A A A A A

Bra Karaktär: [Nykterhet]


2 Korinthierbrevet 12:21
Att jag återkommer, och min Gud betrycker mig när eder; och måste sörja öfver många, som tillförene syndat hafva, och icke hafva gjort bot för deras orenlighet, sköraktighet och otukt, som de bedrifvit hafva.

2 Timotheosbrevet 2:22
Fly ungdomsens lustar; men far efter rättfärdigheten, tron, kärleken, frid med allom dem, som af rent hjerta åkalla Herran.

Apostlagärningarna 15:20
Utan att man skrifver dem till, att de hafva återhåll af afgudars besmittelse, och boleri och af det som förqvafdt är, och af blod.

Kolosserbrevet 3:5
Så döder nu edra lemmar, som på jordene äro; boleri, orenlighet, lusta, ond begärelse och girighet, hvilken afgudadyrkan är;

Efesierbrevet 5:3
Boleri och all slemhet, eller girighet låter ibland eder icke ens nämnda varda, såsom helgon tillhörer;

Galaterbrevet 5:19
Men köttsens gerningar äro uppenbara, som är hor, boleri, orenlighet, lösaktighet;

1 Korinthierbrevet 6:18-19
[18] Flyr boleri. All synd, som menniskan gör, är utan kroppen; men den som bedrifver boleri, han syndar på sin egen kropp.[19] Eller veten I icke, att edar kropp är dens Helga Andas tempel, som är i eder, hvilken I hafven af Gudi; och ären icke edre egne?

1 Korinthierbrevet 7:2
Dock likväl, till att undfly boleri, hafve hvar och en sina hustru, och hvar och en sin man.

1 Korinthierbrevet 10:13
Eder hafver ingen frestelse ännu påkommit, utan den mennisklig är; men Gud är trofast, som icke låter eder frestas öfver edra förmågo; utan gör med frestelsen en utgång, så att I kunnen dragat.

1 Petrusbrevet 2:11
Käre bröder, jag förmanar eder, såsom främmande och elända, att I förvaren eder för köttsliga begärelser, hvilka strida emot själena.

Hebreerbrevet 13:4
Ägtenskapet skall hållas ärligit ibland alla, och ägtenskapets säng obesmittad; men bolare och horkarlar skall Gud döma.

Judasbrevet 1:7
Såsom ock Sodoma och Gomorra, och de städer deromkring, hvilke i samma måtto som de i skörhet syndat hade, och hafva gångit efter främmande kött, de äro satte för ett efterdömelse, och lida evig eldspino;

Matteus 5:8
Salige äro de renhjertade; ty de skola se Gud.

Ordspråksboken 31:30
Täckeligt och dägelig vara är intet; en qvinna, som Herran fruktar, den skall man lofva.

Romarbrevet 12:1
Så förmanar jag nu eder, käre bröder, vid Guds barmhertighet, att I utgifven edor lekamen till ett offer, som är lefvande, heligt och Gudi behageligit, edra skäliga Gudstjenst.

Romarbrevet 13:13
Låter oss ärliga vandra, såsom om dagen; icke i fråsseri och dryckenskap; icke i kamrar och okyskhet; icke i kif och nit;

1 Thessalonikerbrevet 4:3-4
[3] Ty detta är Guds vilje, edor helgelse, att I flyn boleri;[4] Och hvar och en af eder vet behålla sitt fat i helgelse och äro;

Galaterbrevet 5:19-21
[19] Men köttsens gerningar äro uppenbara, som är hor, boleri, orenlighet, lösaktighet;[20] Afguderi, trolldom, ovänskap, kif, nit, vrede, trätor, tvedrägt, parti;[21] Afund, mord, dryckenskap, fråsseri, och sådant mer; der jag eder tillförene af sagt hafver, och säger ännu tillförene, att de, som sådana göra, skola icke ärfva Guds rike.

1 Mosebok 39:7-10
[7] Och det begaf sig, då detta var skedt, att hans herras hustru kastade sin ögon på Joseph, och sade: Ligg när mig.[8] Men han vägrade det henne, och sade till henne: Si, min herre vet icke hvad i hans huse är, och allt det han hafver, hafver han gifvit under mina händer.[9] Och hafver intet så godt i sino huse, det han i mitt våld icke gifvit hafver, utan dig, ty du äst hans hustru. Hvi skulle jag nu så mycket ondt göra, och synda emot Gud?[10] Men hon hade dageliga sådana ord till Joseph; men han lydde henne intet, att han skulle ligga när henne, eller vara något om henne.

Swedish Bible 1873
Public Domain: 1873