A A A A A

Dålig Karaktär: [Ilska]


Efesierbrevet 4:26-31
[26] »Vredgens, men synden icke»; låten icke solen gå ned över eder vrede,[27] och given icke djävulen något tillfälle.[28] Den som har stulit, han stjäle icke mer, utan arbete hellre, och uträtte med sina händer vad gott är, så att han har något varav han kan dela med sig åt den som lider brist.[29] Låten intet ohöviskt tal utgå ur eder mun, utan allenast det som är gott, till uppbyggelse, där sådan behöves, så att det bliver till välsignelse för dem som höra det.[30] Och bedröven icke Guds helige Ande, vilken I haven undfått såsom ett insegel, för förlossningens dag.[31] All bitterhet och häftighet och vrede, allt skriande och smädande, ja, allt vad ondska heter vare fjärran ifrån eder.

Jakobsbrevet 1:19-20
[19] Det veten I, mina älskade bröder. Men var människa vare snar till att höra och sen till att tala och sen till vrede.[20] Ty en mans vrede kommer icke åstad vad rätt är inför Gud.

Ordspråksboken 29:11
Dåren släpper all sin vrede lös, men den vise stillar den till slut.

Predikaren 7:9
Bättre är slutet på en sak än dess begynnelse; bättre är en tålmodig man än en högmodig.

Ordspråksboken 15:1
Ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord kommer harm åstad.

Ordspråksboken 15:18
En snarsticken man uppväcker träta, men en tålmodig man stillar kiv.

Kolosserbrevet 3:8
Men nu skolen också I lägga bort alltsammans; vrede, häftighet, ondska, smädelse och skamligt tal ur eder mun;

Jakobsbrevet 4:1-2
[1] Varav uppkomma strider, och varav tvister bland eder? Månne icke av de lustar som föra krig i eder lemmar?[2] I ären fulla av begärelser, men haven dock intet; I dräpen och hysen avund, men kunnen dock intet vinna; och så tvisten och striden I. I haven intet, därför att I icke bedjen.

Ordspråksboken 16:32
Bättre är en tålmodig man än en stark, och bättre den som styr sitt sinne än den som intager en stad.

Ordspråksboken 22:24
Giv dig icke i sällskap med den som lätt vredgas eller i lag med en snarsticken man,

Matteus 5:22
Men jag säger eder: Var och en som vredgas på sin broder, han är hemfallen åt Domstolens dom; men den som säger till sin broder: 'Du odåga', han är hemfallen åt Stora rådets dom; och den som säger: 'Du dåre', han är hemfallen åt det brinnande Gehenna.

Psaltaren 37:8-9
[8] Avhåll dig från vrede och låt förbittringen fara; harmas icke; därmed gör du blott illa.[9] Ty de onda skola varda utrotade, men de som vänta efter HERREN, de skola besitta landet.

Psaltaren 7:11
Min sköld är i Guds hand; han frälsar de rättsinniga.

2 Kungaboken 11:9-10
[9] Underhövitsmännen gjorde allt vad prästen Jojada hade bjudit dem; var och en av dem tog sina män, både de som skulle inträda i vakthållningen på sabbaten och de som skulle avgå därifrån på sabbaten, och de kommo så till prästen Jojada.[10] Och prästen gav åt underhövitsmännen det spjut och de sköldar som hade tillhört konung David, och som funnos i HERRENS hus.

2 Kungaboken 17:18
Därför blev ock HERREN mycket vred på Israel och försköt dem från sitt ansikte, så att icke något annat blev kvar än Juda stam allena.

Ordspråksboken 14:29
Den som är tålmodig visar gott förstånd, men den som är snar till vrede går långt i oförnuft.

Swedish Bible 1917
Public Domain: 1917