A A A A A

Kehidupan: [Orang Kencan]

Amsal 7:6-21
[6] Hiji mangsa Bapa di imah ngalong tina jandela.[7] Katenjo aya barudak ngora, can baroga luang. Aya saurang anu sologoto pisan,[8] leumpang ngaliwat pengkolan palebah imah hiji awewe. Ari ka dinyana[9] wanci sareupna.[10] Awewe teh nyampeurkeun, meunang dangdan kumaha biasa awewe bangor, arek ngeret.[11] Nyampeurkeunana teu asa-asa, euweuh kaera, kawantu kembang jalan,[12] geus tuman megat di pengkolan-pengkolan, di sisi jalan, di pasar.[13] Budak ngora tea jol-jol ditangkeup jeung digalemoh, bari diteuteup beungeutna. Pok diolo, pokna,[14] ”Euceu teh wajib mere kurban kasalametan, ari poe ieu eta nadar teh geus kabayar.[15] Sukur encep aya di dieu, memang keur diteangan.[16] Ranjang geus beunang euceu ngamparan ku sepre kembang-kembang ti Mesir,[17] malah meunang nyeungitan ku emur, candana jeung kayu manis.[18] Yap geura urang ka rorompok, urang sosonoan masing wareg sawewengi, urang silih keukeupan.[19] Keun bae akangna mah da keur teu aya, keur nyaba jauh.[20] Saurna mah bade dua minggu, da nyandak artos seueur pisan.”[21] Kitu ngolona ka budak ngora teh, paromanna marahmay, atuh budak ngora teh teu bisa nampik.

Amos 3:3
Naha bisa dua jalma indit babarengan lamun teu badami heula?

2 Korintus 6:14-18
[14] Kade ulah bareng baranggawe jeung anu henteu palercaya ka Allah, da moal aya beubeunanganana. Mana bisa nu bener ngahiji jeung nu teu bener. Mana bisa caang ngahiji jeung poek.[15] Mana bisa Kristus samupakat jeung Iblis. Rek meunang kaboga naon anu palercaya ka Allah cacampuran jeung anu henteu palercaya?[16] Mana bisa Bait Allah ngahiji jeung imah brahala? Urang teh Bait Allah anu jumeneng! Sabab timbalan Allah ku manten ge kieu: ”Kami rek cicing di umat Kami, sarta hirup jeung maranehna; Kami baris jadi Allah maranehna, maranehna baris jadi umat Kami.”[17] Ku sabab kitu Allah ngandika, ”Tinggalkeun jalma anu daroraka, pisahkeun diri ti maranehna. Ulah ngayakeun naon-naon jeung sakur nu najis, tangtu maraneh ditarima ku Kami.[18] Kami baris jadi Rama maraneh, maraneh baris diaku anak ku Kami, anak lalaki, anak awewe, kitu timbalan Pangeran Nu Maha Kawasa.”

Ef 5:19
Nyarita jeung pada batur kudu make kecap-kecap tina jabur, tina pupujian, jeung tina kidung-kidung rohani. Pujikeun ka Gusti pupujian jeung jabur reujeung gumbira hate.

Filipi 4:13
Kaayaan nu kumaha bae kuat nandanganana, lantaran dikuatkeun ku kakawasaan Kristus.

Yakobus 4:4
Aranjeun teu saratia! Na teu aruninga yen sosobatan jeung dunya teh sasat ngamusuh ka Allah? Sing saha anu hayang sosobatan jeung dunya, eta tandaning geus musuh jeung Allah.

2 Samuel 12:1
PANGERAN ngutus Nabi Natan sangkan nepangan Daud. Bral nabi angkat, nyarios ka Daud, ”Aya dua jalmi, matuh sakota. Nu hiji beunghar, nu hiji miskin.

1 Raja 9:1
Sanggeus Raja Suleman beres ngadamel Bait Allah jeung karaton sapuratina sakumaha kahoyongna,

Sundanese Bible 1991
Indonesian Bible Society