A A A A A

Änglar och demoner: [Änglar]


1 Mosebok 2:1
Så blevo nu himmelen och jorden fullbordade med hela sin härskara.

Kolosserbrevet 1:16
Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.

Job 38:1-7
[1] Och HERREN svarade Job ur stormvinden och sade:[2] Vem är du som stämplar vishet såsom mörker, i det att du talar så utan insikt?[3] Omgjorda nu såsom ej man dina länder; jag vill fråga dig, och du må giva mig besked.[4] Var var du, när jag lade jordens grund? Säg det, om du har ett så stort förstånd.[5] Vem har fastställt hennes mått -- du vet ju det? Och vem spände sitt mätsnöre ut över henne?[6] Var fingo hennes pelare sina fästen, och vem var det som lade hennes hörnsten,[7] medan morgonstjärnorna tillsammans jublade och alla Guds söner höjde glädjerop?

Lukas 20:35-36
[35] men de som bliva aktade värdiga att få del i den nya tidsåldern och i uppståndelsen från de döda, med dem är det så, att varken män tag sig hustrur, eller hustrur givas män.[36] De kunna ju ej heller mer dö ty de äro lika änglarna och äro, Guds söner, eftersom de hava blivit delaktiga av uppståndelsen.

Uppenbarelseboken 4:8
Och vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar; runt omkring, jämväl under vingarna voro de fullsatta med ögon. Och dag och natt sade de utan uppehåll: »Helig, helig, helig är Herren Gud den Allsmäktige, han som var, och som är, och som skall komma.»

Matteus 22:30
Vid uppståndelsen taga män sig icke hustrur, ej heller givas hustrur åt män, utan de äro då såsom änglarna i himmelen.

2 Samuelsboken 14:17
Och din tjänarinna tänkte: Min herre konungens ord skall giva mig ro. Ty min herre konungen är lik Guds ängel däri att han hör allt, både gott och ont. Och nu vare HERREN, din Gud, med dig.

Lukas 15:10
Likaså, säger jag eder, bliver glädje hos Guds änglar över en enda syndare som gör bättring.

Uppenbarelseboken 14:6
Och jag såg en annan ängel flyga fram uppe i himlarymden; han hade ett evigt evangelium, som han skulle förkunna för dem som bo på jorden, för alla folkslag och stammar och tungomål och folk.

Job 4:15-18
[15] En vindpust for fram över mitt ansikte, därvid reste sig håren på min kropp.[16] Och något trädde inför mina ögon, en skepnad vars form jag icke skönjde; och jag hörde en susning och en röst:[17] »Kan då en människa hava rätt mot Gud eller en man vara ren inför sin skapare?[18] Se, ej ens på sina tjänare kan han förlita sig, jämväl sina änglar måste han tillvita fel;

Jesaja 14:12-14
[12] Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Huru har du icke blivit fälld till jorden, du folkens förgörare![13] Det var du som sade i ditt hjärta: 'Jag vill stiga upp till himmelen; högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron; jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr.[14] Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste.'

Judasbrevet 1:6
så ock därom, att de änglar som icke behöllo sin furstehöghet, utan övergåvo sin boning, hava av honom med eviga bojor blivit förvarade i mörker till den stora dagens dom.

1 Petrusbrevet 3:21-22
[21] Efter denna förebild bliven nu och I frälsta genom vatten -- nämligen genom ett dop som icke betyder att man avtvår kroppslig orenhet, utan betyder att man anropar Gud om ett gott samvete -- i kraft av Jesu Kristi uppståndelse,[22] hans som har farit upp till himmelen, och som nu sitter på Guds högra sida, sedan änglar och väldige och makter i andevärlden hava blivit honom underlagda.

1 Petrusbrevet 1:12
Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium; och i de tingen åstunda jämväl änglar att skåda in.

Hebreerbrevet 12:22
Nej, I haven kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental,

Uppenbarelseboken 5:11-12
[11] Och i min syn fick jag höra röster av många änglar runt omkring tronen och omkring väsendena och de äldste; och deras antal var tio tusen gånger tio tusen och tusen gånger tusen.[12] Och de sade med hög röst: »Lammet som blev slaktat, är värdigt att mottaga makten, så ock rikedom och vishet och starkhet och ära, och pris och lov.»

