A A A A A

Änglar och demoner: [Beelsebul]


Matteus 12:24
Men när fariséerna hörde detta, sade de: »Det är allenast med Beelsebul, de onda andarnas furste, som denne driver ut de onda andarna.»

Markus 3:22
Och de skriftlärde som hade kommit ned från Jerusalem sade att han var besatt av Beelsebul, och att det var med de onda andarnas furste som han drev ut de onda andarna.

Matteus 10:25
Det må vara lärjungen nog, om det går honom såsom hans mästare, och tjänaren, om det går honom såsom hans herre. Om de hava kallat husbonden för Beelsebul, huru mycket mer skola de icke så kalla hans husfolk!

Matteus 12:27
Och om det är med Beelsebul som jag driver ut de onda andarna, med vem driva då edra egna anhängare ut dem? De skola alltså vara edra domare.

Lukas 11:15-19
[15] Men några av dem sade: »Det är med Beelsebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna.»[16] Och några andra ville sätta honom på prov och begärde av honom ett tecken från himmelen.[17] Men han förstod deras tankar och sade till dem: »Vart rike som har kommit i strid med sig självt bliver förött, så att hus faller på hus.[18] Om nu Satan har kommit i strid med sig själv, huru kan då hans rike hava bestånd? I sägen ju att det är med Beelsebul som jag driver ut de onda andarna.[19] Men om det är med Beelsebul som jag driver ut de onda andarna, med vem driva då edra egna anhängare ut dem? De skola alltså vara edra domare.

2 Kungaboken 1:1-3
[1] Efter Ahabs död avföll Moab från Israel.[2] Och Ahasja störtade ned genom gallret i sin Övre sal i Samaria och skadade sig, så att han blev sjuk. Då skickade han åstad sändebud och sade till dem: »Gån och frågen Baal-Sebub, guden i Ekron, om jag skall tillfriskna från denna sjukdom.»[3] Men HERRENS ängel hade talat så till tisbiten Elia: »Stå upp och gå emot konungens i Samaria sändebud och tala så till dem: 'Är det därför att ingen Gud finnes i Israel som I gån åstad och frågen Baal-Sebub, guden i Ekron?

Lukas 11:18
Om nu Satan har kommit i strid med sig själv, huru kan då hans rike hava bestånd? I sägen ju att det är med Beelsebul som jag driver ut de onda andarna.

Markus 3:20-30
[20] Och när han kom hem, församlade sig folket åter, så att de icke ens fingo tillfälle att äta.[21] Då nu hans närmaste fingo höra härom, gingo de åstad för att taga vara på honom; ty de menade att han var från sina sinnen.[22] Och de skriftlärde som hade kommit ned från Jerusalem sade att han var besatt av Beelsebul, och att det var med de onda andarnas furste som han drev ut de onda andarna.[23] Då kallade han dem till sig och sade till dem i liknelser: »Huru skulle Satan kunna driva ut Satan?[24] Om ett rike har kommit i strid med sig självt, så kan det riket ju icke hava bestånd;[25] och om ett hus har kommit i strid med sig självt, så skall icke heller det huset kunna äga bestånd.[26] Om alltså Satan har satt sig upp mot sig själv och kommit i strid med sig själv, så kan han icke äga bestånd, utan det är då ute med honom. --[27] Nej, ingen kan gå in i en stark mans hus och plundra honom på hans bohag, såframt han icke förut har bundit den starke. Först därefter kan han plundra hans hus.[28] Sannerligen säger jag eder: Alla andra synder skola bliva människors barn förlåtna, ja ock alla andra hädelser, huru hädiskt de än må tala;[29] men den som hädar den helige Ande, han får icke någonsin förlåtelse, utan är skyldig till evig synd.»[30] De hade ju nämligen sagt att han var besatt av en oren ande.

2 Kungaboken 1:16
Och han sade till denne: »Så säger HERREN: Eftersom du skickade sändebud för att fråga Baal-Sebub, guden i Ekron -- likasom om i Israel icke funnes någon Gud, som du kunde fråga härom -- fördenskull skall du icke få komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du skall döden dö.»

1 Mosebok 1:1
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

Matteus 9:34
Men fariséerna sade: »Det är med de onda andarnas furste som han driver ut de onda andarna.»

