A A A A A

Synder: [Förbannelse]


Kolosserbrevet 3:8
Men lägger ock nu I bort alltsammans, vrede, grymhet, ondsko, försmädelse, skamlig ord, af edar mun.

Kolosserbrevet 4:6
Edart tal vare alltid ljufligit, och med salt förmängdt, att I veten huru I skolen svara hvarjom och enom.

Efesierbrevet 4:29
Intet ohöfviskt tal gånge utaf edar mun; utan det nyttigt är till förbättring, der det behöfves; att det må dem, som det höra, till tacka vara.

Efesierbrevet 5:4
Och slem ord, eller gäckeri, eller skämt som icke höfves; utan heldre tacksägelse.

2 Mosebok 20:7
Du skall icke missbruka Herrans dins Guds Namn; ty Herren skall icke låta honom blifva ostraffad, som hans namn missbrukar.

Jakobsbrevet 1:26
Hvar nu någor ibland eder låter sig tycka, att han tjenar Gudi, och icke styrer sina tungo, utan bedrager sitt hjerta, hans Gudstjenst är fåfäng.

Jakobsbrevet 3:10
Af samma mun går pris och bannor. Det bör icke, mine bröder, så vara.

Jakobsbrevet 3:5-12
[5] Så är ock tungan en klen lem, och kommer stor ting åstad; si en liten eld, huru stor skog han upptänder.[6] Och tungan är ock en eld, en verld full med orätt. Så är ock tungan ibland våra lemmar, och besmittar hela lekamen, och upptänder all vår umgängelse, då hon upptänd är af helvete.[7] Ty all natur, både djurs, och foglars, och ormars, och deras som i hafvet äro, varder tam, och är tamd af menniskors natur;[8] Men tungan kan ingen menniska tämja, det oroliga onda, full med dödelig förgift.[9] Med henne prise vi Gud, och Fadren; och med henne bannom vi menniskorna, som äro skapade efter Guds liknelse.[10] Af samma mun går pris och bannor. Det bör icke, mine bröder, så vara.[11] Icke gifver en källa af ett hål både sött och bäskt vatten?[12] Icke kan fikonträt, mine bröder, bära oljo, eller vinträt fikon? Så kan ock ingen källa salt och sött vatten gifva.

3 Mosebok 20:9
Den som bannar sin fader eller sina moder, han skall döden dö; hans blod vare öfver honom, att han sin fader eller moder bannat hafver.

Lukas 6:28
Ve eder, då alla menniskor lofva eder; ty sammalunda hafva ock deras fäder gjort dem falska Prophetomen.

Matteus 5:22
Men jag säger eder, att hvilken som förtörnas på sin broder, han skall vara skyldig under domen; men hvilken som säger: Racha till sin broder, han är skyldig under rådet; men hvilken som säger: Du dåre, han är skyldig till helvetes eld.

1 Petrusbrevet 3:10
Ty den der vill älska lifvet, och se goda dagar, han stille sina tungo ifrå det ondt är, och sina läppar, att de icke tala bedrägeri;

Matteus 15:11
Det besmittar icke menniskona, som ingår genom munnen; utan det, som utgår af munnen, det besmittar menniskona.

Ordspråksboken 18:21
Döden och lifvet står i tunganes våld; den henne älskar, han får äta af hennes frukt.

Psaltaren 109:17
Och han ville hafva förbannelse, den skall ock komma honom; han ville icke välsignelse, så skall hon ock vara långt ifrå honom.

Romarbrevet 12:14
Taler väl om dem som gå efter edart argasta; taler väl, och önsker dem icke ondt.

2 Kungaboken 2:23-24
[23] Och han gick upp till BethEl; och vid han var på vägen ditåt, kommo små piltar utaf staden, och begabbade honom, och sade till honom: Du skallote, kom upp; du skallote, kom upp.[24] Och han vände sig om; och då han såg dem, bannade han dem i Herrans Namn. Då kommo två björnar utu skogenom, och refvo två och fyratio piltar ihjäl.

Matteus 15:10-11
[10] Och han kallade till sig folket, och sade till dem: Hörer, och förstår.[11] Det besmittar icke menniskona, som ingår genom munnen; utan det, som utgår af munnen, det besmittar menniskona.

Jakobsbrevet 3:8-10
[8] Men tungan kan ingen menniska tämja, det oroliga onda, full med dödelig förgift.[9] Med henne prise vi Gud, och Fadren; och med henne bannom vi menniskorna, som äro skapade efter Guds liknelse.[10] Af samma mun går pris och bannor. Det bör icke, mine bröder, så vara.

Matteus 15:18-20
[18] Men det, som går ut af munnen, det kommer ifrå hjertat; och det besmittar menniskona;[19] Ty af hjertat utgå onda tankar, mord, hor, skörlefnad, tjufveri, falsk vittne, hädelse.[20] Det äro de stycke, som besmitta menniskona; men äta med otvagna händer, besmittar icke menniskona.

Swedish Bible 1873
Public Domain: 1873