A A A A A

Ytterligare: [Avsky]


Daniel 11:31
Och hans armar skola der stå; de skola oskära helgedomen i fästet, och aflägga det dageliga offret, och uppsätta en förödnings styggelse.

Daniel 12:11
Och ifrå den tiden, när det dageliga offret borttaget, och förödelsens styggelse uppsatt varder, skall vara tusende tuhundrade och niotio dagar.

5 Mosebok 22:5
En qvinna skall icke bära mans tyg, och en man skall icke draga qvinnokläder uppå; ty den som det gör, är Herranom dinom Gud en styggelse.

5 Mosebok 23:18
Du skall icke bära skökolön eller hundapenningar uti Herrans dins Guds hus, af någrahanda löfte; ty både äro Herranom dinom Gud en styggelse.

5 Mosebok 24:4
Så kan hennes förste man, som henne utdref, icke taga henne igen, att hon blifver hans hustru, efter det att hon är oren; ty det är en styggelse för Herranom; på det att du icke skall komma landet i synd, som Herren din Gud dig till arfs gifva skall.

Jesaja 1:13
Hafver icke mer spisoffer fram fåfängt; rökverk är mig styggeligit; nymånader och Sabbather, då I sammankommen, må jag icke lida; ty I bedrifven afguderi och våld i dem.

3 Mosebok 7:18
Och om någor äter på tredje dagen af det offrade köttet af hans tackoffer, så blifver han icke tacknämlig, som det offrat hafver, det skall icke heller varda honom tillräknadt, utan det blifver en styggelse. Och hvad själ som deraf äter, hon är brottslig till en missgerning.

3 Mosebok 18:22
Du skall icke ligga när dränger, såsom när ena qvinno; ty det är en styggelse.

Ordspråksboken 11:1
Falsk våg är Herranom en styggelse; men en full vigt är honom behagelig.

Ordspråksboken 11:20
Herren hafver en styggelse till vrång hjerta, och ett behag till de fromma.

Ordspråksboken 12:22
Falske munnar äro Herranom en styggelse; men de som troliga handla, de behaga honom väl.

Ordspråksboken 15:8
Dens ogudaktigas offer är Herranom en styggelse; men de frommas bön är honom behagelig.

Ordspråksboken 15:26
De argas anslog äro Herranom en styggelse; men ett skäligit tal är täckt.

Ordspråksboken 16:5
All högmodig hjerta äro Herranom en styggelse, och skola icke ostraffad blifva, om de än alle tillhopa höllo.

Ordspråksboken 17:15
Den som den ogudaktiga dömer godan, och den som fördömer den rättfärdiga, de äro både Herranom en styggelse.

Ordspråksboken 20:10
Mångahanda vigt och mått, både är Herranom en styggelse.

Ordspråksboken 20:23
Mångahanda vigt är Herranom en styggelse; och en falsk våg är icke god.

Ordspråksboken 28:9
Den sitt öra afvänder till att höra lagen, hans bön är en styggelse.

Uppenbarelseboken 21:27
Der skall intet inkomma, som besmitteligit är, eller det styggelse gör och lögn; utan de som skrifne äro i Lambsens lefvande bok.

Markus 13:14
Men då I fån se förödelsens styggelse, deraf sagdt är genom Propheten Daniel, ståndandes der det icke skall; (den det läs, han förstå det) de som då äro i Judeen, de fly upp på bergen.

Matteus 24:15
När I nu fån se förödelsens styggelse, af hvilko sagdt är genom Daniel Propheten, ståndande i det helga rummet; den som läs det, han gifve akt deruppå;

Romarbrevet 1:26-27
[26] Derföre hafver ock Gud öfvergifvit dem i skamliga lustar; ty deras qvinnor hafva förvandlat den naturliga brukningena uti den, som är emot naturen.[27] Sammaledes ock männerna hafva öfvergifvit den naturliga qvinnones brukning, och hafva brunnit i sin lusta till hvarannan; man med man bedrifvit slemhet, och fått, som tillbörligit var, deras villos rätta lön i sig sjelfvom.

3 Mosebok 20:12-13
[12] Om någor ligger när sina sonahustru, så skola de både döden dö; förty de hafva gjort ena skam; deras blod vare öfver dem.[13] Om någor ligger när en dräng, såsom när ena qvinno, de hafva gjort en stygghet, och skola både döden dö; deras blod vare öfver dem.

Ordspråksboken 6:16-20
[16] Si, sex stycke hatar Herren, och vid det sjunde hafver han en styggelse:[17] Högfärdig ögon, falsk tungo, händer som utgjuta oskyldigt blod;[18] Hjerta som med arga list umgår, fötter som snare äro till att göra skada;[19] Ett falskt vittne som icke skämmes att tala lögn, och den der träto emellan bröder åstadkommer.[20] Min son, bevara dins faders bud, och låt icke fara dine moders lag.

Swedish Bible 1873
Public Domain: 1873