A A A A A

Ytterligare: [Avsky]


Daniel 11:31
Och härar, utsända av honom, skola komma och oskära helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.

Daniel 12:11
Och från den tid då det dagliga offret bliver avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skola ett tusen två hundra nittio dagar förgå.

5 Mosebok 22:5
En kvinna skall icke bära vad till en man hör, ej heller skall en man sätta på sig kvinnokläder; ty var och en som så gör är en styggelse för HERREN, din Gud.

5 Mosebok 23:18
Du skall icke bära skökolön och hundpenningar in i HERRENS, din Guds, hus, till gäldande av något löfte; ty det ena som det andra är en styggelse för HERREN, din Gud.

5 Mosebok 24:4
då får icke hennes förste man, som skickade bort henne, åter taga henne till sin hustru, sedan hon har låtit orena sig, ty detta vore en styggelse inför HERREN; du skall icke draga synd över det land som HERREN, din Gud, vill giva dig till arvedel.

Jesaja 1:13
Bären ej vidare fram fåfängliga spisoffer; ångan av dem är en styggelse för mig. Nymånader och sabbater och utlysta fester, ondska i förening med högtidsförsamlingar, sådant kan jag icke lida.

3 Mosebok 7:18
Om någon på tredje dagen äter av tackoffersköttet, så bliver offret icke välbehagligt; honom som har burit fram det skall det då icke räknas till godo, det skall anses såsom en vederstygglighet. Den som äter därav kommer att bära på missgärning.

3 Mosebok 18:22
Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse.

Ordspråksboken 11:1
Falsk våg är en styggelse för HERREN, men full vikt behagar honom väl.

Ordspråksboken 11:20
En styggelse för HERREN äro de vrånghjärtade, men de vilkas väg är ostrafflig behaga honom väl.

Ordspråksboken 12:22
En styggelse för HERREN äro lögnaktiga låppar, men de som handla redligt behaga honom väl.

Ordspråksboken 15:8
De ogudaktigas offer är en styggelse för HERREN, men de redligas bön behagar honom väl.

Ordspråksboken 15:26
För HERREN äro ondskans anslag en styggelse, men milda ord rena.

Ordspråksboken 16:5
En styggelse för HERREN är var högmodig man; en sådan bliver förvisso icke ostraffad.

Ordspråksboken 17:15
Den som friar den skyldige och den som fäller den oskyldige, de äro båda en styggelse för HERREN.

Ordspråksboken 20:10
Två slags vikt och två slags mått, det ena som det andra är en styggelse för HERREN.

Ordspråksboken 20:23
Tvåfaldig vikt är en styggelse för HERREN, och falsk våg är icke något gott.

Ordspråksboken 28:9
Om någon vänder bort sitt öra och icke vill höra lagen, så är till och med hans bön en styggelse.

Uppenbarelseboken 21:27
Men intet orent skall någonsin komma ditin, och ingen som gör vad styggeligt är och lögn, utan allenast de som äro skrivna i livets bok, Lammets bok.

Markus 13:14
Men när I fån se 'förödelsens styggelse' stå där han icke borde stå -- den som läser detta, han give akt därpå -- då må de som äro i Judeen fly bort till bergen,

Matteus ௨௪:௧௫
När I nu fån se 'förödelsens styggelse', om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats -- den som läser detta, han give akt därpå --

Romarbrevet 1:26-27
[26] Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;[27] sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.

3 Mosebok 20:12-13
[12] Om någon ligger hos sin svärdotter, så skola de båda straffas med döden; de hava bedrivit en vederstygglighet, blodskuld låder vid dem.[13] Om en man ligger hos en annan man såsom man ligger hos en kvinna, så göra de båda en styggelse; de skola straffas med döden, blodskuld låder vid dem.

Ordspråksboken 6:16-20
[16] Sex ting är det som HERREN hatar, ja, sju äro styggelser för hans själ[17] stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuta oskyldigt blod,[18] ett hjärta som hopsmider fördärvliga anslag, fötter som äro snara till att löpa efter vad ont är,[19] den som främjar lögn genom falskt vittnesbörd, och den som vållar trätor mellan bröder.[20] Min son, bevara din faders bud, och förkasta icke din moders undervisning.

Swedish Bible 1917
Public Domain: 1917