A A A A A

Misteri: [Bumi Datar atau Bulat]

1 Tawarikh 16:30
Eh jagat, sing gumeter di payuneun Mantenna! Bumi pageuh dina tempatna, hamo bisa dieserkeun.

1 Samuel 2:8
Nu sangsara ku Mantenna dijait tina lebu, nu balangsak dijait tina kabalangsakanana, dijadikeun mitra-mitra para bangsawan ditempatkeun di tempat anu kaajen. Dadasar bumi kagungan PANGERAN, nya di dinya Mantenna ngadegkeun jagat.

Yesaya 11:12
Pangeran bakal ngelebetkeun bandera, tanda yen Mantenna keur ngempelkeun deui urang Israil jeung urang Yuda anu pabalencar, baris dipulangkeun ti opat pojok jagat.

Yesaya 40:22
Anu ngadamelna teh Mantenna, nu linggih dina tahta-Na, luhureun bumi luhureun langit, jalma di handap tembongna sagede sireum. Langit ku Mantenna dibeberkeun kawas layar, dibeberkeun lir kemah keur tempat cicing.

Ayub 26:7
Allah ngadingdingkeun langit di tungtung kaler, ngagantungkeun bumi di awang-awang nu suwung.

Ayub 26:10
Caang dipisahkeun ti nu poek, wawatesanana ngagulimeng tepung gelang luhureun sagara.

Ayub 28:24
Kawantu Mantenna mah awas ka saampar jagat, tingali ka sakolong langit.

Ayub 37:3
Jorelat kilat meulah langit, ti tungtung jagat ka tungtung jagat.

Ayub 37:18
Sanggup Bapa mantuan Allah mentangkeun langit, nepi ka kuatna lir logam beunang ngecor?

Matius 4:8
Yesus ku Iblis dibawa ka hiji gunung kacida luhurna, ditembongan karajaan-karajaan saalam dunya jeung sagala kaagunganana.

Amsal 8:27
Kami nyaksian Mantenna ngadegkeun langit, nyaksian Mantenna mentangkeun cakrawala luhureun sagara.

Mazmur 75:3
Allah ngandika, ”Kami geus nangtukeun waktu pangadilan, Kami rek ngahakiman kalawan adil.

Mazmur 93:1
PANGERAN teh Raja. Mantenna diraksukan kaagungan jeung kakawasaan. Bumi teteg diadegkeun dina tempatna, moal kaoyag kagedag.

Mazmur 104:5
Gusti ngadegkeun bumi, nangtungna kukuh dina pademenna, moal inggeung-inggeung.

Wahyu 7:1
Sanggeus kitu aya opat malaikat narangtung di opat juru bumi, nahan angin anu opat supaya henteu nebak ka bumi atawa ka laut atawa kana tatangkalan.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society