Uppenbarelseboken 21:20
den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde den beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint, den tolfte en ametist.

Job 2:11
Men tre vänner till Job fingo höra om alla de olyckor som hade träffat honom, och de kommo så, var och en från sin ort; Elifas från Teman, Bildad från Sua och Sofar från Naama. Och de avtalade med varandra att de skulle begiva sig åstad för att ömka honom och trösta honom.

2 Kungaboken 1:6
De svarade honom: »En man kom emot oss och sade till oss: 'Gån tillbaka till konungen, som har sänt eder, och talen så till honom: Så säger HERREN: Är det därför att ingen Gud finnes i Israel som du sänder bud för att fråga Baal-Sebub, guden i Ekron? Därför att du så gör skall du icke komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du skall döden dö.'»

Johannes 1:1
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

Lukas 11:19
Men om det är med Beelsebul som jag driver ut de onda andarna, med vem driva då edra egna anhängare ut dem? De skola alltså vara edra domare.

2 Mosebok 6:23
Och Aron tog till hustru Eliseba, Amminadabs dotter, Nahesons syster, och hon födde åt honom Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.

Lukas 3:1
I femtonde året av kejsar Tiberius' regering, när Pontius Pilatus var landshövding i Judeen, och Herodes var landsfurste i Galileen, och hans broder Filippus landsfurste i Itureen och Trakonitis-landet, och Lysanias landsfurste i Abilene,

1 Mosebok 10:10
Och hans rike hade sin begynnelse i Babel, Erek, Ackad och Kalne, i Sinears land.

1 Mosebok 14:1
På den tid då Amrafel var konung i Sinear, Arjok konung i Ellasar, Kedorlaomer konung i Elam och Tideal konung över Goim, hände sig

5 Mosebok 14:5
gasell, dovhjort, stenbock, dison, teoantilop och semer,

Rut 1:2
Mannen hette Elimelek, hans hustru Noomi, och hans båda söner Mahelon och Kiljon; och de voro efratiter, från Bet-Lehem i Juda. Så kommo de nu till Moabs land och vistades där.

Nehemja 1:1
Nehemjas, Hakaljas sons, berättelse. I månaden Kisleu, i det tjugonde året, när jag var i Susans borg,

Ester 1:1
I Ahasveros' tid -- den Ahasveros' som regerade från Indien ända till Etiopien, över ett hundra tjugusju hövdingdömen --

1 Kungaboken 1:2
Då sade hans tjänare till honom: »Må man för min herre konungens räkning söka upp en ung kvinna, en jungfru, som kan bliva konungens tjänarinna och sköta honom. Om hon får ligga i din famn, så bliver min herre konungen varm»

Uppenbarelseboken 16:16
Och de församlade dem till den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

Jesaja 34:14
Schakaler bo där tillsammans med andra ökendjur, och gastar ropa där till varandra; ja, där kan Lilit få ro, där kan hon finna en vilostad.

Matteus 22:37
Då svarade han honom: »'Du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd.'

Markus 3:1-6
[1] Och han gick åter in i en synagoga. Där var då en man som hade en förvissnad hand.[2] Och de vaktade på honom, för att se om han skulle bota denne på sabbaten; de ville nämligen få något att anklaga honom för.[3] Då sade han till mannen som hade den förvissnade handen: »Stå upp, och kom fram.»[4] Sedan sade han till dem: »Vilketdera är lovligt på sabbaten: att göra vad gott är, eller att göra vad ont är, att rädda någons liv, eller att döda?» Men de tego.[5] Då såg han sig omkring på dem med vrede, bedrövad över deras hjärtans förstockelse, och sade till mannen: »Räck ut din hand.» Och han räckte ut den; och hans hand blev frisk igen. --[6] Då gingo fariséerna bort och fattade strax, tillsammans med herodianerna, det beslutet att de skulle förgöra honom.

