A A A A A

Ytterligare: [Överflöd]


1 Timotheosbrevet 5:8
Hvar nu någor sina, besynnerliga sitt husfolk, icke försörjer, den hafver försakat trona, och är argare än en Hedninge.

2 Korinthierbrevet 9:8
Gud är mägtig så lagat, att allahanda nåd rikeliga blifver i eder; att I uti all ting alltid nog hafven, nog mägtige till alla goda gerningar;

5 Mosebok 29:12
Att du skall ingå uti Herrans dins Guds förbund, och i den ed som Herren din Gud med dig gör i dag;

Efesierbrevet 3:20
Men honom, som rikeliga förmår göra, öfver allt det vi bedjom, eller tänkom, efter den kraft som verkar i oss;

2 Mosebok 34:6
Och då Herren gick framom för hans ansigte, ropade han: Herre, Herre Gud, barmhertig och nådelig, och långmodig, och af stor nåde, och trofast.

Jakobsbrevet 1:17
All god gåfva, och all fullkomlig gåfva kommer ofvanefter, ifrå ljusens Fader; när hvilkom ingen förvandling är, eller ljus och mörkers omskiftelse.

Johannes 10:10
Tjufven kommer icke, utan till att stjäla, slagta och förgöra; jag är kommen, på det de skola hafva lif, och öfvernog hafva.

Lukas 6:38
Varer fördenskull barmhertige, såsom edar Fader ock barmhertig är.

Lukas 6:45
Ty det är icke godt trä, som gör onda frukt; ej heller ondt trä, som gör goda frukt.

Matteus 6:33
Söker först efter Guds rike, och hans rättfärdighet, så faller eder allt detta till.

Filipperbrevet 4:19
Men min Gud skall eder uppfylla alla edra nödtorft, efter sina rikedomar i härlighetene, genom Christum Jesum.

Ordspråksboken 3:5-10
[5] Förlåt dig på Herran af allt hjerta, och förlåt dig icke uppå ditt förstånd;[6] Utan tänk uppå honom i allom dinom vägom, så skall han föra dig rätt.[7] Låt dig icke tycka att du äst vis, utan frukta Herran, och vik ifrå det ondt är.[8] Det skall vara dinom nafla helsosamt, och vederqvicka din ben.[9] Hedra Herran af dina ägodelar, och af all dins årsväxts förstling;[10] Så skola dina lador fulla varda, och dine presser med must öfverflyta.

Psaltaren 23:5
Du bereder till mig ett bord emot mins fiendar; du smörjer mitt hufvud med oljo, och inskänker fullt för mig.

Psaltaren 36:8
Huru dyr är din godhet, Gud, att menniskors barn tröst hafva under dina vingars skugga!

Psaltaren 37:11
Men de elände skola ärfva landet, och lust hafva i storom frid.

Psaltaren 65:11
Du vattnar dess fårar, och fuktar det upplöjdt är; med regn gör du det blött, och välsignar dess växt.

Psaltaren 72:16
På jordene ofvanpå bergen skall korn stå tjockt; hans frukt skall bäfva såsom Libanon, och skall grönskas i städerna, såsom gräs på jordene.

Romarbrevet 15:13
Men Gud, som hoppet gifver, uppfylle eder med alla fröjd och frid i trone, att I hafven ett fullkommeligit hopp, genom dens Helga Andas kraft.

Psaltaren 66:8-12
[8] Lofver, I folk, vår Gud; låter hans lof vidt hördt varda;[9] Den våra själ vid lif behåller, och låter våra fötter icke slinta.[10] Ty, Gud, du hafver försökt oss, och pröfvat oss, såsom silfver pröfvadt varder.[11] Du hafver fört oss uti häktelse; du hafver lagt en tunga på våra länder.[12] Du hafver låtit komma menniskor öfver vårt hufvud. Vi äre komne i eld och i vatten; men du hafver utfört oss, och vederqvickt oss.

Swedish Bible 1873
Public Domain: 1873