A A A A A

Dålig Karaktär: [Ilska]


Efesierbrevet 4:26-31
[26] Vredgens och synder icke; låter icke solena gå ned öfver edra vrede.[27] Gifver ock icke lastarenom rum.[28] Den der stulit hafver, han stjäle icke mer; utan heldre arbete med sina händer det godt är; på det han något skall hafva dela med den som nödtorftig är.[29] Intet ohöfviskt tal gånge utaf edar mun; utan det nyttigt är till förbättring, der det behöfves; att det må dem, som det höra, till tacka vara.[30] Och bedröfver icke Guds Helga Anda, der I med beseglade ären till förlossningenes dag.[31] All bitterhet och grymhet, och vrede, och rop, och hädelse vare långt ifrån eder, samt med alla ondsko.

Jakobsbrevet 1:19-20
[19] Derföre, mine käre bröder, hvar och en menniska vare snar till att höra, och sen till att tala, och sen till vrede.[20] Ty mansens vrede gör icke det rätt är för Gudi.

Ordspråksboken 29:11
En dåre gjuter sin anda allan ut; men en vis man håller tillbaka.

Predikaren 7:9
Änden på ett ting är bättre än dess begynnelse; en tålig ande är bättre än en hög ande.

Ordspråksboken 15:1
Ett mjukt svar stillar vrede; men ett hårdt ord kommer harm åstad.

Ordspråksboken 15:18
En sticken man kommer träto åstad; men en tålig man stillar kif.

Kolosserbrevet 3:8
Men lägger ock nu I bort alltsammans, vrede, grymhet, ondsko, försmädelse, skamlig ord, af edar mun.

Jakobsbrevet 4:1-2
[1] Hvadan äro örlig och krig ibland eder? Äro de icke deraf, af edrom begärelsom, som strida i edra lemmar?[2] I begären, och fån intet; I hafven afund och nit, och kunnen intet vinna; I striden och örligen, och hafven intet, derföre att I intet bedjen.

Ordspråksboken 16:32
Den som blinkar med ögonen, han tänker intet godt; och den som biter läpparna, han fullkomnar ondt.

Ordspråksboken 22:24
Gif dig icke i sällskap med en vredsam man, och håll dig icke intill en grym man;

Matteus 5:22
Men jag säger eder, att hvilken som förtörnas på sin broder, han skall vara skyldig under domen; men hvilken som säger: Racha till sin broder, han är skyldig under rådet; men hvilken som säger: Du dåre, han är skyldig till helvetes eld.

Psaltaren 37:8-9
[8] Håll tillbaka af vrede, och öfvergif grymhet; blif icke vred, så att du ock illa gör.[9] Ty de onda skola utrotade varda; men de, som vänta efter Herran, skola ärfva landet.

Psaltaren 7:11
Min sköld är när Gudi, hvilken de rätthjertade hjelper.

2 Kungaboken 11:9-10
[9] Och de öfverste öfver hundrade gjorde allt det Presten Jojada dem budit hade; och togo sina män till sig, som på Sabbathsdagen uppå gingo, med de som på Sabbathsdagen af gingo, och kommo till Presten Jojada.[10] Och Presten fick höfvitsmännerna spetsar, och sköldar, som hade varit Konung Davids, och voro i Herrans hus.

2 Kungaboken 17:18
Så vardt Herren ganska vred på Israel, och kastade dem bort ifrå sitt ansigte; så att intet blef qvart, utan Juda slägt allena.

Ordspråksboken 14:29
Den som tålig är, han är vis; men den som otålig är, han uppenbarar sin galenskap.

Swedish Bible 1873
Public Domain: 1873