A A A A A

Liv: [Skönhet]


1 Petrusbrevet 3:3-4
[3] Eder prydnad vare icke den utvärtes prydnaden, den som består i hårflätningar och påhängda gyllene smycken eller i eder klädedräkt.[4] Den vare fastmer hjärtats fördolda människa, smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga väsende; ty detta är dyrbart inför Gud.

2 Korinthierbrevet 4:16
Därför fälla vi icke modet; om ock vår utvärtes människa förgås, så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag.

Efesierbrevet 2:10
Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem.

1 Mosebok 1:27
Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Jesaja 40:8
Gräset torkar bort, blomstret förvissnar, men vår Guds ord förbliver evinnerligen.»

Filipperbrevet 4:8
För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas -- tänken på allt sådant.

Psaltaren 139:14
Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart; ja, underbara äro dina verk, min själ vet det väl.

Romarbrevet 8:6
Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid.

Höga Visan 4:7
Du är skön alltigenom, min älskade, på dig finnes ingen fläck. ----

Matteus 6:28-29
[28] Och varför bekymren I eder för kläder? Beskåden liljorna på marken, huru de växa: de arbeta icke, ej heller spinna de;[29] och likväl säger jag eder att icke ens Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem.

1 Timotheosbrevet 2:9-10
[9] Likaledes vill jag att kvinnorna skola uppträda i hövisk dräkt, att de blygsamt och tuktigt pryda sig, icke med hårflätningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder,[10] utan med goda gärningar, såsom det höves kvinnor som vilja räknas för gudfruktiga.

1 Samuelsboken 16:7
Men HERREN sade till Samuel »Skåda icke på hans utseende och på hans högväxta gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det är icke såsom en människa ser; en människa ser på det som är för ögonen men HERREN ser till hjärtat.»

Predikaren 3:11
Allt har han gjort skönt för sin tid, ja, han har ock lagt evigheten i människornas hjärtan, dock så, att de icke förmå att till fullo, ifrån begynnelsen intill änden, fatta det verk som Gud har gjort.

Galaterbrevet 3:26-27
[26] Alla ären I Guds barn genom tron, i Kristus Jesus;[27] ty I alla, som haven blivit döpta till Kristus, haven iklätt eder Kristus.

Ordspråksboken 3:15-18
[15] Dyrbarare är hon än pärlor; allt vad härligt du äger går ej upp emot henne.[16] Långt liv bär hon i sin högra hand, i sin vänstra rikedom och ära.[17] Hennes vägar äro ljuvliga vägar, och alla hennes stigar äro trygga.[18] Ett livets träd är hon för dem som få henne fatt, och sälla må de prisa, som hålla henne kvar.

Hesekiel 28:17-18
[17] Eftersom ditt hjärta högmodades över din skönhet och du förspillde din vishet för ditt pråls skull, därför slog jag dig ned till jorden och gav dig till pris åt konungarna, så att de fingo se sin lust på dig.[18] Genom dina många missgärningar vid din orättrådiga köpenskap ohelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut ifrån dig, och av den blev du förtärd. Jag lät dig ligga såsom aska på jorden inför alla som besökte dig.

Jakobsbrevet 1:23
Ty om någon är ordets hörare, men icke dess görare, så är han lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel:

Matteus 23:28
Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som byggen upp profeternas gravar och pryden de rättfärdigas grifter

Ordspråksboken 31:30
Skönhet är förgänglig och fägring en vindfläkt; men prisas må en hustru som fruktar HERREN.

Swedish Bible 1917
Public Domain: 1917