English
A A A A A

Tanda Matematika: [Angka 10]

1 Raja 7:23
Geus kitu Huram nyieun hiji tatalagaan tambaga, bangunna buleud. Jerona dua meter dua puluh senti, garis tengahna opat meter opat puluh senti, kurilingna tilu belas meter dua puluh senti.

Bilangan 11:11
Pok anjeunna ngalengis ka PANGERAN, ”Naha abdi teh dugi ka dikieu-kieu teuing? Ku naon Gusti sakieu henteu misukana ka abdi? Ku naon abdi teh dikedahkeun ngurus ieu jalmi-jalmi?

Ulangan 1:11
Mugi ku PANGERAN, Allah karuhun maraneh sing dijadikeun sarebu kalieun ti ayeuna, jeung masing marukti sakumaha jangji Mantenna.

Imamat 20:13
Sing saha anu silih jima jeung papada lalaki, hiji kalakuan anu pikagirukeun, kudu dipaehan duanana. Kudu paraeh ku salahna sorangan.

1 Korintus 6:9-11
[9] Sageuy aranjeun tacan tarerang, jelema jahat moal bisa jadi umat Karajaan Allah. Ulah ngabobodo maneh. Jelema anu ingkar tina susila, atawa anu nyembah ka brahala, atawa anu jinah, atawa lalaki sapatemon jeung lalaki deui,[10] atawa anu maling, atawa anu hawek, atawa bangsat — moal jadi umat Karajaan Allah.[11] Bareto sabagian aranjeun aya anu hirupna kitu. Tapi ayeuna aranjeun geus dinyatakeun beresih tina dosa, geus jaradi kagungan Allah, geus diangken bener ku Allah, lantaran percaya ka Gusti Yesus Kristus, jeung ku karana kakawasaan Roh Allah urang.

1 Korintus 10:13
Unggal cocoba anu kasorang ku aranjeun kabeh oge jamak kaalaman ku sarerea. Tapi Allah anu tigin kana jangji-Na, moal ngantep aranjeun meunang cocoba leuwih tina kakuatan. Satiap aranjeun meunang cocoba, ku Mantenna dipaparin kakuatan jeung jalan kaluarna.

Roma 1:20
Ti barang Allah ngajadikeun alam dunya oge kaayaan Allah anu gaib, nya eta kakawasaana-Na anu langgeng jeung sipat Allahna, geus atra tetela ka manusa dina saniskara hasil ciptaana-Na. Ku hal eta manusa teh geus moal bisa nyebut can nyaho.

Filipi ۴:۱۹
Sabalikna sagala pangabutuh aranjeun tangtu bakal dicukupan ku Allah sim kuring nu langkung sugih, ku karana Kristus Yesus.

Mazmur 55:22
Ucap-ucapanana memang sareh, tapi hatena pinuh ku kangewa; omonganana laleucir ibarat minyak, tapi seukeut matak raheut kawas pedang.

2 Timotius ۳:۱۶
Eusi Kitab Suci, sagemblengna wahyu ti Allah, sarta mangpaʼat pikeun ngawurukkeun kayaktian, pikeun ngaweweleh anu salah, pikeun ngomean kasalahan, jeung pikeun nungtun kana hirup bener,

Lukas 23:34
Yesus ngalengis, ”Duh Ama, hapunten kalepatan ieu jalmi-jalmi, reh teu tarerangeun naon-naon kana kalakuanana kieu.” Anggoan Anjeunna dilotrekeun dibagi-bagi.

Kejadian 1:31
Sakur anu geus dipidamel-Na tea kabeh ku Allah ditilik sarta pohara kamanah-Na. Peuting kaganti deui ku isuk: Poe nu kagenep.

Mazmur 104:9
Gusti matok wawatesanana, anu ku eta hamo tiasa diliwatan, supados eta teh henteu ngaliputan bumi deui.

Kejadian ۶:۱۲
Dunya teh ku Allah diteuteup, tetela geus ruksak, kawantu kalakuan jelema-jelemana geus raruksak kabeh.

Kejadian 7:20
tapi masih naek keneh bae, nepi ka tujuh meter luhurna ti puncak-puncak gunung.

Kejadian 8:5-9
[5] Cai surud terus, sarta dina tanggal hiji bulan kasapuluh, puncak-puncak gunung mimiti tarembong.[6] Opat puluh poe ti harita, Enoh mukakeun jandela,[7] pur ngaleupaskeun manuk gagak. Gagak teh teu balik deui, terus bae ngalayang kukurilingan nepi ka saatna cai.[8] Sabot kitu, pur deui Enoh ngaleupaskeun japati, seja naksir cai geus orot atawa acan.[9] Tapi ku sabab bumi kakeueum keneh, eta japati teu manggih pieunteupeun. Kalayang balik deui ka kapal, ku Enoh ditewak.

Kejadian 9:11
Kieu ikrar perjangjian Kami ka maraneh: Kami jangji, moal deui-deui sakabeh mahluk anu nyawaan ku Kami dibasmi ku caah; moal aya deui caah gede anu ngaruksak jagat.

Ulangan 11:11
Sabalikna tanah anu rek direbut mah loba gunungna loba lebakna, tanahna riduh ku hujan.

Lukas 11:11
Bapa mana lamun anakna menta lauk sok teh dibere oray?

Bilangan 1:11
***

Yosua 1:11
”Geura saradia dahareun keur bekel, sabab tilu poe deui maraneh kudu meuntasan Walungan Yordan, baris maratuh di tanah anu rek dipaparinkeun ku PANGERAN Allah maraneh.”

1 Korintus ۶:۹
Sageuy aranjeun tacan tarerang, jelema jahat moal bisa jadi umat Karajaan Allah. Ulah ngabobodo maneh. Jelema anu ingkar tina susila, atawa anu nyembah ka brahala, atawa anu jinah, atawa lalaki sapatemon jeung lalaki deui,

Yohanes ۱:۸
Yohanes ku anjeun lain anu disebut caang tea; anjeunna mah anu mere terang hal eta caang,

Bilangan 10:29
Geus kitu Musa ngalahir ka kapisaderekna, Hobab bin Yitro urang Midian, ”Ayeuna urang nuju ngawitan majeng ngajugjug tempat anu bade dipaparinkeun ku PANGERAN tea, kitu timbalan Mantenna anu parantos jangji bade maparin kamuktian ka urang Israil. Mangga urang sareng ka ditu, urang sasarengan hirup dina kamuktian.”

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society