A A A A A

Gud: [Kom som du är]


Matteus 11:27-30
[27] Allt har av min Fader blivit förtrott åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, ej heller känner någon Fadern utom Sonen och den för vilken Sonen vill göra honom känd. --[28] Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.[29] Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra själar'.[30] Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.»

Johannes 6:63-65
[63] Det är anden som gör levande; köttet är till intet gagneligt. De ord som jag har talat till eder äro ande och äro liv.[64] Men bland eder finnas några som icke tro.» Jesus visste nämligen från begynnelsen vilka de voro som icke trodde, så ock vilken den var som skulle förråda honom.[65] Och han tillade: »Fördenskull har jag sagt eder att ingen kan komma till mig, om det icke bliver honom givet av Fadern.»

Matteus 11:28
Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.

Jesaja 1:18
Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om edra synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull.

Jesaja 55:1-3
[1] Upp, alla I som ären törstiga, kommen hit och fån vatten; och I som inga penningar haven, kommen hit och hämten säd och äten. Ja, kommen hit och hämten säd utan penningar och för intet både vin och mjölk.[2] Varför given I ut penningar för det som ej är bröd och edert förvärv för det som icke kan mätta? Hören på mig, så skolen I få äta det gott är och förnöja eder med feta rätter.[3] Böjen edra öron hit och kommen till mig; hören, så får eder själ leva. Jag vill sluta med eder ett evigt förbund: att I skolen undfå all den trofasta nåd jag har lovat David.

Matteus 15:7-9
[7] I skrymtare, rätt profeterade Esaias om eder, när han sade:[8] 'Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan äro långt ifrån mig;[9] och fåfängt dyrka de mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud.'»

Markus 10:13-16
[13] Och man bar fram barn till honom, för att han skulle röra vid dem; men lärjungarna visade bort dem.[14] När Jesus såg detta, blev han misslynt och sade till dem: »Låten barnen komma till mig, och förmenen dem det icke; ty Guds rike hör sådana till.[15] Sannerligen säger jag eder: Den som icke tager emot Guds rike såsom ett barn, han kommer aldrig ditin.»[16] Och han tog dem upp i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.

Jakobsbrevet 4:6-8
[6] Men så mycket större är den nåd han giver; därför heter det: »Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd.»[7] Så varen nu Gud underdåniga, men stån emot djävulen, så skall han fly bort ifrån eder.[8] Nalkens Gud, så skall han nalkas eder. Renen edra händer, I syndare, och gören edra hjärtan rena, I människor med delad håg.

2 Korinthierbrevet 5:17
Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!

Johannes 5:24
Sannerligen säger jag eder: Den stund kommer, jag, den är redan inne, så de döda skola höra Guds Sons röst, och de som höra den skola bliva levande.

Romarbrevet 12:1-2
[1] Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära edra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer -- eder andliga tempeltjänst.[2] Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.

Hebreerbrevet 12:1
Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må ock vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd.

3 Mosebok 25:44
Men om du vill skaffa dig en verklig träl eller trälinna, så skall du köpa en sådan träl eller trälinna från hedningarna som bo runt omkring eder.

Psaltaren 32:8-10
[8] Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra; jag vill giva dig råd och låta mitt öga vaka över dig.[9] Varen icke såsom hästar och mulåsnor utan förstånd, på vilka man lägger töm och betsel för att tämja dem, eljest får man dem ej fram.[10] Den ogudaktige har många plågor; men den som förtröstar på HERREN, honom omgiver han med nåd.

Jesaja 29:13
Och HERREN har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, så att deras fruktan för mig består i inlärda människobud,

Johannes 5:40
Jag tager icke emot pris av människor;

Johannes 6:44-45
[44] Ingen kan komma till mig, om icke Fadern, som har sänt mig, drager honom; och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.[45] Det är skrivet hos profeterna: 'De skola alla hava fått lärdom av Gud.' Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom, han kommer till mig.