Markus 10:46-52
[46] Och de kommo till Jeriko. Men när han åter gick ut ifrån Jeriko, följd av sina lärjungar och en ganska stor hop folk, satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimeus, Timeus' son.[47] När denne hörde att det var Jesus från Nasaret, begynte han ropa och säga: »Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.»[48] Och många tillsade honom strängeligen att han skulle tiga; men han ropade ännu mycket mer: »Davids son, förbarma dig över mig.»[49] Då stannade Jesus och sade: »Kallen honom hit.» Och de kallade på den blinde och sade till honom: »Var vid gott mod, stå upp; han kallar dig till sig.»[50] Då kastade han av sig sin mantel och stod upp med hast och kom fram till Jesus.[51] Och Jesus talade till honom och sade: »Vad vill du att jag skall göra dig?» Den blinde svarade honom: »Rabbuni, låt mig få min syn.»[52] Jesus sade till honom: »Gå; din tro har hjälpt dig.» Och strax fick han sin syn och följde honom på vägen.

Daniel 1:7
Et le chef des eunuques leur donna des noms, et donna à Daniel le nom de Beltsazar, et à Hananias celui de Sadrach, et à Misaël celui de Mésach, et à Azarias celui de Abednégo.

Domarboken 4:6
Alors elle envoya mander Barak, fils d'Abinoam, de Kédès-Nephthali; et elle lui dit: Voici, l'Éternel, Dieu d'Israël, l'ordonne; va occuper le mont Thabor, prenant avec toi dix mille hommes parmi les enfants de Nephthali et les enfants de Zabulon,

2 Kungaboken 19:37
Et comme il adorait dans le temple de Nisroch, son dieu, Adrammelech et Saresser le frappèrent avec l'épée; quant à eux, ils se réfugièrent dans la contrée d'Ararat. Et Assarhaddon, son fils, devint roi en sa place.

Hesekiel 23:4
Or voici leurs noms: Ohola c'est l'aînée, et Oholiba sa sœur. Et elles furent unies à moi, et elles enfantèrent des fils et des filles. Or voici leurs noms: Samarie est Ohola, et Jérusalem Oholiba.

Jeremia 1:1
Paroles de Jérémie, fils d'Hilkia, l'un des sacrificateurs d'Anathoth au pays de Benjamin,

1 Mosebok 10:22
Les fils de Sem: Heilam et Assur et Arphachsad et Lud et Aram.

Esra 4:7
Et au temps de Arthachsastha, Bislam, Mithredath, Tabeël et ses consorts écrivirent à Arthachsastha, roi de Perse. Or la lettre fut écrite en caractères araméens et traduite en araméen.

Matteus 10:3
Philippe et Barthélémy; Thomas et Matthieu le publicain; Jacques fils d'Alphée et Thaddée;

Apostlagärningarna 2:9
Parthes et Mèdes et Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Egypte

3 Mosebok 11:5
et la gerboise, car elle rumine, mais n'a pas de corne fendue de part en part; vous la tiendrez pour impure;

Predikaren 1:1
Paroles de l'Ecclésiaste, fils de David, qui régnait à Jérusalem.

2 Mosebok 30:34
Et l'Éternel dit à Moïse: Procure-toi des aromates et du stacté, et de la blatte et du galbanum à odeur forte, et de l'oliban pur à doses égales;

Job 9:9
Il fit l'Ourse, Orion, les Pléiades, et les retraites lointaines du Midi,

Apostlagärningarna 6:5
Et la proposition trouva faveur auprès de toute la multitude, et ils élurent Etienne, homme rempli de foi et d'esprit saint, et Philippe, et Prochore, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas prosélyte d'Antioche,

Uppenbarelseboken 1:11
qui disait: «Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Églises, à Éphèse, et à Smyrne, et à Pergame, et à Thyatire, et à Sardes, et à Philadelphie, et à Laodicée.»

1 Kungaboken 8:13
Et de mon côté je T'ai élevé une Maison pour Séjour, un lieu pour ta résidence éternelle.

Markus 3:23
Et les ayant appelés à lui, il leur disait sous forme de paraboles: «Comment Satan peut-il chasser Satan?

Josua 24:15
Et si vous ne vous souciez pas de servir l'Éternel, faites aujourd'hui votre choix de qui vous voulez servir, soit des dieux que vos pères ont servis au delà du Fleuve, soit des dieux des Amoréens dont vous habitez le pays; quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel.

French Perret 1847
Public Domain: French Perret 1847