A A A A A

Ytterligare: [Brustet Hjärta]


1 Korinthierbrevet 13:7
Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting.

1 Petrusbrevet 5:7
Och »kasten alla edra bekymmer på honom», ty han har omsorg om eder.

1 Samuelsboken 16:7
Men HERREN sade till Samuel »Skåda icke på hans utseende och på hans högväxta gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det är icke såsom en människa ser; en människa ser på det som är för ögonen men HERREN ser till hjärtat.»

2 Korinthierbrevet 5:7
ty vi vandra här i tro och icke i åskådning.

2 Korinthierbrevet 12:9
Men Herren har sagt till mig; »Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.» Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig.

Hebreerbrevet 13:5
Varen i eder handel och vandel fria ifrån penningbegär; låten eder nöja med vad I haven. Ty han har själv sagt: »Jag skall icke lämna dig eller övergiva dig.»

Jesaja 6:1
I det år då konung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet.

Jesaja 41:10
frukta icke, ty jag är med dig; var ej försagd, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig ock, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Jesaja 57:15
Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter »den Helige»: Jag bor i helighet uppe i höjden, men ock hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande; ty jag vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan.

Jeremia 29:11
Jag vet väl vilka tankar jag har för eder, säger HERREN, nämligen fridens tankar och icke ofärdens, till att giva eder en framtid och ett hopp.

Johannes 3:16
Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.

Johannes 12:40
»Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de icke kunna se med sina ögon eller förstå med sina hjärtan och omvända sig och bliva helade av mig.»

Johannes 14:1
»Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på Gud; tron ock på mig.

Johannes 14:27
Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; icke giver jag eder den såsom världen giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda.

Johannes 16:33
Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen.»

Lukas 24:38
Men han sade till dem: »Varför ären I så förskräckta, och varför uppstiga tvivel i edra hjärtan?

Markus 11:23
Sannerligen säger jag eder: Om någon säger till detta berg: 'Häv dig upp, och kasta dig i havet' och därvid icke tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske honom så.

Matteus 5:8
Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.

Matteus 11:28
Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.

Ordspråksboken 3:5
Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd.

Psaltaren 34:18
När de rättfärdiga ropa, då hör HERREN och räddar dem ur all deras nöd.

Psaltaren 51:17
Herre, upplåt mina läppar, så att min mun kan förkunna ditt lov.

Psaltaren 55:22
Orden i hans mun äro hala såsom smör, men stridslust fyller hans hjärta; hans ord äro lenare än olja, dock äro de dragna svärd.

Psaltaren 147:3
Han helar dem som hava förkrossade hjärtan, och deras sår förbinder han.

Uppenbarelseboken 21:4
och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget.»

Romarbrevet 8:28
Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut.

Romarbrevet 12:2
Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.

Ordspråksboken 4:23
Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet.

Ordspråksboken 3:5-6
[5] Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd.[6] På alla dina vägar må du akta på honom, så skall han göra dina stigar jämna.

1 Korinthierbrevet 6:19-20
[19] Veten I då icke att eder kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i eder, och som I haven undfått av Gud, och att I icke ären edra egna?[20] I ären ju köpta, och betalning är given. Så förhärligen då Gud i eder kropp.

Filipperbrevet 4:6-7
[6] Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse.[7] Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus.

Matteus 11:28-30
[28] Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.[29] Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra själar'.[30] Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.»

Psaltaren 34:1-22
[1] Av David, här han ställde sig vansinnig inför Abimelek, och denne drev honom ifrån sig, och han gick sin väg.[2] Jag vill lova HERREN alltid; hans pris skall ständigt vara i min mun.[3] Min själ skall berömma sig av HERREN; de ödmjuka skola höra det och glädja sig.[4] Loven med mig HERREN, låtom oss med varandra upphöja hans namn.[5] Jag sökte HERREN, och han svarade mig, och ur all min förskräckelse räddade han mig.[6] De som skåda upp till honom stråla av fröjd, och deras ansikten behöva icke rodna av blygsel.[7] Här är en betryckt som ropade, och HERREN hörde honom och frälste honom ur all hans nöd.[8] HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som frukta honom, och han befriar dem.[9] Smaken och sen att HERREN är god; säll är den som tager sin tillflykt till honom.[10] Frukten HERREN, I hans helige; ty de som frukta honom lida ingen brist.[11] Unga lejon lida nöd och hungra, men de som söka HERREN hava icke brist på något gott.[12] Kommen, barn, hören mig; jag skall lära eder HERRENS fruktan.[13] Är du en man som älskar livet och önskar att se goda dagar?[14] Avhåll då din tunga från det som är ont och dina läppar från att tala svek.[15] Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, sök friden och trakta därefter.[16] HERRENS ögon äro vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.[17] Men HERRENS ansikte är emot dem som göra det onda, han vill utrota deras åminnelse från jorden.[18] När de rättfärdiga ropa, då hör HERREN och räddar dem ur all deras nöd.[19] HERREN är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och frälsar dem som hava en bedrövad ande.[20] Den rättfärdige måste lida mycket, men HERREN räddar honom ur allt.[21] Han bevarar alla hans ben; icke ett enda av dem skall sönderslås.[22] Den ogudaktige skall dödas av olyckan, och de som hata den rättfärdige skola stå med skuld.

Swedish Bible 1917
Public Domain: 1917