A A A A A

Synder: [Abort]


1 Korinthierbrevet 1:27
Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på skam.

5 Mosebok 24:16
Föräldrarna skola icke dödas för sina barns skull och barnen skola icke dödas för sina föräldrars skull; var och en skall lida döden genom sin egen synd.

5 Mosebok 30:19
Jag tager i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse, Så må du då välja livet, för att du och dina efterkommande mån leva,

Galaterbrevet 1:15
Men när han, som allt ifrån min moders liv har avskilt mig, och som genom sin nåd har kallat mig,

Jesaja 43:25
Jag, jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg.

Jesaja 44:24
Så säger HERREN, din förlossare, han som danade dig redan i moderlivet: »Jag, HERREN, är den som för allt, den som ensam utspänner himmelen och utan någons hjälp breder ut jorden.

Efesierbrevet 1:7
I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.

2 Mosebok 4:11
HERREN sade till honom: »Vem har givit människan munnen, eller vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det icke jag, HERREN?

Jesaja 64:8
Men HERRE, du är ju vår fader; vi äro leret, och du är den som har danat oss, vi äro allasammans verk av din hand.

Jeremia 1:5
»Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och förrän du utgick ur modersskötet, helgade jag dig; jag satte dig till en profet för folken.»

Psaltaren 100:3
Förnimmen att HERREN är Gud. Han har gjort oss, och icke vi själva, till sitt folk och till får i sin hjord.

Psaltaren 127:3
Se, barn äro en HERRENS gåva, livsfrukt en lön.

Lukas 2:6-7
[6] Medan de voro där, hände sig att tiden var inne, då hon skulle föda.[7] Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget.

Efesierbrevet 1:3-4
[3] Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,[4] såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig.

1 Korinthierbrevet 6:19-20
[19] Veten I då icke att eder kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i eder, och som I haven undfått av Gud, och att I icke ären edra egna?[20] I ären ju köpta, och betalning är given. Så förhärligen då Gud i eder kropp.

Jesaja 45:9-11
[9] Ve dig som vill gå till rätta med din Skapare, ja, ve dig, du skärva bland andra skärvor av jord! Skall väl leret säga till krukmakaren: »Vad kan du göra?» Och skall ditt verk säga om dig: »Han har inga händer»?[10] Ve dig som säger till din fader: »Icke kan du avla barn» och till hans hustru: »Icke kan du föda barn»![11] Så säger HERREN, Israels Helige, som ock är hans skapare: Frågen mig om det tillkommande; lämnen åt mig omsorgen om mina söner, mina händer verk.

2 Mosebok 21:22-25
[22] Om män träta med varandra, och någon av dem stöter till en havande kvinna, så att hon föder fram sitt foster, men eljest ingen olycka sker, så böte han vad kvinnans man ålägger honom och betale efter skiljedomares prövning.[23] Men om olycka sker, skall liv givas för liv,[24] öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot,[25] brännskada för brännskada, sår för sår, blånad för blånad.

Psaltaren 139:13-16
[13] Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv.[14] Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart; ja, underbara äro dina verk, min själ vet det väl.[15] Benen i min kropp voro icke förborgade för dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.[16] Dina ögon sågo mig, när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar blevo uppskrivna i din bok, de voro bestämda, förrän någon av dem hade kommit.

Lukas 1:41-44
[41] När då Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes liv; och Elisabet blev fylld av helig ande[42] och brast ut och ropade högt och sade: »Välsignad vare du bland kvinnor, och välsignad din livsfrukt![43] Men varför sker mig detta, att min Herres moder kommer till mig?[44] Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till av fröjd i mitt liv.

2 Mosebok 20:1-13
[1] Och Gud talade alla dessa ord och sade:[2] Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.[3] Du skall inga andra gudar hava jämte mig.[4] Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden.[5] Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig,[6] men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.[7] Du skall icke missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall icke låta den bliva ostraffad, som missbrukar hans namn.[8] Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den.[9] Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor;[10] men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat; då skall du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar.[11] Ty på sex dagar gjorde HERREN himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen; därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.[12] Hedra din fader och din moder, för att du må länge leva i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig.[13] Du skall icke dräpa.

Swedish Bible 1917
Public Domain: 1917