Johannes 7:37-39
[37] På den sista dagen i högtiden, som ock var den förnämsta, stod Jesus där och ropade och sade: »Om någon törstar, så komme han till mig och dricke.[38] Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram, såsom skriften säger.»[39] Detta sade han om Anden, vilken de som trodde på honom skulle undfå; ty ande var då ännu icke given, eftersom Jesus ännu icke hade blivit förhärligad.

Hebreerbrevet 4:14-16
[14] Eftersom vi nu hava en stor överstepräst, som har farit upp genom himlarna, nämligen Jesus, Guds Son, så låtom oss hålla fast vid bekännelsen.[15] Ty vi hava icke en sådan överstepräst som ej kan hava medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, likasom vi, dock utan synd.[16] Låtom oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid.

Uppenbarelseboken 22:16-17
[16] Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i församlingarna vittna om detta för eder. Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans släkt, jag är den klara morgonstjärnan.[17] Och Anden och bruden säga: »Kom.» Och den som hör det, han säge »Kom.» Och den som törstar, han komme; ja den som vill, han tage livets vatten för intet.

Johannes 6:37
Allt vad min Fader giver mig, det kommer till mig; och den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen icke kasta ut.

Uppenbarelseboken 22:17
Och Anden och bruden säga: »Kom.» Och den som hör det, han säge »Kom.» Och den som törstar, han komme; ja den som vill, han tage livets vatten för intet.

Jesaja 13:6-8
[6] Jämren eder, ty nära är HERRENS dag; såsom våld från den Allsvåldige kommer den.[7] Därför sjunka alla händer ned, och alla människohjärtan förfäras.[8] Man förskräckes, man gripes av ångest och kval, ja, våndas såsom en barnaföderska. Häpen stirrar den ene på den andre; röda såsom eldslågor äro deras ansikten.

Uppenbarelseboken 12:9
Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och Satan, och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom.

Filipperbrevet 1:6
Och jag har den tillförsikten, att han som i eder har begynt ett gott verk, han skall ock fullborda det, intill Kristi Jesu dag.

Uppenbarelseboken 21:4
och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget.»

Hebreerbrevet 10:19-22
[19] Eftersom vi nu, mina bröder, hava en fast tillförsikt att få gå in i det allraheligaste i och genom Jesu blod,[20] i det att han åt oss har invigt en ny och levande väg ditin genom förlåten -- det är genom sitt kött --[21] och eftersom vi hava en stor överstepräst över Guds hus,[22] så låtom oss med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvisshet, bestänkta till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont samvete, och till kroppen tvagna med rent vatten.

Joel 2:32
Men det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn han skall varda frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall finnas en räddad skara, såsom HERREN har sagt; och till de undsluppna skola höra de som HERREN kallar.

Psaltaren 104:9
En gräns satte du, som vattnen ej fingo överskrida, så att de icke åter skulle betäcka jorden.

1 Mosebok 6:12
Och Gud såg att jorden var fördärvad, eftersom allt kött vandrade i fördärv på jorden.

1 Mosebok 8:9
Men duvan fann ingen plats där hon kunde vila sin fot, utan kom tillbaka till honom i arken, ty vatten betäckte hela jorden. Då räckte han ut sin hand och tog henne in till sig i arken.

1 Mosebok 9:11
Jag vill upprätta ett förbund med eder: härefter skall icke mer ske att allt kött utrotas genom flodens vatten; ingen flod skall mer komma och fördärva jorden.»

1 Mosebok 7:20
Femton alnar högt steg vattnet över bergen, så att de övertäcktes.

1 Mosebok 8:5
Och vattnet avtog mer och mer intill tionde månaden. I tionde månaden, på första dagen i månaden, blevo bergstopparna synliga.

Ordspråksboken 31:30
Skönhet är förgänglig och fägring en vindfläkt; men prisas må en hustru som fruktar HERREN.

Swedish Bible 1917
Public Domain: 1917