A A A A A

Tanda Matematika: [Angka 7]

2 Raja 5:10
Elisa miwarangan gandek mopoyanan ka Naaman yen kudu siram di Walungan Yordan tujuh kali, tangtu kasawatna bakal damang.

Ulangan 5:12
Masing gumati kana poe Sabat, kudu disucikeun salalawasna sakumaha anu diparentahkeun ku Kami, PANGERAN Allah maraneh.

Keluaran 22:30
Baktikeun ka Kami cikal ingon- ingon maraneh sapi jeung domba. Cikal jaluna ingkeun heula di indungna tujuh poe, dina kadalapan poena sanggakeun ka Kami.

Yohanes 6:35
Saur Yesus, ”Eta roti anu matak hirup teh kapan ieu, Kami. Jalma anu datang ka Kami moal nyorang lapar deui, anu percaya ka Kami moal nyorang halabhab deui.

Matius 26:26
Tengah-tengah tuang Yesus nyandak roti hiji. Sanggeus muji sukur, rotina ku Anjeunna disemplekan tuluy diasongkeun ka murid-murid. ”Ieu tampanan, dahar,” saur-Na, ”ieu teh daging awak Kami.”

Bilangan 4:7
Meja paranti neundeun roti haturan PANGERAN kudu ditaplakan ku taplak biru. Piring-piring, pinggan-pinggan wadah dupa, pinggan-pinggan paranti kurban, kendi-kendi anggur kurban, teundeunan di dinya. Dina eta meja salawasna kudu aya roti haturkeuneun.

Yosua 6:3-4
[3] Maneh jeung balad-balad di jero genep poe kudu ngurilingan eta kota, sapoe sakuriling.[4] Kudu jeung tujuh imam, masing-masing imam kudu marawa tarompet sarta laleumpangna kudu di heulaeun Peti Perjangjian. Dina poe katujuhna maneh sabalad-balad ngurilinganana teh kudu tujuh kali, dibarengan ku imam-imam nariup tarompet.

Kejadian 2:1-3
[1] Ku kituna jagat raya jadi lengkep sampurna.[2] Dina poe nu katujuh, Allah liren tina sagala padamelana-Na sabab geus rengse.[3] Poe nu katujuh teh ku Mantenna diberkahan tur diiwalkeun ti poe-poe sejenna, lantaran dina poe eta Mantenna geus nyampurnakeun sagala padamelan ciciptan-Na sarta terus reureuh.

Kejadian 9:12-16
[12] Pikeun tanda eta perjangjian Kami anu langgeng ka maraneh jeung ka sakabeh mahluk anu nyawaan,[13] Kami baris masang katumbiri dina mega. Eta tandana perjangjian Kami ka alam dunya.[14] Samangsa-mangsa Kami ngalaput langit ku mega tuluy timbul katumbiri,[15] eta tanda Kami eling kana jangji ka maraneh jeung ka sasatoan, yen hamo deui caah ngabasmi sakabeh mahluk anu nyawaan.[16] Samangsa-mangsa dina mega tembong katumbiri, tangtu tembong ka Kami, sarta Kami tangtu inget kana jangji Kami anu langgeng, antara Kami jeung sakabeh mahluk anu kumelip di jagat.

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society