A A A A A

Liv: [Djur]


1 Mosebok 1:21
Och Gud skapade stora hvalar, och allahanda lefvande och kräkande djur, som vattnet af sig gör, hvart efter sin art, och allahanda fjäderfoglar, hvart efter sin art. Och Gud såg, att det var godt.

1 Mosebok 1:30
Och allom djurom på jordene, och allom foglom under himmelen, och allo thy, som kräker på jordene, och lif hafver, att de skola hafva allahanda gröna örter till att äta. Och det skedde så.

Jakobsbrevet 3:7
Ty all natur, både djurs, och foglars, och ormars, och deras som i hafvet äro, varder tam, och är tamd af menniskors natur;

Jeremia 8:7
En stork under himmelen vet sin tid; en turturdufva, trana och svala, märka sin tid, när de igenkomma skola; men mitt folk vill icke veta Herrans rätt.

Job 35:11
Den oss gör lärdare än djuren på jordene, och visare än foglarna under himmelen?

Lukas 3:6
Och allt kött skall se Guds salighet.

Lukas 12:24
Ser på korparna; ty de så intet, ej heller uppskära; de hafva hvarken källare eller lado, och Gud föder dem; huru mycket ären I bättre än foglarna?

Matteus 6:26
Ser uppå foglarna under himmelen; de så intet, och intet skära de heller upp, och församla intet i ladorna: och edar himmelske Fader föder dem. Ären I icke mycket mer än de?

Ordspråksboken 12:10
Den rättfärdige förbarmar sig öfver sin ök; men de ogudaktigas hjerta är obarmhertigt.

Psaltaren 104:21
De unga lejon, som ryta efter rof, och sin mat söka af Gudi;

1 Mosebok 2:19-20
[19] Som nu Herren Gud gjort hade af jordene allahanda djur på markene, och allahanda foglar under himmelen, hade han dem fram för menniskona, att han skulle se, huru han skulle nämna dem; ty, såsom menniskan allahanda lefvande djur nämnde, så skulle de heta.[20] Och menniskan gaf hvart och ett fänad, och foglomen under himmelen, och djuren på markene, sina namn. Men till menniskone vardt icke funnen någon hjelp, den sig till honom hålla måtte.

1 Mosebok 9:2-3
[2] Edor fruktan och rädsla vare öfver all djur på jordene, öfver alla foglar under himmelen, och öfver allt det som kräker på jordene, och alle fiskar i hafvet vare gifne i edra hand.[3] Allt det som röres och lefver, det vare eder till mat; såsom gröna örter hafver jag allt det gifvit eder.

1 Mosebok 1:24-28
[24] Och Gud sade: Göre jorden af sig lefvande djur, hvart efter sin art, fänad, kräkande djur, och vilddjur på jordene, hvart efter sin art. Och det skedde så.[25] Och Gud gjorde vilddjur på jordene, hvart efter sin art, fänad efter sin art, allahanda kräkande djur på jordene efter sin art. Och Gud såg, att det var godt.[26] Och Gud sade: Låt oss göra Menniskona till ett beläte, det oss likt är, den råda skall öfver fiskarna i hafvet, och öfver foglarna under himmelen, och öfver fänaden, och öfver hela jordena, och öfver allt det som kräker på jordene.[27] Och Gud skapade menniskona sig till ett beläte, till Guds beläte skapade han honom, Man och Qvinno skapade han dem.[28] Och Gud välsignade dem, och sade till dem: Varer fruktsamme, och föröker eder, och uppfyller jordena, och hafver henne under eder, och råder öfver fiskarna i hafvet, och öfver foglarna under himmelen, och öfver all djur, som kräla på jordene.

Ordspråksboken 6:6-8
[6] Gack bort till myrona, du later; se uppå hennes seder, och lär.[7] Ändock hon ingen Första eller höfvitsman, eller herra hafver,[8] Tillreder hon dock likväl sitt bröd om sommaren, och samkar sin mat i andene.

Psaltaren 8:6-9
[6] Du skall låta honom en liten tid af Gudi öfvergifven varda; men med äro och härlighet skall du kröna honom.[7] Du skall göra honom till en herra öfver dina händers verk; all ting hafver du under hans fötter lagt:[8] Får och fä alltsamman; vilddjuren också dertill;[9] Foglarna under himmelen, och fiskarna i hafvet, och hvad i hafvena går. Herre, vår Herre, huru härligit är ditt Namn i all land.

Job 12:7-10
[7] Fråga dock djuren, de skola lärat dig, och foglarna under himmelen, de skola sägat dig;[8] Eller tala med jordene, och hon skall lärat dig, och fiskarna i hafvet skola förkunnat dig.[9] Ho är den som allt sådant icke vet, att Herrans hand hafver det gjort;[10] Att i hans hand är alles dess själ, som lefvandes är, och alla menniskors kötts ande?

Jesaja 11:6-9
[6] Ulfvar skola bo tillsammans med lamb, och parder ligga ibland kid; en liten dräng skall tillhopa drifva kalfvar, och ung lejon, och gödeboskap.[7] Kor och björnar skola gå i bet, och deras ungar tillhopa ligga, och lejonen skola äta halm, såsom oxar;[8] Och ett spenabarn skall lust hafva vid en huggorms hål, och ett afvandt barn skall stinga sina hand uti ena basiliskes kulo.[9] Man skall ingen sarga eller förderfva på mitt helga berg; ty landet är fullt af Herrans kunskap, lika som med hafsens vatten betäckt.

Predikaren 3:18-21
[18] Jag sade i mitt hjerla om menniskors väsende: Skulle Gud utvälja dem, och låter det dock synas som de voro fä?[19] Ty menniskone går såsom fä; såsom det dör, så dör ock hon, och hafva alle enahanda anda; och menniskan hafver intet mer än fä; ty allt är fåfängelighet.[20] Allt far till ett rum; allt är gjordt af stoft, och varder till stoft igen.[21] Ho vet, om menniskones ande far uppåt, och fänadens ande nederåt, under jordena?

Psaltaren 148:7-12
[7] Lofver Herran på jordene; I hvalfiskar och all djup;[8] Eld, hagel, snö och dimba, stormväder, de hans ord uträtta;[9] Berg, och alle högar; fruktsam trä, och alle cedrer;[10] Djur och all fänad; krypande djur, och foglar.[11] I Konungar på jordene, och all folk; Förstar, och alle domare på jordene;[12] Ynglingar och jungfrur; de gamle med de unga;

Swedish Bible 1873
Public Domain: 1873