A A A A A

Liv: [Åldrande]


1 Timotheosbrevet 5:8
Men om någon icke drager försorg om sina egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen.

2 Korinthierbrevet 4:16
Därför fälla vi icke modet; om ock vår utvärtes människa förgås, så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag.

5 Mosebok 32:7
Tänk på de dagar som fordom voro; akta på förgångna släktens år. Fråga din fader, han skall förkunna dig det, dina äldste, de skola säga dig det.

5 Mosebok 34:7
Och Mose var ett hundra tjugu år gammal, när han dog, men hans ögon voro icke skumma, och hans livskraft hade icke försvunnit.

Predikaren 7:10
Var icke för hastig i ditt sinne till att gräma dig, ty grämelse bor i dårars bröst.

2 Mosebok 20:12
Hedra din fader och din moder, för att du må länge leva i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig.

1 Mosebok 6:3
Då sade HERREN: »Min ande skall icke bliva kvar i människorna för beständigt, eftersom de dock äro kött; så vare nu deras tid bestämd till ett hundra tjugu år.»

1 Mosebok 25:8
därefter gav Abraham upp andan och dog i en god ålder, gammal och mätt på livet, och blev samlad till sina fäder.

Jesaja 40:29
Han giver den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka.

Jesaja 46:4
Ända till eder ålderdom är jag densamme, och intill dess I varden grå, skall jag bära eder; så har jag hittills gjort, och jag skall också framgent hålla eder uppe, jag skall bära och rädda eder.

Job 5:26
I graven kommer du, när du har hunnit din mognad, såsom sädesskylen bärgas, då dess tid är inne.

Job 12:12-20
[12] Vishet tillkommer ju de gamle och förstånd dem som länge hava levat.[13] Hos Honom finnes vishet och makt, hos honom råd och förstånd.[14] Se, vad han river ned, det bygges ej upp; för den han spärrar inne kan ingen upplåta.[15] Han håller vattnen tillbaka -- se, se då bliver där torrt, han släpper dem lösa, då fördärva de landet.[16] Hos honom är kraft och klokhet, den förvillade och förvillaren äro båda i hans hand.[17] Rådsherrar utblottar han, han för dem i landsflykt, och domare gör han till dårar.[18] Han upplöser konungars välde och sätter fångbälte om deras höfter.[19] Präster utblottar han, han för dem i landsflykt, och de säkrast rotade kommer han på fall.[20] Välbetrodda män berövar han målet och avhänder de äldste deras insikt.

Job 32:7
Jag tänkte: »Må åldern tala, och må årens mängd förkunna visdom.»

Joel 2:28
Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar skola profetera, edra gamla män skola hava drömmar edra ynglingar skola se syner;

3 Mosebok 19:32
För ett grått huvud skall du stå upp, och den gamle skall du ära; du skall frukta din Gud. Jag är HERREN.

Filemonbrevet 1:9
beder jag dig dock hellre därom för kärlekens skull -- jag, sådan jag nu är, den gamle Paulus, han som därtill nu är en Kristi Jesu fånge;

Psaltaren 71:9
Förkasta mig icke i min ålderdoms tid, övergiv mig ej, när min kraft försvinner.

Psaltaren 71:18
Så övergiv mig ej heller, o Gud, i min ålderdom, när jag varder grå, till dess jag får förtälja om din arm för ett annat släkte, om din makt för alla dem som skola komma.

Psaltaren 73:26
Om än min kropp och min själ försmäkta, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del evinnerligen.

Psaltaren 90:10-12
[10] Vårt liv varar sjuttio år eller åttio år, om det bliver långt; och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet, ty det går snart förbi, likasom flöge vi bort.[11] Vem besinnar din vredes makt och din förgrymmelse, så att han fruktar dig?[12] Lär oss betänka huru få våra dagar äro, för att vi må undfå visa hjärtan.

Psaltaren 91:16
Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.»

Ordspråksboken 17:6
De gamlas krona äro barnbarn, och barnens ära äro deras fäder.

