A A A A A

Dosa: [Bohong]

Kejadian 3:4
Ceuk oray, ”Teu kitu. Hamo matak paeh.

Imamat 19:11
Ulah maling, ulah nipu, ulah cidra.

Mazmur 119:163
Abdi ceuceub sareng geuleuh kana bohong, sawangsulna cinta kana hukum Gusti.

Amsal ๑๒:๒๒
PANGERAN ngewa ka tukang bohong, sabalikna misuka ka nu nedunan jangjina.

Amsal 13:5
Jalma jujur ngewa kana bohong, ari nu jahat mah saucap-ucapna teh ngerakeun jeung pikaijideun.

Amsal 14:5
Saksi anu beunang dipercaya, nu dicaritakeunana teh tangtu bener. Saksi palsu mah pangakuanana bohong kabeh.

Amsal ๑๗:๗
Jelema nu lantip budi nyaritana moal bohong, jeung pamohalan pisan jelema gejul nyarita aya eusina.

Hosea 11:12
PANGERAN ngandika, ”Urang Israil geus ngalingkung Kami ku bohong jeung tipu, sarta urang Yuda tetep keneh ngaralawan ka Kami, Allah nu suci tur satia.

Zefanya 3:13
Urang Israil anu nyesa keneh moal hasud ka batur, moal cidra ka nu lian, moal macikeuh ka saha-saha. Hirupna baris marukti tur aman, moal sieun ku saha-saha.

Yohanes 8:44
Saenyana maraneh teh anak Iblis, anu ditarurut oge kahayang Iblis, bapa maraneh. Ti mimiti keneh oge Iblis geus jadi tukang maehan, tara mihak ka nu bener, lantaran teu kaancikan ku sipat bener. Ana Iblis bohong, memang geus bakatna tukang bohong, bapana sagala bohong.

Kisah Para Rasul 5:3
Pilahir Petrus ka Ananias, ”Ananias, ku naon kawujuk ku Iblis nepi ka wani ngabohong ka Roh Suci? Ku naon duit beubeunangan ngajual tanah teh disalingkuhkeun sawareh?

Ef 4:29
Ari ngomong kudu hade pokpokanana, ulah matak pikanyerieun, kudu bisa dipake pituduh anu mangpa’at ku anu merlukeunana.

Kolose 3:9
ulah silih bohongan. Da ayeuna mah geus kaluar tina hirup anu heubeul katut kabiasaan-kabiasaanana,

1 Timotius 4:2
anu diliarkeun ku tukang-tukang merdaya, anu batinna ibarat geus tutung ku beusi hurung, geus paeh bebeneranana.

Yakobus 3:1
Dulur-dulur, ulah harayang jadi guru sarerea. Pan aruninga, guru mah ari geus disalahkeun teh mani pohara, disalahkeunana teh leuwih-leuwih ti nu sejen.

Wahyu 22:15
Sabalikna anu murtad, tukang sihir, anu tuna susila, tukang maehan, nu muja brahala, jeung tukang bohong, tempatna di luar.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society