A A A A A

Misteri: [Raksasa Dalam Alkitab]

Ulangan 1:28
Rek naraon ka daritu? Sieun urang mah! Geuning ceuk anu tas ti daritu jelemana leuwih baredas leuwih jarangkung ti urang, caricingna jeroeun kuta anu luhurna nepi ka langit. Anu katarenjo ku anu tas ti daritu teh bangsa raksasa!’

Ulangan 3:11
Raja Og teh turunan Repaim anu pameakan. Tambelana aya keneh nepi ka ayeuna di kota Raba di Amon, tina batu. Ukuranana nurutkeun ukuran anu geus tangtu, panjangna opat meter, rubakna meh dua meter.)

Kejadian 6:4
Di jaman eta, malah sanggeus jaman eta oge, di ieu bumi teh loba jelema raksasa, turunan manusa awewe jeung putra-putra surgawi tea. Eta raksasa-raksasa teh baheula jaradi jelema anu kacida garagahna tur kamashur.

Yesaya 40:22
Anu ngadamelna teh Mantenna, nu linggih dina tahta-Na, luhureun bumi luhureun langit, jalma di handap tembongna sagede sireum. Langit ku Mantenna dibeberkeun kawas layar, dibeberkeun lir kemah keur tempat cicing.

Yakobus 2:24
Tuh tetela, jelema anu diangken bener ku Allah teh lain ngan ku iman bae, tapi ku sabab imanna dibarengan ku lampahna.

Yosua 11:21
Geus kitu Yosua ngajorag ka bangsa Enak, anu jelema-jelemana jarangkung gede, nyieun kotana di pasir-pasir tanah Hebron, di Debir, di Anab, jeung di pasir-pasir anu di tanah Yuda jeung di tanah Israil. Ku Yosua kabeh tumpur dibasmi jeung kota-kotana.

Yudas 1:6
Sarta sing aringet oge, malaikat-malaikat anu parundung ti tempatna lantaran teu sarugema ku pangkatna, ku Allah diberok di tempat anu poek mongkleng di handap, dibarogod ku rante langgeng, ngadago hukumanana engke dina poe nu hebat.

Bilangan 13:23-33
[23] Sanggeus nepi ka Lebak Eskol, maranehna ngala buah anggur saranggeuy. Ranggeuyanana kacida beuratna nepi ka digotong ku duaan. Ngala buah dalima deuih jeung buah kondang bawaeun mulang. ([24] Eta tempat anu matak dingaranan Lebak Eskol teh lantaran perkara eta buah anggur saranggeuy anu diala ku urang Israil tea.)[25] Sanggeus beres ngintipna nepi ka opat puluh poe, mata-mata teh marulang ka bangsana,[26] ka Musa, Harun, jeung bangsa Israil di tanah gurun Paran wewengkon tanah Kades. Sagala papanggihanana ditepikeun bari nembongkeun bubuahan babawaanana.[27] Kieu pupulihna ka Musa, ”Eta tanah parantos disidikkeun. Kaayaanana beunghar sareng subur. Ieu ngabantun bubuahanana saeutik.[28] Mung jalmi-jalmina kacida baredasna, kota-kotana nya arageung nya wareweg, dikuta kuat sakurilingna. Kajabi ti kitu di ditu teh aya suku bangsa anu jarangkung gede.[29] Palih kidul dicicingan ku urang Amalek. Pagununganana dicicingan ku urang Het, urang Yebus, sareng urang Emor. Tempat-tempat sapanjang basisir Laut Tengah sareng sapanjang Walungan Yordan dicicingan ku urang Kanaan.”[30] Ti dinya Kaleb ngarepehkeun jelema-jelema anu mimiti ngageder nembongkeun kateupanujuna ka Musa. Kieu ceuk Kaleb, ”Urang rurug eta tanah teh, urang rebut. Tangtu beunang ku urang.”[31] Tapi ceuk nu sejen-sejenna anu arindit jeung Kaleb, ngaromongna teh kieu: ”Urang moal kuat ngarurug ka ditu. Urang ditu teh baredasna leuwih ti urang.”[32] Saterusna maranehna nyebarkeun carita palsu ka urang Israil perkara hasil lolongokna ka eta tanah, majar: ”Hasil eta tanah teh keur pribumina ge teu matak mahi. Jalma-jalmana jararangkung pisan,[33] malah di ditu teh loba raksasa turunan bangsa Enak. Dibanding jeung itu, urang mah mani asa sagede simeut. Moal teu kitu itu ge nganggapna ka urang.”

Mazmur 3:6
Dug kami ngedeng, reup mondok, sapeupeuting ku PANGERAN diraksa.

Wahyu 17:8
Bareto eta sato teh hirup, ayeuna geus henteu hirup. Moal lila deui bakal bijil ti jero guha kereman, tapi bakal dibinasakeun. Jelema-jelema di bumi, anu memeh aya dunya ngaranna teu dicatet dina kitab jalma-jalma nu harirup, kabeh bakal mikahelok ka eta sato, da eta sato nu bareto hirup ayeuna geus henteu teh engke bakal aya deui.

Roma 6:23
Upahna dosa teh maot, sabalikna ari kurnia Allah mah nya eta hirup langgeng sarta ngahiji jeung Kristus Yesus Gusti urang.

Amos 2:9-10
[9] Tapi, eh umat Kami, pang Kami numpes urang Emor anu jarangkung lir tangkal kiputri tur karuat lir tangkal jati teh keur maraneh.[10] Maraneh ku Kami dikaluarkeun ti Mesir, dibawa meuntasan gurun keusik lilana opat puluh taun, tuluy dibere tanah urut urang Emor pikeun dijadikeun nagri maraneh sorangan.