Ordspråksboken 20:29
De ungas ära är deras kraft, och de gamlas prydnad äro deras grå hår.

Ordspråksboken 23:22
Hör din fader, som har fött dig, och förakta icke din moder, när hon varder gammal.

Psaltaren 37:35
Jag såg en ogudaktig som trotsade på sin makt; han utbredde sig såsom ett grönskande träd, väl rotat.

1 Krönikeboken 29:28
Och han dog i en god ålder, mätt på att leva och mätt på rikedom och ära. Och hans son Salomo blev konung efter honom.

1 Kungaboken 3:14
Och om du vandrar på mina vägar, så att du håller mina stadgar och bud, såsom din fader David gjorde, då skall jag låta dig länge leva.»

Psaltaren 103:5
han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du bliver ung på nytt såsom en örn.

Titusbrevet 2:3
Förmana likaledes de äldre kvinnorna att skicka sig såsom det höves heliga kvinnor, att icke gå omkring med förtal, icke vara trälar under begäret efter vin, utan lära andra vad gott är, för att fostra dem till tuktighet.

1 Timotheosbrevet 5:1-2
[1] En äldre man må du icke tillrättavisa med hårda ord; du bör tala till honom såsom till en fader. Till yngre män må du tala såsom till bröder,[2] till äldre kvinnor såsom till mödrar, till yngre kvinnor såsom till systrar, i all renhet.

Psaltaren 71:8-9
[8] Låt min mun vara full av ditt lov, hela dagen av din ära.[9] Förkasta mig icke i min ålderdoms tid, övergiv mig ej, när min kraft försvinner.

Filipperbrevet 3:20-21
[20] Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare,[21] vilken skall så förvandla vår förnedringskropp, att den bliver lik hans härlighetskropp -- genom den kraft varmed han ock kan underlägga sig allt.

Jesaja 46:3-4
[3] Så hören nu på mig, I av Jakobs hus, I alla som ären kvar av Israels hus, I som haven varit lastade på mig allt ifrån moderlivet och burna av mig allt ifrån modersskötet.[4] Ända till eder ålderdom är jag densamme, och intill dess I varden grå, skall jag bära eder; så har jag hittills gjort, och jag skall också framgent hålla eder uppe, jag skall bära och rädda eder.

Psaltaren 92:12-15
[12] Och med lust får mitt öga skåda på mina förföljare och mina öron höra om de onda som resa sig upp mot mig.[13] Den rättfärdige grönskar såsom ett palmträd, såsom en ceder på Libanon växer han till.[14] Ja, sådana äro planterade i HERRENS hus; de grönska i vår Guds gårdar.[15] Ännu när de bliva gamla, skjuta de skott, de frodas och grönska;

Predikaren 12:1-7
[1] Så tänk då på din Skapare i din ungdomstid, förrän de onda dagarna komma och de år nalkas, om vilka du skall säga: »Jag finner icke behag i dem»;[2] Ja, förrän solen bliver förmörkad, och dagsljuset och månen och stjärnorna; före den ålder då molnen komma igen efter regnet,[3] den tid då väktarna i huset darra och de starka männen kröka sig; då malerskorna sitta fåfänga, så få som de nu hava blivit, och skåderskorna hava det mörkt i sina fönster;[4] då dörrarna åt gatan stängas till, medan ljudet från kvarnen försvagas; då man står upp, när fågeln begynner kvittra, och alla sångens tärnor sänka rösten;[5] då man fruktar för var backe och förskräckelser bo på vägarna; då mandelträdet blommar och gräshoppan släpar sig fram och kaprisknoppen bliver utan kraft, nu då människan skall fara till sin eviga boning och gråtarna redan gå och vänta på gatan;[6] ja, förrän silversnöret ryckes bort och den gyllene skålen slås sönder, och förrän ämbaret vid källan krossas och hjulet slås sönder och faller i brunnen[7] och stoftet vänder åter till jorden, varifrån det har kommit, och anden vänder åter till Gud, som har givit den.

Swedish Bible 1917
Public Domain: 1917