A A A A A

Ytterligare: [Alkohol]


1 Petrusbrevet 4:3
Ty det är nog att vi, i förliden tid, hafve vårt lefverne förslitit efter Hedningarnas vilja, då vi vandrade i lösaktighet, i begärelse, i dryckenskap, i fråsseri, i svalg, och grufveliga afgudadyrkan.

1 Timotheosbrevet 5:23
Drick icke länger vatten, utan bruka något fögo vin, för din magas skull, och att du ofta sjuk äst.

Predikaren 9:7
Så gack bort, och ät ditt bröd med fröjd, drick ditt vin med godt mod; ty din verk täckas Gud.

Efesierbrevet 5:18
Och dricker eder icke druckna af vin, af hvilko ett oskickeligit väsende kommer; utan uppfyllens af den Helga Anda;

Ordspråksboken 20:1
Vin gör lösaktigt folk, och starka drycker göra buller; den som dertill lust hafver, han varder aldrig vis.

Ordspråksboken 23:31
Se icke till vinet, att det så rödt är, och står så dägeligit i glasena, och går lätteliga in;

Romarbrevet 13:13
Låter oss ärliga vandra, såsom om dagen; icke i fråsseri och dryckenskap; icke i kamrar och okyskhet; icke i kif och nit;

Ordspråksboken 31:4-5
[4] O! icke Konungom, Lemuel; gif icke Konungom vin dricka, eller Förstom starka drycker;[5] Att de icke dricka, och förgäta rätthetena, och förvända de elända menniskors sak.

Psaltaren 104:14-15
[14] Du låter gräs växa för boskapen, och säd menniskomen till nytto; att du skall låta komma bröd utaf jordene;[15] Och att vin skall fröjda menniskones hjerta, och hennes ansigte dägeligit varda af oljo, och bröd styrka menniskones hjerta;

1 Korinthierbrevet 10:23-24
[23] Jag hafver magt till allt, men det kommer icke allt till förbättring.[24] Ingen söke sitt, utan annars bästa.

Jesaja 62:8-9
[8] Herren hafver svorit vid sina högra, hand, och vid sins magts arm: Jag vill icke mer gifva dina säd dinom fiendom till att äta, ej heller din must, der du uppå arbetat hafver, de främmande dricka låta;[9] Utan de som insamla det, de skola ock ätat, och lofva Herran; och de som införat, skola dricka det uti mins helgedoms gårdar.

Galaterbrevet 5:19-21
[19] Men köttsens gerningar äro uppenbara, som är hor, boleri, orenlighet, lösaktighet;[20] Afguderi, trolldom, ovänskap, kif, nit, vrede, trätor, tvedrägt, parti;[21] Afund, mord, dryckenskap, fråsseri, och sådant mer; der jag eder tillförene af sagt hafver, och säger ännu tillförene, att de, som sådana göra, skola icke ärfva Guds rike.

1 Korinthierbrevet 9:19-23
[19] Derföre, ändock jag är fri för hvar man, hafver jag likväl gjort mig till hvars mans tjenare, på det jag må vinna dess flera.[20] Judomen är jag vorden såsom en Jude, på det jag skall vinna Judarna; dem som under lagen äro, är jag vorden lika som jag under lagen vore, på det jag skall vinna dem, som under lagen äro.[21] Dem, som utan lag äro, är jag vorden lika som jag utan lag vore; ändock jag icke är utan Guds lag, utan är i Christi lag; på det jag dem vinna må, som utan lag äro.[22] Dem svagom är jag svag vorden, på det jag vinna må de svaga; jag är hvarjom manne vorden allahanda, på det jag skall ju några saliga göra.[23] Men sådant gör jag för Evangelii skull, på det jag skall varda dess delaktig.

Romarbrevet 14:15-21
[15] Dock, om din broder varder bedröfvad öfver din mat, så vandrar du allaredo icke efter kärleken. Förderfva icke, med din mat, den som Christus hafver lidit döden före.[16] Derföre flyr det så, att edart goda icke varder undergifvet menniskors förtal.[17] Ty Guds rike är icke mat eller dryck, utan rättfärdighet, och frid, och fröjd i dem Helga Anda.[18] Den der uti tjenar Christo, han är Gudi täck, och menniskomen bepröfvad.[19] Så låt oss nu fara efter det som till frids tjenar, och det som tjenar till förbättring inbördes.[20] Förderfva icke, för mats skull, Guds verk. All ting äro väl ren; men honom är det icke godt, som äter med sitt samvets förkränkelse.[21] Godt är dig, att du äter intet kött, eller dricker intet vin; ej heller något der din broder stöter sig på, eller förargas, eller försvagas.

Johannes 2:3-11
[3] Och då vinet begynte fattas, sade Jesu moder till honom: De hafva intet vin.[4] Då sade Jesus till henne: Qvinna, hvad hafver jag med dig? Min tid är icke ännu kommen.[5] Då sade hans moder till tjenarena: Hvad han säger eder, det görer.[6] Så voro der sex stenkrukor, som satta voro efter sättet om Judarnas rening, hållandes hvardera tu eller tre mått.[7] Då sade Jesus till dem: Fyller upp krukorna med vatten; och de fyllde dem öfverfulla.[8] Och han sade till dem: Låter nu uti, och bärer till kökemästaren; och de båro.[9] När då kökemästaren smakade vinet, som vatten varit hade, och icke visste hvadan det kommet var; men tjenarena, som vattnet öst hade, visste det, kallade han brudgummen;[10] Och sade till honom: Hvar man sätter först fram det goda vinet, och när de äro vordne druckne, då det som sämre är. Du hafver gömt det goda vinet allt härtill.[11] Detta var det första tecken, som Jesus gjorde i Cana i Galileen, och uppenbarade sina härlighet; och hans Lärjungar trodde på honom.

Swedish Bible 1873
Public Domain: 1873