Ulangan 2:10-21
[10] Anu caricing di Ar tadina bangsa raksasa, disebutna bangsa Emim. Jarangkung gede kawas raksasa bangsa Enak.[11] Sarua jeung bangsa Enak, maranehna oge kasebutna mah urang Repaim. Tapi ku urang Moab mah disebutna bangsa Emim.[12] Ari anu caricing di Edom tadina urang Hor, tapi diusir kaluar ti dinya ku turunan Esau, bangsana ditumpes, tanahna diandih, kawas urang Israil engkena ngusir musuh-musuhna ti tanah anu ku PANGERAN dipaparinkeun ka maranehna.)[13] ”Geus kitu urang meuntasan Walungan Sered sakumaha pituduh PANGERAN,[14] nya eta dina taun katilu puluh dalapan sabada urang ninggalkeun Kades Barnea. Prajurit-prajurit urang harita geus tariwas kabeh, tinekanan sakumaha timbalan PANGERAN.[15] Maranehna terus bae didamel lawan ku PANGERAN, nepi ka ditumpesna sama sakali.[16] Sanggeus maranehna beak kabeh maraot,[17] PANGERAN ngandika kieu ka urang,[18] ’Poe ieu maraneh kudu meuntasan wewengkon Moab, jalanna ka Ar.[19] Saterusna maraneh bakal narepi ka deukeut tanah urang Amon turunan Elut. Kahade, ulah nyieun rusuh jeung eta, ulah merangan, sabab tanahna saluwuk oge ku Kami moal aya anu dibikeun ka maraneh, ku Kami geus dibikeun ka maranehna.’ ” ([20] Ieu wewengkon sok disebut oge tanah Repaim, ngaran bangsa anu maratuh di dinya. Ku urang Amon mah disebutna Samsumim;[21] jelemana jarangkung gede kawas bangsa Enak, jumlahna loba, garagah. Tapi ku PANGERAN dibasmi, nepi ka tanahna bisa dirampas ku urang Amon sarta terus dicaricingan.

Kejadian 6:1-4
[1] Manusa geus mencar ka mana-mana, sarta barudak awewe geus lalahir.[2] Aya sawatara urang putra-putra surgawi anu barogoheun ka eta barudak awewe, kawantu gareulis. Tuluy bae nyarokot hiji sewang, sakabogohna-sakabogohna.[3] Ngandika PANGERAN, ”Jelema-jelema teh ku Kami moal sina hirup sapapanjangna. Kabehanana sipat pipaeheun. Ti semet ayeuna umurna moal sina leuwih ti 120 taun.”[4] Di jaman eta, malah sanggeus jaman eta oge, di ieu bumi teh loba jelema raksasa, turunan manusa awewe jeung putra-putra surgawi tea. Eta raksasa-raksasa teh baheula jaradi jelema anu kacida garagahna tur kamashur.

1 Tawarikh 20:4-8
[4] Geus kitu aya perang deui jeung urang Pelisti di Geser. Harita Sibkai urang Husa maehan hiji raksasa ngaran Sipai, sarta urang Pelisti perangna eleh.[5] Waktu aya perang deui jeung urang Pelisti, Elhanan bin Yair maehan Lahmi, raksasa dulurna Goliat urang Gat tea, anu kandel bahu tumbakna sarua jeung pihanean.[6] Aya deui perang di Gat. Di dinya aya hiji raksasa turunan raksasa baheula, ramo leungeun jeung ramo sukuna genep-genep.[7] Eta raksasa kacida nyapirakeunana ka urang Israil. Seug dipaehan ku Yonatan bin Syama rakana Daud.[8] Eta tilu raksasa anu dipaehan ku Daud jeung abdi-abdina, kabeh turunan raksasa-raksasa Gat.

2 Samuel 21:15-22
[15] Sakali mangsa urang Israil perang deui jeung urang Pelisti. Daud oge angkat merangan urang Pelisti, datang ka anjeunna ngaraos nahnay.[16] Jol aya hiji jelema raksasa ngaranna Isbi Benob, nyoren pedang jeung mawa tumbak tambaga anu beuratna meh tilu kilo satengah, ngarah ka Daud.[17] Tapi kaburu katulungan ku Abisai putra ibu Seruya. Eta raksasa diayonan sarta beunang dipaehan. Ti dinya jalma-jalma Daud kapok mawa deui rajana ngiring perang. Piunjukna ka raja, ”Gusti teh jadi pangharepan Israil, ulah dugi ka abdi sadaya kaleungitan ku Gusti.”[18] Der perang deui ngalawan urang Pelisti di Gob. Di dinya ge aya raksasa, ngaranna Sap. Ieu oge beunang dipaehan ku Sibkai urang Husa.[19] Barang perang deui ngalawan urang Pelisti keneh di Gob, aya deui raksasa anu beunang dipaehan, ngaranna Goliat urang Gat, anu gagang tumbakna kandelna sapihanean. Dipaehanana ku Elhanan bin Yair urang Betlehem.[20] Sakali deui perang di Gat. Di dinya ge aya hiji raksasa anu kabeukina gelut. Ramona kabeh genep-genep, ramo leungeun ramo suku genep-genep.[21] Eta raksasa kacida nyapirakeunana ka urang Israil. Tuluy diayonan ku Yonatan bin Syama saderek Daud, tuluy dipaehan.[22] Eta opat raksasa kabeh turunan raksasa Gat, beak kabeh dipaehan ku Daud sabaladna.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society