin kraft.[൨൭] Han lät kött falla ner likt ett stoftregn, fåglar talrika som havets sand.[൨൮] Han lät dem falla mitt i lägret, runt omkring deras tält.[൨൯] De åt och blev mycket mätta, han lät dem få sitt lystmäte.[൩൦] Men innan de stillat sin lystnad, när de ännu hade maten i munnen,[൩൧] bröt Guds vrede fram över dem. Han dräpte många av de starkaste och fällde Israels unga män.[൩൨] Ändå fortsatte de att synda, de trodde inte, trots hans under.[൩൩] Han lät deras liv sluta i intet och deras år i skräck.[൩൪] När han dräpte sökte de sig till honom, de vände sig åter till Gud.[൩൫] De mindes att Gud var deras klippa, att Gud den Högste var deras befriare.[൩൬] Men deras ord var hyckleri, vad de sade till honom var lögn.[൩൭] De höll inte fast vid honom, de var inte trogna mot hans förbund.[൩൮] Men han är barmhärtig, han förlåter synder och vill ingens fördärv. Han håller ofta sin vrede tillbaka, låter inte all sin harm bryta fram.[൩൯] Han tänkte på att de bara var människor, en vind som far förbi och är borta.[൪൦] Hur ofta trotsade de honom inte i öknen och bedrövade honom i ödemarken![൪൧] Gång på gång satte de Gud på prov och kränkte Israels Helige.[൪൨] De mindes inte den makt han visade då han befriade dem från fienden,[൪൩] då han gjorde tecken i Egypten och under på Soanslätten.[൪൪] Han förvandlade deras floder till blod, de kunde inte dricka ur bäckarna.[൪൫] Han sände flugsvärmar som åt dem och grodor som plågade dem.[൪൬] Han gav deras grödor till gräshoppor, deras skördar till skadedjur.[൪൭] Han förstörde deras vinstockar med hagel och deras sykomorer med skyfall.[൪൮] Han prisgav boskapen åt sjukdomar och husdjuren åt pest.[൪൯] Han sände sin glödande vrede mot dem, harm och förbittring och nöd, ett följe av olycksänglar.

Psaltaren 91:11
Han skall befalla sina änglar att skydda dig var du än går.

Psaltaren 103:20
Lova Herren, ni hans änglar, starka hjältar, som gör vad han befallt!

Matteus ൪:൬-൧൧
[൬] och sade: »Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. «[൭] Jesus sade till honom: »Det står också skrivet: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov. «[൮] Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet[൯] och sade: »Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig.«[൧൦] Då sade Jesus till honom: »Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka. «[൧൧] Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom.

Matteus 16:27
Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.

Matteus 18:10
Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.

Matteus ൨൪:൩൧-൩൫
[൩൧] Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra.[൩൨] Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära.[൩൩] På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren.[൩൪] Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer.[൩൫] Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Lukas 4:10
Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda dig,

Johannes ൨൦:൧൧-൧൨
[൧൧] Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in[൧൨] och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna.

Kolosserbrevet ൨:൧൮
Låt er inte berövas segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sina fåfänga människotankar

Hebreerbrevet 1:14
Är inte änglarna andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem som skall få sin del av frälsningen?

Hebreerbrevet ൨:൬-൧൩
[൬] Om detta finns ett klart vittnesbörd: Vad är en människa eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an honom?[൭] En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, men med härlighet och ära krönte du honom,[൮] allt lade du under hans fötter. När han lade allt under honom gjorde han inget undantag: allt skulle läggas under honom. Ännu ser vi inte att allt har lagts under honom.[൯] Men vi ser att Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, nu är krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden.[൧൦] Ty när han, för vilken och genom vilken allting är till, ville föra många söner till härlighet, måste han låta honom som leder dem till frälsningen bli fullkomnad genom lidande.[൧൧] Han som helgar och de som blir helgade har ju alla samme fader, och därför blygs han inte för att kalla dem bröder[൧൨] då han säger: Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, i tempelskaran skall jag sjunga ditt lov,[൧൩] likaså: Jag vill sätta min lit till honom, och vidare: Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig.

Hebreerbrevet 13:2
Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det.

2 Petrusbrevet 2:4
Gud skonade inte änglar som hade syndat utan störtade ner dem i underjordens mörka hålor, där de hålls i förvar till domen.

Swedish Bible 2000
Svenska Bibelsällskapet förvaltar upphovsrätten för Bibel 2000