A A A A A

Misteri: [Unicorn]

Daniel 8:5
Sabot kaula heran mikiran pihartieunana, aya embe jalu ti kulon, lumpat tarik, sukuna mani teu napak kana taneuh. Tandukna hiji di antara matana, pohara wewegna.

Bilangan 23:22
Allah ngaluarkeun eta bangsa ti Mesir. Tur bumela jeung rosa lir banteng leuweung.

Bilangan 24:8
Allah ngaluarkeun eta bangsa ti Mesir, tur bumela jeung rosa lir banteng leuweung. Kabeh musuh maranehna dilegleg, balung-balungna dipingges-pinggeskeun, gondewa-gondewana diririkes.

Mazmur 92:10
Abdi-abdi yakin, musuh-musuh Gusti bakal tumpur, nu jarahat teh bakal kasoran.

Zakharia 9:14
PANGERAN bakal ebreh luhureun umat-Na, jamparing-Na ngolepat saperti kilat. Gusti PANGERAN bakal niup sangkakala, bari majeng nitih angin ribut ti kidul.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society