A A A A A

Matematiska tecken: [Nummer 7]


2 Kungaboken 5:10
Då sände Elisa ett båd till honom, och lät säga honom: Gack bort, och två dig sju resor i Jordan; och ditt kött skall komma sig till igen, och varda rent.

5 Mosebok 5:12
Sabbathsdagen skall du hålla, att du honom helgar; såsom Herren din Gud dig budit hafver.

2 Mosebok 22:30
Så skall du ock göra med dinom oxa och får; i sju dagar låt det blifva när sine moder; på åttonde dagenom skall du gifva mig det.

Johannes 6:35
Sade Jesus till dem: Jag är lifsens bröd; hvilken som kommer till mig, han skall icke hungra; och hvilken som tror på mig, han skall aldrig törsta.

Matteus 26:26
Men när de åto, tog Jesus brödet; tackade, och bröt, och gaf Lärjungomen, och sade: Tager, äter; detta är min lekamen.

4 Mosebok 4:7
I po stolu za hljebove postavljene neka prostru prostirač od porfire, i neka metnu na nj zdjele i čaše i vijedra i kutliće, i hljeb svagda neka je na njemu.

Josua 6:3-4
[3] Zato obidite oko grada svi vojnici, idući oko grada jedanput na dan; tako učini šest dana.[4] A sedam sveštenika neka nose sedam truba od rogova ovnujskih pred kovčegom; a sedmoga dana obidite oko grada sedam puta, i sveštenici neka trube u trube.

1 Mosebok 2:1-3
[1] Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova.[2] I svrši Bog do sedmoga dana djela svoja, koja učini; i počinu u sedmi dan od svijeh djela svojih, koja učini;[3] I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svijeh djela svojih, koja učini;

1 Mosebok 9:12-16
[12] I reče Bog: evo znak zavjeta koji postavljam između sebe i vas i svake žive tvari, koja je s vama do vijeka:[13] Metnuo sam dugu svoju u oblake, da bude znak zavjeta između mene i zemlje.[14] Pa kad oblake navučem na zemlju, vidjeće se duga u oblacima,[15] I opomenuću se zavjeta svojega koji je između mene i vas i svake duše žive u svakom tijelu, i neće više biti od vode potopa da zatre svako tijelo.[16] Duga će biti u oblacima, pa ću je pogledati, i opomenuću se vječnoga zavjeta između Boga i svake duše žive u svakom tijelu koje je na zemlji.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865