Psaltaren 78:25-49
[25] Änglabröd fingo människor äta; han sände dem mat till fyllest.[26] Han lät östanvinden fara ut på himmelen, och genom sin makt förde han sunnanvinden fram.[27] Och han lät kött regna över dem såsom stoft, bevingade fåglar såsom havets sand;[28] han lät det falla ned i sitt läger, runt omkring sin boning.[29] Då åto de och blevo övermätta; han lät dem få vad de hade lystnad efter.[30] Men ännu hade de icke stillat sin lystnad, ännu var maten i deras mun,[31] då kom Guds vrede över dem; han sände död bland deras ypperste och slog ned Israels unga män.[32] Likväl syndade de alltjämt och trodde icke på hans under.[33] Då lät han deras dagar försvinna i förgängelse och deras år i plötslig undergång.[34] När han dräpte folket, frågade de efter honom och vände om och sökte Gud.[35] De tänkte då på att Gud var deras klippa, och att Gud den Högste var deras förlossare;[36] och de talade inställsamt för honom med sin mun och skrymtade för honom med sin tunga.[37] Men deras hjärtan höllo sig icke ståndaktigt vid honom, och de voro icke trogna i hans förbund.[38] Dock, han är barmhärtig, han förlåter missgärning, och han vill icke fördärva. Därför avvände han ofta sin vrede och lät ej hela sin förtörnelse bryta fram.[39] Ty han tänkte därpå att de voro kött, en vind som far bort och icke kommer åter.[40] Huru ofta voro de ej gensträviga mot honom i öknen och bedrövade honom i ödemarken![41] Ja, de frestade Gud allt framgent och förtörnade Israels Helige.[42] De betänkte icke vad hans hand hade uträttat på den tid då han förlossade dem från ovännen,[43] då han gjorde sina tecken i Egypten och sina under på Soans mark.[44] Där förvandlade han deras strömmar till blod, så att de ej kunde dricka ur sina rinnande vatten;[45] han sände bland dem flugsvärmar, som åto dem, och paddor, som voro dem till fördärv.[46] Han gav deras gröda åt gräsmaskar och deras arbetes frukt åt gräshoppor;[47] han slog deras vinträd med hagel och deras fikonträd med hagelstenar;[48] han gav deras husdjur till pris åt hagel och deras boskap åt ljungeldar.[49] Han sände över dem sin vredes glöd, förgrymmelse och ogunst och nöd, en skara av olycksänglar.

Psaltaren 91:11
Ty han skall giva sina änglar befallning om dig, att de skola bevara dig på alla dina vägar.

Psaltaren 103:20
Loven HERREN, I hans änglar, I starke hjältar, som uträtten hans befallning, så snart I hören ljudet av hans befallning.

Matteus 4:6-11
[6] och sade till honom: »Är du Guds Son, så kasta dig ned; det är ju skrivet: 'Han skall giva sina änglar befallning om dig, och de skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.'»[7] Jesus sade till honom: »Det är ock skrivet: 'Du skall icke fresta Herren, din Gud.'»[8] Åter tog djävulen honom med sig, upp på ett mycket högt berg, och visade honom alla riken i världen och deras härlighet[9] och sade till honom: »Allt detta vill jag giva dig, om du faller ned och tillbeder mig.»[10] Då sade Jesus till honom: »Gå bort, Satan; ty det är skrivet: 'Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna.'»[11] Då lämnade djävulen honom; och se, änglar trädde fram och betjänade honom.

Matteus 16:27
Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han vedergälla var och en efter hans gärningar.

Matteus 18:10
Sen till, att I icke förakten någon av dessa små; ty jag säger eder att deras änglar i himmelen alltid se min himmelske Faders ansikte.

Matteus 24:31-35
[31] Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.[32] Ifrån fikonträdet mån I här hämta en liknelse. När dess kvistar begynna att få save och löven spricka ut, då veten I att sommaren är nära.[33] Likaså, när I sen allt detta, då kunnen I ock veta att han är nära och står för dörren.[34] Sannerligen säger jag eder: Detta släkte skall icke förgås, förrän allt detta sker.[35] Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.

Lukas 4:10
det är ju skrivet: 'Han skall giva sina änglar befallning om dig, att de skola väl bevara dig';

Johannes 20:11-12
[11] Men Maria stod och grät utanför graven. Och under det hon grät, lutade hon sig in i graven[12] och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, den ene vid huvudets plats, den andre vid fötternas.

Kolosserbrevet 2:18
Låten icke segerlönen tagas ifrån eder av någon som har sin lust i »ödmjukhet» och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner, någon som utan orsak är uppblåst genom sitt köttsliga sinne

Hebreerbrevet 1:14
Äro de icke allasammans tjänsteandar, som sändas ut till tjänst för deras skull som skola få frälsning till arvedel?

Hebreerbrevet 2:6-13
[6] Däremot har någon någonstädes betygat och sagt: »Vad är en människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du låter dig vårda om honom?[7] En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, men krönte honom sedan med härlighet och ära och satte honom till herre över dina händers verk;[8] allt lade du under hans fötter.» När han underlade honom allting, undantog han nämligen intet från att bliva honom underlagt -- om vi ock ännu icke se allting vara honom underlagt.[9] Men honom som en liten tid hade blivit gjord »ringare än änglarna», honom, Jesus, se vi för sitt dödslidandes skull hava blivit krönt med härlighet och ära, för att det genom Guds nåd skulle komma alla till godo att han smakade döden.[10] Ty den för vilkens skull allting är, och genom vilken allting är, honom hövdes det, att när han ville föra många sina barn till härlighet, genom lidanden fullkomna deras frälsnings hövding.[11] Han som helgar och de som bliva helgade hava nämligen alla en och samme Fader. Fördenskull blyges han icke för att kalla dem bröder;[12] han säger ju: »Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen skall jag prisa dig»;[13] så ock: »Jag vill sätta min förtröstan till honom»; så ock: »Se här äro jag och barnen som Gud har givit mig.»

Hebreerbrevet 13:2
Förgäten icke att bevisa gästvänlighet; ty genom gästvänlighet hava några, utan att veta det, fått änglar till gäster.

2 Petrusbrevet 2:4
Ty Gud skonade ju icke de änglar som syndade, utan störtade dem ned i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor, för att där förvaras till domen.

Swedish Bible 1917
Public Domain: 1917