A A A A A

Gud: [Välsignelse]

Lukas 6:38
Given, och eder skall bliva givet. Ett gott mått, väl packat, skakat och överflödande, skall man giva eder i skötet; ty med det mått som I mäten med skall ock mätas åt eder igen.»

Matteus 5:4
Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.

Filipperbrevet 4:19
Så skall ock min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus giva eder allt vad I behöven.

Psaltaren 67:7
Jorden har givit sin gröda. Gud, vår Gud, välsigne oss.

4 Mosebok 6:24-25
[24] HERREN välsigne dig och bevare dig.[25] HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.

Filipperbrevet 4:6-7
[6] Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse.[7] Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus.

Jakobsbrevet 1:17
Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker.

Jeremia 17:7-8
[7] Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan.[8] Han är lik ett träd som är planterat vid vatten, och som sträcker ut sina rötter till bäcken; ty om än hetta kommer, så förskräckes det icke, utan bevarar sina löv grönskande; och om ett torrt år kommer, så sörjer det icke och upphör ej heller att bara frukt.

Jesaja 41:10
frukta icke, ty jag är med dig; var ej försagd, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig ock, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Johannes 1:16
Av hans fullhet hava vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd;

1 Mosebok 22:16-17
[16] och sade: »Jag svär vid mig själv, säger HERREN: Eftersom du har gjort detta och icke undanhållit mig din ende son[17] därför skall jag rikligen välsigna dig och göra din säd talrik såsom stjärnorna på himmelen och såsom sanden på havets strand; och din säd skall intaga sina fienders portar.

1 Mosebok 27:28-29
[28] Så give dig Gud av himmelens dagg och av jordens fetma och säd och vin i rikligt mått.[29] Folk tjäne dig, och folkslag falle ned för dig. Bliv en herre över dina bröder, och må din moders söner falla ned för dig. Förbannad vare den som förbannar dig, och välsignad vare den som välsignar dig!»

Psaltaren 1:1-3
[1] Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,[2] utan har sin lust i HERRENS lag och tänker på hans lag både dag och natt.[3] Han är såsom ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid, och vars löv icke vissna; och allt vad han gör, det lyckas väl.

Psaltaren 23:1-4
[1] En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas,[2] han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro,[3] han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull.[4] Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig.

2 Samuelsboken 22:3-4
[3] Gud, du min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare, du som frälsar mig från våldet![4] HERREN, den högtlovade, åkallar jag, och från mina fiender bliver jag frälst.

1 Johannesbrevet 5:18
Vi veta om var och en som är född av Gud att han icke syndar, ty den som har blivit född av Gud, han tager sig till vara, och den onde kommer icke vid honom.

Psaltaren 138:7
Om ock min väg går genom nöd, så behåller du mig vid liv; du räcker ut din hand till värn mot mina fienders vrede, och din högra hand frälsar mig.

2 Korinthierbrevet 9:8
Men Gud är mäktig att i överflödande mått låta all nåd komma eder till del, så att I alltid i allo haven allt till fyllest och i överflöd kunnen giva till allt gott verk,

Filipperbrevet 4:7
Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus.

Swedish Bible 1917
Public Domain: 1917